เกษตรฯ ชงขอใช้งบ 1.4 แสนล้าน กระตุ้น ศก. กรมชลฯ มากสุด

38

กระทรวงเกษตรฯ ชงของบ 1.4 แสนล้าน กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน-รากหญ้า กรมชลฯขอมากสุด 5.8 หมื่นล้าน สร้างแหล่งกักเก็บน้ำ กรมพัฒนาที่ดินตามติด 1.3 หมื่นล้าน     

นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) เปิดเผยว่า ข้อมูลล่าสุดที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอแผนงาน/โครงการเข้ามาเพื่อขอใช้งบภายใต้กรอบวงเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 4 แสนล้านบาทของรัฐบาล ในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ ได้เสนอมางบทั้งสิ้นกว่า 1.4 แสนล้านบาท โดยกรมชลประทานขอใช้งบมากสุดกว่า  5.8 หมื่นล้านบาท เพื่อใช้ในการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำ กรมพัฒนาที่ดิน 1.3 หมื่นล้านบาท เพื่อใช้ในการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำขนาดเล็ก (มากกว่า 2 ล้านลูกบาศก์เมตร) นอกเขตชลประทานขณะที่กรมส่งเสริมการเกษตรใช้ในโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด 2 หมื่นล้านบาท กรมการข้าวใช้ในโครงการสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์ข้าวชุมชน 900 ล้านบาท และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ขอใช้งบ 400 ล้านบาท รวมถึงขอใช้งบในโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเศรษฐกิจชุมชนโดยรวมอีก 2 หมื่นล้านบาท เป็นต้น

“ขั้นตอนต่อไปทาง สศก.จะนำแผนงาน/โครงการที่เสนอมาทั้งหมดรวบรวมนำเสนอต่อปลัดกระทรวงเกษตรฯ เพื่อนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการฯพิจารณาเห็นชอบในหลักการ และเพื่อนำเสนอต่อสภาพัฒน์เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าควรจะปรับลดงบลงหรือไม่ อย่างไร เพื่อให้อยู่ภายใต้กรอบหลักการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 4 ข้อ ซึ่งทางสภาพัฒน์จะแจ้งมายังกระทรวงอีกทีเพื่อที่กระทรวงและหน่วยงานในสังกัดจะได้ปรับลดงบประมาณอีกครั้งกลางเดือนนี้ ก่อนนำเสนอเรื่องต่อสภาพัฒน์อีกครั้งภายใน 15 มิถุนายน เพื่อนำเข้าสู่คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และนำเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.)พิจารณาอนุมัติต่อไป” นายระพีภัทร์ กล่าว

Cr.http://www.opt-news.com/news/11398

- Advertisement -