อวสาน… เหลือบ มศว. !!?

3414

“ความฉ้อฉล” ยังไงก็เป็น “ความฉ้อฉล” อยู่วันยังค่ำ แม้ตัวเองจะมีอำนาจ และก็ใช้อำนาจนั้น “ดันทุรัง พลิกดำเป็นขาว” ไปอย่างไม่สนใจ ใครจะมองและครหาอย่างไร !!!?

ใช่ครับ … ก็เป็นเรื่องความไม่ชอบมาพากลที่เกิดขึ้นใน “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” หรือ มศว. ที่เคยนำมาเปิดโปงให้เห็นกันไปแล้วครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวพัน โยงใยกันตั้งแต่ “ส่อการทุจริต” ไปจนถึงกระบวนการสร้างอาณาจักรแห่งพวกพ้อง แลกผลประโยชน์กับอำนาจหน้าที่กันอย่างหน้าตาเฉย

ล่าสุด เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 “สำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน” ได้แจ้งผลการวินิจฉัยตามที่ ผศ.นัทธพัชร์ น้อยสวัสดิ์ ร้องเรียนความไม่ชอบมาพากล การให้บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราเทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด ได้รับการจัดจ้างการตรวจวิเคราะห์โรคทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา โดยวิธีพิเศษ ของภาควิชาพยาธิวิทยา ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วงเงิน 5,000,000 บาท เมื่อปี 2557

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทธพัชร์ น้อยสวัสดิ์ กศ.ม. (ศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เครดิตภาพ : http://fofa.swu.ac.th/

โดยมีผู้เกี่ยวข้องที่ถูกร้อง 3 คนด้วยกัน คือ ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ประธานกรรมการจัดจ้าง อ.พญ.เอื้อมพร ศรีสนธิ์ ประธานกรรมการตรวจการจ้าง และบิ๊ก มศว. รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีฯ

ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วยผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว.
เครดิตภาพจาก : http://medicine.swu.ac.th

สองคนแรก ผู้ตรวจการแผ่นดิน ชี้ว่า เข้าข่ายฝ่าฝืน พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539 และกระทำการฝ่าฝืนมาตรา 37 มาตรา 39 มาตรา 40 และมาตรา 42 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2547 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ 2542 ซึ่งมีสภาพร้ายแรง ไม่เป็นกลาง ปกปิดข้อเท็จจริง เข้าลักษณะมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานของรัฐ เพราะลงชื่อเห็นชอบให้บริษัท โปรเฟสชั่นแนลฯ สมควรเป็นบริษัทผู้ได้รับการจัดจ้างฯ ทั้งที่ทั้ง 2 คน กลับเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท โปรเฟสชั่นแนลฯ ด้วยกันทั้งคู่

อ.พญ.เอื้อมพร ศรีสนธิ์                        เครดิตภาพ : http://fofa.swu.ac.th/

(อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง) : เบื้องลึก !! ร้องดีเอสไอ และ ปปช. อธิการบดี มศว. และ ผอ. ศูนย์แพทย์ พัวพันทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง

ผลประโยชน์ทับซ้อนเห็นได้ชัด !! …. แต่ก็หนักข้อขึ้นไปอีก !!

คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง หลังมีผู้ร้องเรียน ชี้มูลไม่ผิดไปจากความเป็นจริงก็คือ “มีผลประโยชน์ทับซ้อน” ซึ่งเรื่องก็ถูกส่งต่อให้ บิ๊ก มศว. ร.ศ.ดร.สมชาย พิจารณาลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่เรื่องกลับพลิกจาก “ดำเป็นขาว” ชี้เปรี้ยงทันที ไม่พบทุจริตแต่อย่างใด จนบริษัท โปรเฟสชั่นแนลฯ ได้รับการจัดจ้างในที่สุด

รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
เครดิตภาพ : http://www.thainewsvision.com

มิหน่ำซ้ำ ยังแต่งตั้ง ผช.พญ.นันทนา ซึ่งขณะนั้นคือหัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา ขึ้นนั่งผู้อำนวยการ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ คณะแพทย์ศาสตร์ มศว. สวน “ความไม่ชอบมาพากล” ได้อย่างหน้าตาเฉย
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ชี้มูลในกรณีบิ๊ก มศว.ว่า มีพฤติการณ์ปกป้อง ผศ.พญนันทนา ซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดในการจัดจ้างบริษัท โปรเฟสชั่นแนลฯ ดังกล่าวข้างต้น ทั้งข้อเท็จจริงยังปรากฎชื่อ รศ.ดร.สมชาย ก็ยังนั่งเป็นกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ในโครงการเดียวกันนี้ด้วย

ดังนั้น จึงมีพฤติการณ์เป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ในขณะดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด มศว. โดยไม่ดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือลงโทษทางวินัยกับผู้ใต้บังคับบัญชาคือ ผศ.พญ.นันทนา ตามการร้องเรียน ส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ มศว.

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ส่งเรื่องขอให้สภามหาวิทยาลัยศรีนตรินทรวิโรฒ ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวของทั้ง 3 คน ให้ได้ข้อยุติภายใน 30 วัน และขอให้ชะลอและทบทวนการนำความกราบบังคมทูลฯ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รศ.ดร.สมชาย จากรักษาการณ์อธิการบดี มศว. ขึ้นเป็นอธิการบดีฯ จนกว่าจะได้ข้อสรุปอันเป็นที่ยุติจากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

นอกจากนี้ ยังส่งเรื่องขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งเรื่องให้คณะกรรมการอุดมศึกษา พิจารณาการว่า รศ.ดร.สมชาย ควรปฏิบัติหน้าที่รักษาการอธิการบดี มศว. เป็นการชั่วคราวต่อไปหรือไม่ เพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ มศว. และเป็นปสรรคต่อการสอบสวนข้อเท็จจริง และหากพบว่าจะเป็นความเสียหาย ก็ขอให้คณะกรรมการอุดมศึกษา ทำความเห็นเสนอแนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาฯ ใช้อำนาจตามมาตรา 51 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.อุดมศึกษา 2562 วินิจฉัยชี้ขาดต่อไป พร้อมรายงานให้สำนักผู้ตรวจการแผ่นดินทราบภายใน 30 วัน และเรื่องก็ยังส่งไปยังสำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ด้วย

นี่ยังไม่นับรวมกับคราวที่แล้ว ที่ทิ้งท้ายให้จับตาบุคคลสำคัญ 2 คน คือ รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ คณะบดีคณะสังคมศาสตร์ มศว. และ ผศ.ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย คณะบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว. ซึ่งเป็น 2 กรรมการสรรหาอธิการบดี มศว. จะได้ขึ้นมาเป็นฝ่ายบริหารหรือไม่ หลัง รศ.ดร. สมชาย ได้รับเลือกเป็นอธิการบดีฯ อีกสมัย ซึ่งผลก็ปรากฎออกมาแล้ว ตอนนี้ได้นั่งรักษาการรองอธิการบดีทั้งคู่ เบื้องลึกก็เพราะมีผลประโยชน์ต่างตอบแทนกัน

แผลแดงแจ๋ออกมาอย่างนี้แล้ว คงต้องหามือดีมาล้างบางกันบ้าง ไม่เช่นนั้น มศว.ก็คงต้องตกเป็นแหล่งหาประโยชน์กันง่ายๆ ของคนบางกลุ่มไม่จบสิ้น ….

ทีมข่าวสมาพันธ์ฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : ผู้ช่วยรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่องร้องเรียน ตัวแทนอาจารย์ มศว. เร่งรัดสอบอธิการบดีทำงานไม่โปร่งใส เอื้อพวกพ้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : อดีต “อธิการฯ มศว.” แจ้งความหมิ่นฯ อดีต “รองอธิการฯ มศว.” ปม ร่อนจดหมายเปิดผนึก แฉเอื้อพวกพ้อง

เครดิตภาพประกอบข่าว : https://www.swu.ac.th/

 

 

 

 

 

- Advertisement -