สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) ร่วมบริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค โครงการความร่วมมือการช่วยเหลือต่อกันและระหว่างไทย-ลาว

วันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2566 สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) โดยนางลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาคมฯ ร่วมกับ สมาคมการค้าไทย-สากล พร้อมคณะเดินทางร่วมบริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค ตามโครงการความร่วมมือการช่วยเหลือต่อกันและระหว่างไทย-ลาว บริจาคเครื่องนุ่งห่ม อุปกรณ์การศึกษา และมอบทุนการศึกษา จำนวน 83 ทุน ให้แก่นักเรียน พ่อแม่พี่น้องประชาชน ที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร ที่ยังขาดแคลน การนี้ทางเมืองไชยทานี...

(คลิป) สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) จัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อคนอาชีพข่าว

สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) จัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อคนอาชีพข่าว ชิงถ้วยเกียรติยศ ฯพณฯ วันมูหะมัดนอร์มะทา ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทน ราษฎร โดยมีประธานการจัดการแข่งขัน นางลัลน์ลลิตถุดี วิเศษศิรี นายกสมาคม สมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) ดร.จินดารัตน์ ถวิลเติมทรัพย์ นางกัลยภรณ์ พรหมเทศ สำหรับกิจกรรมกอล์ฟการกุศลครั้งนี้ จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 ณสนามกอล์ฟวินด์เซอร์ปาร์ค แอนด์...

โครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาฯ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนานักศึกษาสู่อนาคต

วันนี้ 1 กันยายน 2566 ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพฯ โครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านกิจการนักศึกษา รุ่นที่ 6 จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนานักศึกษาสู่อนาคต โดยได้รับเกียรติจาก รศ.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วยพิธีกรดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัสวดี อรุณวรากรณ์...

สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย)เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ฯ

นางลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริพร้อมคณะที่ปรึกษาและกรรมการ สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย)เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานคร

สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) มอบโล่ “ฐานันดร 4” วันนักข่าว66

สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) จัดพิธีมอบโล่ "ฐานันดร 4" ยกย่องเชิดชูเกียรติ นักข่าว สื่อมวลชน, องค์กรสื่อมวลชน, และองค์กร/บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เนื่องในวันนักข่าว 66 นางลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาคมฯกล่าวว่า สมาคมฯได้จัดงานพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ “ฐานันดร 4” นักข่าว,สื่อมวลชน, องค์กรสื่อมวลชน, และองค์กร/บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ มาอย่างต่อเนื่องทุกปี สำหรับในปี 2566 นี้ สมาคมฯได้รับเกียรติจาก...

องค์กรเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดสัมมนาเครือข่ายผู้รักสัตว์ ครั้งที่ 11

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. ที่โรงแรมแคนทารี 304 ปราจีนบุรี อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) สมาคมสงเคราะห์สัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย ล้านนาด็อกเวลแฟร์ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) และกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมองค์กรเครือข่ายอื่นๆ ร่วมกันจัดสัมมนาเครือข่ายผู้รักสัตว์ ครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อเรื่อง 8 ปี การบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 เป็นผลจากการเรียกร้องกันมายาวนาน จนกระทั่งมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2557 นั้น กว่า 8 ปี ที่พระราชบัญญัติฉบับนี้บังคับใช้ มีการร้องทุกข์กล่าวโทษในคดีจำนวนมาก และมีคำพิพากษาอีกหลายคดี ด้วยกระแสการตื่นรู้ของประชาชนที่ให้ความสนใจ ทำให้มีการเสนอข้อมูลข่าวสารเป็นจำนวนมาก หลากหลายมุมมองและมิติ ซึ่งบางมุมมองอาจจะมีข้อมูลบางส่วนที่คลาดเคลื่อน สร้างกระแสความสับสนให้เกิดขึ้นในสังคมได้ โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงาน ในการบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จำเป็นต้องมีข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องครบถ้วนรอบด้าน ดังนั้น สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) และองค์กรเครือข่าย ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงจัดการสัมมนาเครือข่ายผู้รักสัตว์ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อรวบรวมสรุปประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติฯจากองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน รวมทั้งผู้ปฏิบัติและผู้มีประสบการณ์ตรงจากการบังคับใช้กฎหมายเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางในการบังคับใช้กฎหมายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการบังคับใช้กฎหมายและที่สำคัญเพื่อให้เครือข่ายที่เป็นพันธมิตร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นานาทัศนะและถอดบทเรียนร่วมกัน ด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วม บรรยากาศในการสัมมนา เริ่มต้นด้วยการรับชมภาพยนตร์สั้น “รักไม่ปล่อย” และ ปล่อยนกบุญหรือบาป? เพื่อเป็นการสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับการปล่อยสัตว์ ว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ การกล่าวต้อนรับผู้ร่วมสัมมนา โดย คุณธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ นายกสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย การเปิดงานโดย นายสัตวแพทย์ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ ที่ปรึกษากรมปศุสัตว์ พร้อมมีการเสวนาเรื่องแนวทางการสร้างจิตสำนึกรักสัตว์อย่างรับผิดชอบโดย รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์ ที่ปรึกษาอาวุโส IUCN คุณอมร ชุมศรี ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ดำเนินการโดย คุณพรอัปสร นิลจินดา อดีตผู้อำนวยการส่วนจัดและควบคุมรายการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT) และมีช่วง ศิลปะยึกยือเพื่อพัฒนาจิตและสร้างสำนึกสวัสดิภาพสัตว์ โดย ดร.พลเดช วรฉัตร อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ศรีลังกา และมัลดีฟส์ นายกสโมสรลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์ อีกด้วย สำหรับ Highlight คือการเสวนาเรื่อง 8 ปีการบังคับใช้ พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 โดยคุณนิกร จำนง อดีตประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. … นายสัตวแพทย์ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ ที่ปรึกษากรมปศุสัตว์ คุณเจษฎา อนุจารี ที่ปรึกษากฎหมายสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย ดำเนินการโดย รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร เลขาธิการมูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย และอดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีการเปิดเวที ให้ผู้เข้าร่วม แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเครือข่ายผู้รักสัตว์ประเด็น 8 ปี การบังคับใช้และกรณีศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข โดยที่ประชุมเห็นว่า ข้อดีหลังจากการประกาศบังคับใช้กฎหมาย 8 ปี เช่น ประชาชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง รับรู้และตื่นตัวเกี่ยวกับกฎหมาย รวมทั้งมีพฤติกรรมทางบวกรวมทั้งค่านิยมในการ ปฏิบัติต่อสัตว์ที่ดีมากยิ่งขึ้น เช่น มีการร้องทุกข์กล่าวโทษและมีคำพิพากษาตัวอย่างในการตัดสินคดีที่รวดเร็ว มีการออกกฎหมายลำดับรอง อย่างต่อเนื่อง มากกว่า 14 ฉบับ และกำลังดำเนินการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อจะออกเป็นกฎหมายลำดับรอง เช่น เรื่องสถานสงเคราะห์สัตว์ และเรื่องสัตว์ที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ ได้จัดตั้งกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการเพื่อบริการช่วยเหลือสัตว์ ตามอำนาจหน้าที่ของกฎหมายฉบับนี้ มีการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ ประจำอำเภอและจังหวัด โดยกรมปศุสัตว์ กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อให้บริการด้านสุขภาพ สัตว์ป่วย สัตว์พิการ สัตว์ตั้งท้องหรือลูกอ่อน สัตว์ในสถานสงเคราะห์รวมทั้งสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของที่อาศัยอยู่ในวัด โรงเรียน โดยสถานพยาบาลประจำอำเภอทุกแห่งของกรมปศุสัตว์จะมีสัตวแพทย์ประจำ ในการดูแลสัตว์ในภาวะฉุกเฉิน ก่อนส่งต่อในการทำหมันฉีดวัคซีน ซึ่งการบริการเหล่านี้ไม่เสียค่าใช้จ่าย มีการเพิ่มช่องทางการรับเหตุร้องเรียน ผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่สนับสนุนภารกิจกรมปศุสัตว์ นอกเหนือจากการติดต่อผ่านโทรศัพท์หรือการแจ้งเหตุด้วยตนเอง ทำให้กรมปศุสัตว์สามารถบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดได้ทันท่วงที นานาอารยประเทศให้ความสนใจเกี่ยวกับกฎหมายและเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีให้กับประเทศไทย สำหรับปัญหาและอุปสรรค ระหว่างการบังคับใช้กฎหมาย 8 ปี เช่น ขาดกลไกที่มีประสิทธิภาพในการติดตาม การบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้อำนวยความยุติธรรมเท่าที่ควร การร้องทุกข์กล่าวโทษ มักไม่ค่อยได้รับความสะดวก หรือขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐานก็ยังมีความไม่ชัดเจน ในการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ขาดการบูรณาการแก้ไขปัญหา ได้อย่างเต็มศักยภาพ แม้กลไกราชการส่วนกลางจะมีความพยายามกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น แต่อำนาจหน้าที่และกฎหมายบางฉบับยังมีข้อจำกัดในการดำเนินงาน มีความพยายามในการจัดให้ขึ้นทะเบียนสัตว์และองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ รวมทั้งสถานสงเคราะห์สัตว์ตามกฎหมาย เพื่อให้การสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาด้านการจัดสวัสดิภาพสัตว์และสัตว์จรจัด แต่การดำเนินการก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควร การให้ข้อมูลและความสนใจของสาธารณชน โดยเฉพาะการนำ พ.ร.บ.ฯ และกฎหมายลำดับรอง รวมถึงการตีความและการนำไปใช้กฎหมาย ยังขาดความแม่นยำชัดเจน บางครั้งก็สร้างความสับสนให้เกิดขึ้นทางสังคม นอกจากการบังคับใช้กฎหมายแล้วการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากสัตว์ กระแสสังคมมักจะมองผลที่เกิดจากปลายเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากสัตว์ มักขาดองค์รวมและองค์ประกอบตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล  ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ ปัญหาสัตว์จรจัด ปัญหาสัตว์เลี้ยงที่ก่อความเดือดร้อนรำคาญ การป้องกันโรคต่าง ๆ ที่สัตว์เป็นพาหะปัญหาการขาดจิตสำนึกความรับผิดชอบของผู้เลี้ยงสัตว์ มักไม่ค่อยได้รับการนำเสนอหรือแก้ไขให้เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง ความชัดเจนของความรับผิดความเป็นเจ้าของสัตว์ เวลาสัตว์ไปสร้างความเสียหายมักจะไม่มีผู้รับผิดชอบความต่อเนื่องของคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพ ในการนำเสนอนโยบาย แผนมาตรการและแนวทาง ต่างๆ ที่รวดเร็วควบคู่นอกจากการบังคับใช้กฎหมาย นอกจากนั้นยังขาดกองทุนช่วยเหลือสัตว์หรือสถานสงเคราะห์สัตว์ รวมทั้งการพัฒนาสถานกักสัตว์เลี้ยงของท้องถิ่นและเอกชน รวมทั้งกองทุนเพื่อการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเดือดร้อนจากสัตว์  ขาดการมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องเหมาะสม ของบุคคล องค์กร ที่เกี่ยวข้องเช่น การให้มีผู้ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการเพิ่มประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมายและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ขาดกลไกการติดตาม การตรวจสอบ ด้านงบประมาณที่โปร่งใส เป็นธรรม ของบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย เป็นต้น โดยที่ประชุมมองว่ากฎหมายฉบับนี้ดีเพราะเป็นบรรทัดฐานทางสังคมในด้านการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ของประเทศไทย สำหรับตัวบทรายมาตราตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ค่อนข้างครอบคลุมและปกป้องการทารุณกรรมและการพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี แต่เมื่อการบังคับใช้เป็นระยะเวลากว่า 8 ปี สภาพบริบททางสังคมบางประการก็เปลี่ยนไป การเพิ่มเติมหรือขยายองค์ประกอบบางรายมาตรา จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถ ในการอำนวยความสะดวกและสร้างความยุติธรรม ให้เกิดดุลยภาพ สมดั่งเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้มากยิ่งขึ้น ที่ประชุมจึงเสนอประเด็นปัญหาพร้อมข้อเสนอในการปรับปรุงเพิ่มเติม 5 เรื่อง ประกอบด้วย 1.การเสนอเพิ่มเติมสัตว์ที่อาศัยในธรรมชาติให้คุ้มครองมากกว่า 5 ชนิด 2.การระบุความชัดเจนของความเป็นเจ้าของสัตว์...

สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.2566  ประมวลภาพ สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย)สมาคมศิลปินแห่งประเทศไทยกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตบจ.เคสตาร์ เรียล เอสเตท แอนด์ เทคโนโลยี ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ภายในพระบรมมหาราชวัง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th ระหว่างวันที่...

สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย)ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 24พฤษภาคม 2566 มูลนิธิ๕ธันวามหาราช สมาคมศิลปินแห่งประเทศไทย และสมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย)ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ถนนวิภาวดีรังสิต ...

นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) ร่วมงานกินรีทอง

และลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ สื่อสารมวลชนดีเด่น จากการเป็นพิธีกรโปรดิวเซอร์รายการข่าวเด่นประเด็นเด็ด ทางสถานีโทรทัศน์สุวรรณภูมิและดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย)เป็นต้น จากการได้รับรางวัลกินรีทอง ในฐานะสื่อสารมวลชนดีเด่น ประจำปี2566 ในครั้งนี้นางลัลน์ลลิตได้ให้สัมภาษณ์ว่าปัจจุบันการสื่อสาร ถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์ในสังคม ดังจะเห็นได้ว่าทุกยุคทุกสมัย มนุษย์มักใช้การสื่อสารเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ และเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมกับผู้อื่น เพราะการสื่อสารเปรียบเสมือนเครื่องมือที่ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด อารมณ์ และความรู้สึกของคนๆ หนึ่งไปยังคนอีกคนหนึ่ง เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันการติดต่อสื่อสารที่เกิดขึ้น โดยมีประบวนการขึ้นตอนและรูปแบบเป็นทางการเสมอ มีวัถุประสงค์เพื่อเสนอข่าวข้อมูลความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมให้ประชาชนในสังคมได้รับรู้ โดยมี สื่อมวลชน...

สมาคมศิลปินแห่งประเทศจัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566

สมาคมศิลปินแห่งประเทศไทยโดยนางดรุณี ชื่นสกุลนายกสมาคมฯ ได้มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566 ให้กับสมาชิกทั้งเก่าและใหม่โดยในงานมีการกินเลี้ยงสังสรรค์ ดนตรี การแลกของขวัญ จับฉลากของรางวัลให้กับศิลปิน โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ความอบอุ่น และรอยยิ้มที่มอบให้กัน ณ ร้านอาหารนาทอง เหม่งจ๋าย ในวันอาทิตย์ที่25 ธันวาคม 2565 ...
- Advertisement -

เรื่องล่าสุด

- Advertisement -

ยอดนิยมในสัปดาห์