เปิดผลสอบ !! ปมเอื้อประโยชน์ คณะแพทย์ศาสตร์ มศว. ฟาดไปไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท

70

ขณะนี้อนุกรรมการไต่สวนของ ป.ป.ช. ได้ทำสำนวนเสร็จสิ้นแล้ว และเตรียมนำเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช ชุดใหญ่เพื่อชี้มูลความผิดต่อไป

ปม“ความไม่ชอบมาพากล” โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ในโครงการจัดจ้างตรวจวิเคราะห์โรคทางห้องปฎิบัติการพยาธิวิทยาโดยวิธีพิเศษ ของภาควิชาพยาธิวิทยา ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) วงเงิน 5,000,000 บาท เมื่อปี 2557โดยให้บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด ที่เสนอตัวเพียงรายเดียว เป็นผู้ชนะการประมูล ที่เป็นประเด็นร้อน ถูกร้องให้ดำเนินการสอบสวน จากการร้องเรียนภายในจนมาถึงหน่วยงานตรวจสอบการทุจริตของรัฐอีกหลายหน่วยงาน

( ข่าวที่เกี่ยวข้อง : เบื้องลึก !! ร้องดีเอสไอ และ ปปช. อธิการบดี มศว. และ ผอ. ศูนย์แพทย์ พัวพันทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง )

มาถึงวันนี้ มกราคม 2564 ย่าง 6 ปีเต็มยังพบข้อมูลเพิ่มเติมพฤติกรรมเดียวกันนี้อีกหลายโครงการ โดยทำมากว่า 10 ปี มูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท เป็นมาอย่างไร มาไล่เรียงกันดู

– ปี 2557 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) เปิดประมูลการจัดจ้างโครงการตรวจวิเคราะห์โรคทางห้องปฎิบัติการพยาธิวิทยา โดยวิธีพิเศษ ของภาควิชาพยาธิวิทยา ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วงเงิน 5,000,000 บาท

– โดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดจ้างดังกล่าวขึ้นชุดหนึ่ง มีผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย(ขณะนั้นเป็นหัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)เป็นประธานคณะกรรมการจัดจ้างและเป็นผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งลงท้ายได้เสนอความเห็นต่อคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้จัดจ้างบริษัทโปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ปจำกัด

– คณะแพทยศาสตร์ มศว. ได้รับเรื่องร้องเรียนว่า ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้น บริษัทโปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ฯ ที่ชนะการประมูล และพบด้วยว่า พญ.เอื้อมพร ศรีสนธิ์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจการจ้างโดยวิธีพิเศษ ขณะนั้นดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาพยาธิวิทยา ก็ปรากฎชื่อถือหุ้นอยู่ในบริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ฯ ด้วยเช่นกัน

ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วยผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว.
เครดิตภาพจาก : http://medicine.swu.ac.th
เครดิตภาพจาก : https://www.isranews.org/

– มีนาคม2559 คณะแพทย์ศาสตร์ มศว. ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีนี้ และชี้มูลว่า “มีความผิด” ส่งเรื่องต่อไปให้มหาวิทยาลัยฯ เพื่อ “สอบวินัย” โดยสรุปผลว่า ตามหลักธรรมภิบาล ผู้ถือหุ้นหรือผู้ได้รับประโยชน์จากผู้ประกอบการไม่ควรเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดคุณลักษณะและจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเป็นบริษัทเดียวที่ได้รับการว่าจ้าง และกรณีดังกล่าวยังเชื่อได้ว่าผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ทราบอยู่แล้วว่า ตนเองเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทโปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ฯ แต่ยังรับเป็นประธานคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ จึงทำให้เชื่อว่าอาจจะมีการเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทโปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรีฯ

( ข่าวที่เกี่ยวข้อง : อวสาน… เหลือบ มศว. !!? )

– นอกจากนี้ คณะกรรมการสอบข้เอเท็จจริงชุดนี้ ยังพบด้วยว่า ศูนย์การแพทย์ฯ ได้มีการว่าจ้างบริษัทโปรเฟสชั่นแนลฯ ตั้งแต่ 2546 – 2550 และมีการขออนุมัติจัดจ้างตรวจวิเคราะห์โรคทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา โดยวิธีพิเศษ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551-2560 และศูนย์การแพทย์ฯ ได้ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษเฉพาะเจาะ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนเมษายน 2561และบริษัท โปรเฟสชั่นแนลฯ ได้รับการว่าจ้างเป็นผูตรวจวิเคราะห์โรคทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาเพียงบริษัทเดียวจนถึงปัจจุบัน

– และยังพบชื่อ ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ร่วมพิจารณาการจัดจ้างตรวจจวิเคราะห์โรคทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาฯ

ประกอบด้วย 1. เป็นกรรมการจัดจ้างตรวจวิเคราะห์ฯ โดยวิธีพิเศษ ในปีงบประมาณ 2551

และ 2. เป็นประธานกรรมการจัดจ้างตรวจวิเคราะห์ฯ โดยวิธีพิเศษ ในปีงบประมาณ 2552-2553-2554-2558

– ขณะที่ พญ.เอื้อมพร ศรีสนธิ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบการจ้างตรวจวิเคราะห์ฯ โดยวิธีพิเศษ ในปีงบประมาณ 2556-2557-2558-2559-2560

อ.พญ.เอื้อมพร ศรีสนธิ์
เครดิตภาพ : http://fofa.swu.ac.th/

( ข่าวที่เกี่ยวข้อง : ปธ.จัดจ้างโผล่ชื่อถือหุ้นบ.คู่สัญญา! เปิดผลสอบลับ มศว.เอื้อปย.จ้างตรวจวิเคราะห์โรค 5 ล. )

( ข่าวที่เกี่ยวข้อง : ปธ.จัดจ้างเคยถือหุ้นจริง! พิสูจน์สำเนาบัญชีผู้ถือหุ้น บ.คู่สัญญาตรวจวิเคราะห์โรค มศว. )

– เรื่องถูกส่งไปยังรศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มศว. ให้ทำการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นสอบสวน แต่รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล ให้คำตอบว่าเรื่องทั้งหมดยังไม่มีมูลรับฟังได้ว่า เป็นการกระทำการอันเข้าข่ายผิดวินัย และในการร้องเรียนนี้ ผู้ร้องเรียนมิได้เปิดเผยชื่อ จึงไม่อาจเรียกมาให้ถ้อยคำหรือแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือกรรมการจัดจ้างจะมีการทุจริตหรือเรียกหาผลประโยชน์หรือกระทำการโดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้ออำนวยแก่บริษัท โปรเฟสชั่นแนลฯ ผู้เข้าทำการเสนอราคากับรัฐ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและได้พิจารณายุติเรื่อง

รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
เครดิตภาพ : http://www.thainewsvision.com

– มีนาคม2561รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มศว. ออกคำสั่งแต่งตั้ง ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค.2561 ถึงวันที่ 31 มี.ค.2565ทั้งที่ยังไม่ได้ดำเนินการสอบข้อเท็จและสอบวินัย

– มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยฯ ไม่ตั้งกรรมการสอบวินัยทั้งที่มีการสอบข้อเท็จจริงจากคณะแพทย์ศาสตร์แล้ว แต่กลับให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสรุปว่า “ไม่มีความผิด ตามมาตรา 100 ของ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ”หรือกฎหมาย ป.ป.ช. และได้ทำหนังสือตอบสำนักการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่ท้วงถามมา 6 ครั้ง ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562

– ข้อสังเกตของคดีคือ

1.การที่มหาวิทยาลัยสรุปว่าไม่มีความผิด อาจเนื่องมาจากการที่อธิการบดีเป็นกรรมการเปิดซอง

2.การสรุปว่าไม่ผิดตามมาตรา 100 ของกฎหมาย ป.ป.ช. เป็นการสรุปที่ไร้เหตุผลสนับสนุน ถึงแม้ว่ามาตราดังกล่าวจะไม่มีการระบุไว้ว่า “ข้าราชการ” ห้ามถือหุ้นในบริษัทนั้น เป็นเพียงการกล่าวอ้างอิงเพียงข้อมูลด้านเดียว

– ขอเท็จจริงคือในกรณีดังกล่าวนี้ ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล และ พญ.เอื้อมพรศรีสนธิ์ ได้ร่วมกันกระทำการในลักษณะดังกล่าวมากว่า 10 ปี มูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้าน โดยตนเองและพวกได้รับผลประโยชน์จากการเป็นผู้ถือหุ้นในลักษณะเงินปั่นผลทุกปี และจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ โดยกีดกันคู่แข่งไม่ให้ลงแข่งขัน ซึ่งตามข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงไม่ใช่แค่เป็นผู้ถือหุ้นธรรมดา แต่เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่ทำสัญญากับหน่วยงานภาครัฐ โดยอาศัยอำนาจหน้าที่ ในการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทที่ตนเองถือหุ้น ซึ่งเข้าข่ายลักษณะ “ฮั้วประมูล” และผิดกฎหมาย วิปกครอง ตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้เคยชี้มูลไปแล้ว

– ทั้งหมดจึงไม่ใช่การกระทำครั้งเดียว แต่เป็นการกระทำต่อเนื่องมากกว่า 10 ปี และเป็นการกระทำที่เป็นกระบวนการ โดยอาศัยอำนาจตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนที่ตนเองถือหุ้นเพื่อให้ได้ผลประโยชน์เข้ากับกลุ่ม โดยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของมหาวิทยาลัย

เมษายน 2563 นพ.ฉัตรชัย กรีพละ หนึ่งในคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณี ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ยื่นเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เข้ามาสอบสวน โดย รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุลถูกกล่าวหา

1. ร่วมกับพวกทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างห้องปฏิบัติการณ์พยาธิวิทยาและ

2. ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หลังพบ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุลมีชื่อเป็นหนึ่งในคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างในขณะนั้นด้วย และยังเป็นหนึ่งในคณะกรรมการเปิดซองของคณะกรรมการจัดซื้อฯ ร่วมกับ ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย

นพ.ฉัตรชัย กรีพละ
เครดิตภาพ : http://med.swu.ac.th/

1 พ.ค. 2563 มีผู้ยื่นเรื่องต่ออธิบดีกรมการสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ให้พิจารณาให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย หรือขอให้รับเรื่องไว้ทำการสอบสวนเป็นคดีพิเศษ

– ต่อมาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าตรวจสอบหลังโครงการจัดจ้างฯ ดังกล่าวซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาที่มีผู้ยื่นเข้าร้องเรียน โดยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน มีคำวินิจฉัยว่า ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ประธานกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท โปรเฟสชั่นแนลฯ จริง มาตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค.2547 ก่อนที่จะถอนชื่อออกจากการเป็นผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 23 มี.ค.2559 นั้น เข้าลักษณะมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานของรัฐ ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีอำนาจจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้เข้าทำสัญญากับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลับศรีนครินทรวิโรฒ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ส่งผลให้การพิจารณาทางปกครองดังกล่าวไม่เป็นกลาง และอาจส่งผลมิให้เกิดการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม และยังเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนมาตรา 37, 39, 40 แล 42 ของ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 อันเป็นความผิดทางวินัยอีกด้วย และอาจเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา 10 ,11 และมาตรา 12 แห่งพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542

– ขณะที่กรณี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ออกคำสั่งแต่งตั้ง ผศ.พญ.หญิงนันทนา ชุมช่วย ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขณะยังมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเอื้อประโยชน์ สำนักผู้ตรวจการแผ่นดินชี้มูลว่ารศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุลมีพฤติการณ์ปกป้อง ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดในการจัดจ้างบริษัท โปรเฟสชั่นแนลฯ ทั้งข้อเท็จจริงยังปรากฎชื่อ รศ.ดร.สมชายสันติวัฒนกุล ก็ยังนั่งเป็นกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ในโครงการเดียวกันนี้ด้วยดังนั้น จึงมีพฤติการณ์เป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ในขณะดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด มศว. โดยไม่ดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือลงโทษทางวินัยกับผู้ใต้บังคับบัญชาคือ ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ตามการร้องเรียน ส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ มศว.

– สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้แจ้งให้สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี้นี้กับ ผศ.พญ.หญิงนันทนา ชุมช่วย รวมไปถึง รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งถูกกล่าวหาว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในกรณีนีั้ ให้ได้ข้อยุติภายใน 30 วัน ตลอดจนชะลอและทบทวนการนำความกราบบังคมทูลฯ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุลเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จนกว่าผลการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงจะได้ข้อสรุปอันเป็นที่ยุติ

– อย่างไรก็ตามไร้คำตอบจากสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากการชี้มูลของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จนเมื่อวันที่ 9 ธ.ค.2563 ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี มศว. อีกหนึ่งวาระ ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน ตอบคำถาม ปัจจุบันสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ยังไม่ได้แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินทั้ง 2 กรณี กลับมาว่า ให้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับทราบแต่อย่างใดว่า “เกี่ยวกับเรื่องของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คงจะต้องไปสอบถามกับทางสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมไปถึงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมว่า ภายหลังจากที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องไปให้แล้ว ทั้ง 2 หน่วยงานได้ดำเนินการอย่างไรไปแล้วบ้าง “โดยคำวินิจฉัยของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นข้อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพราะเราไม่ได้มีอำนาจไปบังคับให้เขาทำตาม ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และผู้เกี่ยวข้องว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป”

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน
เครดิตภาพจาก : https://www.naewna.com/politic/348052

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุริต กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ดี สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ส่งคำวินิจฉัยรายละเอียดหลักฐานการสอบสวนทั้งหมด ไปให้ทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รับเรื่องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบด้วยเช่นกัน เข้าใจว่าขณะนี้ ทาง ป.ป.ช. อยู่ระหว่างการแสวงหาข้อเท็จจริง

– 29 ธันวาคม 2563 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ทำหนังสือแจ้งความคืบหน้าการสอบสวนที่รับเรื่องไว้ทำการสอบสวนเป็นคดีพิเศษ เมื่อวันที่ 1 พ.ค.2563 ที่ผ่านมานั้น เป็นกรณีที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.2562 ทั้งนี้ ได้ส่งเรื่องดังกล่าวให้ ป.ป.ช. เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้ว

ล่าสุด มีรายงานข่าวเปิดเผยว่า ขณะนี้อนุกรรมการไต่สวนของ ป.ป.ช. ได้ทำสำนวนเสร็จสิ้นแล้ว และเตรียมนำเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช ชุดใหญ่เพื่อชี้มูลความผิดต่อไป

ทีมข่าวสมาพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อดีต “อธิการฯ มศว.” แจ้งความหมิ่นฯ อดีต “รองอธิการฯ มศว.” ปม ร่อนจดหมายเปิดผนึก แฉเอื้อพวกพ้อง

ผู้ช่วยรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่องร้องเรียน ตัวแทนอาจารย์ มศว. เร่งรัดสอบอธิการบดีทำงานไม่โปร่งใส เอื้อพวกพ้อง

เข้ารายงานตัวหลังโอนเงิน1วัน! ล้วงผลสอบอ้างชื่อ นายพล ยัดนร.เข้าสาธิตปทุมวันหัวละ 6 แสน

เรียกหัวละ 6 แสน! ผู้ตรวจการแผ่นดิน สั่งสภา มศว.สอบอ้างชื่อนายพล ยัด นร.เข้าสาธิตปทุมวัน

 

 

- Advertisement -