“บัตรทอง” อัปเดตใหม่ รักษาทุกที่ ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว ไม่ถูกเรียกเก็บเงิน

8

เช็คเงื่อนไขใหม่สิทธิ “บัตรทอง” 30 บาทรักษาทุกที่ ไม่ใช้ใบส่งตัว ไม่ต้องถูกเรียกเก็บเงิน ดีเดย์ใช้ 1 ม.ค.2565

อัปเดตการใช้สิทธิ “บัตรทอง” สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือ สปสช.แจ้งอัปเดตการเพิ่มสิทธิประโยชน์การรักษาสำหรับผู้ถือ “บัตรทอง” ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป สปสช.ยกระดับบริการ โครงการสิทธิ “บัตรทอง” หากเจ็บป่วย และมีความจำเป็น สามารถไปรับบริการจากสถานบริการปฐมภูมิที่ใดก็ได้ โดยไม่ถูกปฏิเสธ หรือถูกเรียกเก็บเงิน หรือต้องกลับไปรับใบส่งตัว เพื่อลดข้อจำกัดการเข้ารับบริการของประชาชน โดยเฉพาะเมื่อมีเหตุจำเป็น ไม่สามารถไปรับบริการที่หน่วยบริการที่ลงทะเบียนไว้ได้ เช่น เดินทางไปนอกพื้นที่ หรือพักอาศัยอยู่ในเขตติดต่อจังหวัดอื่น

สิทธิบัตรทอง 30 บาท ของเดิม

– ประชาชนมีหน่วยบริการประจำ (สถานพยาบาล) ที่ลงทะเบียนไว้

– หากประชาชนไปรักษาที่หน่วยบริการ (สถานพยาบาล) ที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ จะถูกเรียกเก็บเงิน หรือต้องกลับไปรับใบส่งตัว

บริการใหม่ เริ่ม 1 มกราคม 2565

– ประชาชนยังคงเข้ารักษาที่หน่วยบริการประจำ (สถานพยาบาล) ที่ลงทะเบียนไว้

– แต่กรณีมีความจำเป็นหรือเหตุสมควรสามารถเข้ารักษาที่หน่วยบริการปฐมภูมิอื่นๆ ได้ โดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัว ไม่ถูกเรียกเก็บเงิน

“ประชาชนสิทธิบัตรทอง 30 บาท หรือสิทธิ สปสช. หากเกิดภาวะเจ็บป่วย จำเป็นต้องรับการรักษา เช่น ยาหมด ทำแผลต่อเนื่อง เจ็บ ไข้ ไอ ปวด เป็นต้น สามารถเข้ารับบริการผู้ป่วยนอกได้ที่หน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องกลับไปรับใบส่งตัวจากหน่วยบริการที่ลงทะเบียนไว้”

การใช้สิทธิ

– ติดต่อที่หน่วยบริการปฐมภูมิที่เข้ารับการรักษา

– แจ้งความจำนงใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพก่อนรับบริการ

– แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี แสดงสำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)

ข้อมูลเพิ่มเติม โทรสายด่วน สปสช. 1330 ตลอด 24 ชั่วโมง

“ผู้ใช้สิทธิบัตรทองอุ่นใจ เจ็บป่วยจำเป็นต้องรักษาเมื่อไหร่ เข้ารับบริการผู้ป่วยนอกได้ที่หน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ ทั่วประเทศ”

หมายเหตุ บริการปฐมภูมิ คือ บริการสุขภาพด่านแรกของระบบบริการสาธารณสุข ซึ่งมีบทบาทในการดูแลสุขภาพประชาชนในท้องถิ่น โดยเน้นการป้องกันไม่ให้ป่วย หากเจ็บป่วยจะได้รับการดูแลรักษาเบื้องต้น (และครอบคลุมในกรณีที่จำเป็นจะต้องส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลที่รักษาโรคซับซ้อนมากขึ้น) ทั้งนี้รวมถึงบริการฟื้นฟูสุขภาพด้วยตัวอย่างหน่วยบริการปฐมภูมิ เช่น สถานีอนามัย, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.), หน่วยบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาล, ศูนย์สุขภาพชุมชน ศูนย์บริการสาธารณสุข รวมถึง คลินิกชุมชนอบอุ่น เป็นต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1330 ตลอด 24 ชม.

Cr : https://liff.line.me/1454988218-NjbXbq18/v2/article/GgDxMB5?utm_source=copyshare

- Advertisement -