เข้ารายงานตัวหลังโอนเงิน1วัน! ล้วงผลสอบอ้างชื่อ นายพล ยัดนร.เข้าสาธิตปทุมวันหัวละ 6 แสน

410

ล้วงผลสอบผู้ตรวจการแผ่นดิน สาวลึกกลุ่มบุคคลแอบอ้างชื่อเป็นนายทหารระดับสูง ยศ ‘พล.อ.อ.’ ทำงานในพระราชวัง ร่วมมือผู้บริหาร มศว.เรียกรับเงินตอบแทนฝากนักเรียนโรงเรียนสาธิตปทุมวัน 3 ราย หัวละ 6 แสน เข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 พบหลักฐานเป็นกลุ่มเด็กสอบไม่ผ่านข้อเขียน แต่โผล่ชื่อมีสิทธิเข้าเรียน เผยเข้ารายงานตัวหลังโอนเงินแค่วันเดียว

สืบเนื่องจากสำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) นำเสนอข่าวว่า ในช่วงต้นเดือนต.ค.2563 ที่ผ่านมา สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ทำหนังสือแจ้งสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีผู้ร้องเรียนว่ามีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลแอบอ้างว่า เป็นนายทหารระดับสูง ยศ “พล.อ.อ.” ทำงานในพระราชวัง ร่วมมือกับผู้บริหารในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กระทำการเรียกรับเงินตอบแทนในการฝากเด็กนักเรียนจำนวน 3 ราย หัวละ 6 แสนบาท เข้ารับการศึกษาต่อในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา ภายหลังจากที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้รับการร้องเรียนและทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่ามีมูล

ล่าสุด สำนักข่าวอิศรา ได้รับการเปิดเผยจากแหล่งข่าวในสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ว่า เกี่ยวกับกรณีนี้ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลโดยเรียกพยานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ปากคำ ได้รับการยืนยันข้อมูลจากพยานรายหนึ่งว่า กรณีดังกล่าวได้มีการโอนเงินให้กับบุคคลที่อ้างว่าเป็นนายทหารระดับสูง ยศ “พล.อ.อ.” ทำงานในพระราชวัง ในช่วงปีการศึกษา 2562 ภายหลังจากผู้ปกครองของเด็กนักเรียนจำนวน 3 ราย มาติดต่อขอให้ช่วยฝากเด็กเข้าเรียนที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โดยเด็กกลุ่มนี้ เป็นเด็กที่สอบไม่ผ่านข้อเขียน และนํารายชื่อมาฝากเข้าเรียน โดยเสียค่าตอบแทนคนละจํานวน 600,000 บาท รวมเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,800,000 บาท

ขณะที่จากการตรวจสอบประกาศโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ทดสอบได้ตามเกณฑ์และมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรปกติ และโครงการ EPTS ปีการศึกษา 2562 ทั้ง 3 กลุ่ม และรายชื่อ สํารองทั้งสองหลักสูตร ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 ไม่ปรากฏว่าเด็กนักเรียนทั้ง 3 คน มีรายชื่อสอบได้ตามเกณฑ์ ทั้ง 3 กลุ่ม รวมทั้งสํารอง ทั้งภาคปกติ และโครงการ EPTS ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ตามประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 แต่อย่างใด

แต่ผลการตรวจสอบใบมอบตัวลงทะเบียนเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ปีการศึกษา 2562 ปรากฏว่าเด็กนักเรียนทั้ง 3 ราย กลับมีรายชื่อเป็นนักเรียนที่มีสิทธิเข้ารับการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ปีการศึกษา 2562

เมื่อนำหลักฐานการโอนเงินที่ตรวจสอบพบ ประกอบกับคําให้การของพยานนํามาเปรียบเทียบ กับรายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นบัญชีของบุคคลที่อ้างว่าเป็นนายทหารระดับสูง ยศ “พล.อ.อ.” สาขารัชดาภิเษก (ห้วยขวาง) ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ พบว่า ในวันที่ 19 มีนาคม 2562 มีรายการโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าว จํานวน 2 ครั้ง ๆ ละ 600,000 บาท และวันที่ 21 มีนาคม 2562 มีการโอนเงินเข้าบัญชี จํานวน 1 ครั้ง จํานวนเงิน 610,000 บาท ตรงตามข้อกล่าวอ้างในคําร้องเรียนและเจือสมกับคําให้การของพยานทุกประการ และสอดคล้องกับการเดินทาง เข้ามอบตัวของเด็กนักเรียน 2 ราย ที่เดินทางเข้ามอบตัว เข้ารับการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 หลังจากโอนเงินแล้ว 1 วัน และการเดินทางเข้ามอบตัว ของเด็กนักเรียนอีก 1 ราย ที่เข้ารับการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 หลังจากโอนเงินแล้ว 1 วันเช่นกัน

สำนักข่าวอิศรา รายงานว่า ในวันที่ 12 ต.ค.2563 ได้พยายามติดต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีนี้ แต่ไม่สามารถติดต่อใครได้

โดยในช่วงบ่าย ได้พยายามโทรศัพท์ติดต่อไปยัง นางลัดดาวัลย์ ผิวทองงาม ในฐานะเลขานุการสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แต่ได้ข้อมูลจากฝ่ายสภามหาวิทยาลัยว่าฝ่ายที่รับเรื่องร้องเรียงของ นางลัดดาวัลย์ติดประชุม ขอให้ติดต่อมาใหม่ช่วงเย็นวันที่ 12 ต.ค.2563 แต่เมื่อถึงช่วงเย็นได้โทรศัพท์ติดต่อไปใหม่ ทางสำนักสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งให้ผู้สื่อข่าวติดต่อไปที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อให้นำเรียนไปยังหน้าห้องนางลัดดาวัลย์ แต่เมื่อติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลไม่มีผู้รับสายแต่อย่างใด

Cr : https://www.isranews.org/article/isranews/92699-news01-50.html

- Advertisement -