สมาคมพัฒนาแพทย์ทางเลือกไทยจีนจัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร

9

สมาคมพัฒนาแพทย์ทางเลือกไทยจีนจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโดยมี รศ นายแพทย์ นิยม ละออปักษิณ์ นายกสมาคมและ กนกอร ศิริกุลพัฒนผล เลขา สมาคม เพือกำหนดแนวทางทำโครงการความร่วมมือพัฒนาพืชสมุนไพรกับตัวแทน มณฑล กว่านสู่ สาธารณรัฐประชาชนจีน

- Advertisement -