จีนเผยแผนส่งเสริม ‘เศรษฐกิจดิจิทัล’ ช่วงปี 2021-2025

29

ปักกิ่ง, 13 ม.ค. (ซินหัว) — เมื่อวันพุธ (12 ม.ค.) คณะรัฐมนตรีจีนเผยแพร่แผนงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 (2021-2025)

จีนตั้งเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลหลักในผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เป็นร้อยละ 10 ในปี 2025 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.8 ในปี 2020

การเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ จะแตะระดับใหม่ บริการสาธารณะทางดิจิทัลจะมีความครอบคลุมมากขึ้น และระบบกำกับดูแลเศรษฐกิจดิจิทัลจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดภายในปี 2025

แผนงานข้างต้นยังระบุพันธกิจสำคัญ 8 ด้าน ครอบคลุมการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล เดินหน้าการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของผู้ประกอบการ และขยายความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านเศรษฐกิจดิจิทัล

จีนจะสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 6G ยกระดับนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ อาทิ แผงวงจรรวมและปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงอำนวยความสะดวกแก่การพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่

นอกจากนั้นจีนจะจัดตั้งกฎระเบียบด้านการส่งผ่านข้อมูลข้ามพรมแดน การเข้าถึงตลาด การต่อต้านการผูกขาด สกุลเงินหยวนดิจิทัล และการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในยุคดิจิทัล โดยใช้กฎระเบียบและประสบการณ์ระดับสากล

- Advertisement -