ปธ.จัดจ้างเคยถือหุ้นจริง! พิสูจน์สำเนาบัญชีผู้ถือหุ้น บ.คู่สัญญาตรวจวิเคราะห์โรค มศว.

562

“…มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ณรงค์ชัย ยิ่งศักดิ์มงคล เป็นประธานสอบข้อเท็จจริง สรุปผลการสอบข้อเท็จจริง ว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ชุมช่วย เป็นผู้ถือหุ้น บริษัทโปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ฯ ตามคำร้องจริง โดยเป็นผู้ถือหุ้น ในลำดับที่ 21 ถือหุ้นจำนวน 5,000 หุ้น เลขที่หุ้น 1593501-1598500 ระบุอาชีพค้าขาย ถือหุ้นในบริษัทฯ มาตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค.2547 ก่อนที่จะถอนชื่อออกจากการเป็นผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 23 มี.ค.2559 …”

ปัญหาข้อร้องเรียนการบริหารของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในประเด็นการเอื้อประโยชน์จัดจ้างการตรวจวิเคราะห์โรคทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา โดยวิธีพิเศษ ของภาควิชาพยาธิวิทยา ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วงเงิน 5,000,000 บาท เมื่อปี 2557 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ถูก สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าทำการตรวจสอบ และพบว่ามีมูลความผิดของผู้เกี่ยวข้อง พร้อมส่งเรื่องให้ สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงนั้น

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) นำรายละเอียดในรายงานผลการสอบสวนของ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน มานำเสนอไปแล้วว่า เมื่อปี 2557 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดจ้างตรวจวิเคราะห์โรคทางห้องปฎิบัติการพยาธิวิทยา โดยวิธีพิเศษ ของภาควิชาพยาธิวิทยา ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รายการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ (ส่งตรวจไปยังหน่วยงานภายนอก) สำหรับผู้ป่วยในบางรายการ ทดสอบที่ทางห้องปฏิบัติการยังไม่ได้เปิดให้บริการเอง เป็นระยะเวลา 12 เดือน (1 ต.ค.2557 -30 ก.ย.2558 ) จำนวน 1 งาน ในวงเงิน 5,000,000 บาท

คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 3767/2557 ลงวันที่ 25 ก.ย.2557 มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ชุมช่วย เป็นประธานกรรมการ ได้เสนอความเห็นต่อคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้จัดจ้างงานจากบริษัทโปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด ให้เห็นเหตุผลว่า เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความชำนาญเป็นพิเศษ และเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างเป็นการเฉพาะโดยตรง เป็นจำนวนเงิน 5,000,000 บาท ระยะเวลาจัดจ้าง 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2557 -30 ก.ย.2558

ต่อมา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเรื่องร้องเรียน ระบุว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ชุมช่วย เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้น บริษัทโปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ฯ ที่ได้รับงานว่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการดังกล่าว ประกอบกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ชุมช่วย ให้ข้อมูลเรื่องอาชีพเป็นอาชีพค้าขาย ในใบถือหุ้นที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ณรงค์ชัย ยิ่งศักดิ์มงคล เป็นประธานสอบข้อเท็จจริง สรุปผลการสอบข้อเท็จจริง ว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ชุมช่วย เป็นผู้ถือหุ้น บริษัทโปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ฯ ตามคำร้องจริง โดยเป็นผู้ถือหุ้น ในลำดับที่ 21 ถือหุ้นจำนวน 5,000 หุ้น เลขที่หุ้น 1593501-1598500 ระบุอาชีพค้าขาย ถือหุ้นในบริษัทฯ มาตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค.2547 ก่อนที่จะถอนชื่อออกจากการเป็นผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 23 มี.ค.2559

อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.2561 รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ออกคำสั่งแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ชุมช่วย ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค.2561 ถึงวันที่ 31 มี.ค.2565 ตามคำสั่งมหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 2669/2561 ลงวันที่ 30 มี.ค.2561

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน มีข้อวินิจฉัย ให้สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนี้ กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ชุมช่วย รวมไปถึง รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งถูกกล่าวหาว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในกรณีนีั้ ให้ได้ข้อยุติภายใน 30 วัน

ล่าสุดสำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัทโปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ฯ ที่แจ้งไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ชุมช่วย เคยปรากฎชื่อเป็นผู้ถือหุ้น บริษัทโปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ฯ ในลำดับที่ 21 ถือหุ้นจำนวน 5,000 หุ้น เลขที่หุ้น 1593501-1598500 ระบุอาชีพค้าขาย ก่อนที่จะถอนชื่อออกจากการเป็นผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 23 มี.ค.2559 จริง

ส่วนหุ้นจำนวน 5,000 หุ้น เลขที่หุ้น 1593501-1598500 ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ชุมช่วย หลังจากการถอนชื่อออกไป นั้น หุ้นจำนวนนี้ถูกโอนได้ไปอยู่ในชื่อของ นางนิตยา โฉมงาม กรรมการผู้มีอำนาจและผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัทโปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ฯ แทน (ดูเอกสารประกอบ)

ช่วงถอนชื่อออกจากการเป็นผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 23 มี.ค.2559 หุ้นจำนวน 5,000 หุ้น

ถูกโอนไปอยู่ในชื่อ นางนิตยา โฉมงาม ผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัทโปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ฯ

สำนักข่าวอิศรา รายงานว่า เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.2563 ได้โทรศัพท์ติดต่อไปยัง ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตามเบอร์โทรศัพท์ 037 395-085-6 เพื่อขอสัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ชุมช่วย ให้ชี้แจงข้อเท็จจริงตามที่ปรากฎเป็นข่าว แต่ไม่สามารถติดต่อได้

ส่วน รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เจ้าหน้าที่หน้าห้องทำงานแจ้งว่า อธิการบดีไม่อยู่ที่สำนักงาน รวมถึงเลขานุการส่วนตัวด้วย ขอให้ติดต่อกลับมาใหม่อีกครั้ง ในวันที่ 24 ธ.ค.2563 นี้

Cr : https://www.isranews.org/article/isranews/94449-investigative00-2-3.html

- Advertisement -