‘ผู้รับมอบอำนาจ’จัดตั้ง บ.ขายน้ำมันพันล.ปริศนา! เป็นเจ้าของธุรกิจ3 แห่ง-แจงไม่เกี่ยวข้อง

740

แกะรอยเครือข่าย ‘ผู้รับมอบอำนาจ’จดทะเบียนก่อตั้ง บ.นำโชคออยล์ ปิโตรเลียม ขายน้ำมันพันล้านปริศนาถูกสรรพากรสอบ พบมีชื่อเป็น กก. ถือหุ้น ธุรกิจอย่างน้อย 3 แห่ง รับเหมาด้วย – 1 แห่ง ‘อินฟินิที แอโรสเปซ’ที่ตั้งเดียวกัน

กรณี สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 สอบภาษีอากร บริษัท นำโชคออยล์ ปิโตรเลียม จำกัด ซึ่งมีที่ตั้งในพื้นที่ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ และขอให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระงับการจดทะเบียนยกเลิกและระงับการจดทะเบียนชำระบัญชี แต่ทว่าบริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนชำระบัญชีไปก่อน

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) สืบค้นข้อมูลบริษัท นำโชคออยล์ ปิโตรเลียม จำกัด มารายงานแล้วว่า

1.ในช่วงเวลา 1 ปีเศษที่บริษัทฯดำเนินกิจการ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้ถือหุ้นใหญ่ 2 คน ในช่วง ก่อตั้ง ชื่อ นายประจวบ โคโยธา ที่อยู่ตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(แบบบอจ.5) อยู่ ใน จ.นราธิวาส ต่อมา 21 มิ.ย.2561 นายศิริชัย คำมีแก่น เป็นกรรมการแทน ที่อยู่ในตามตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ แบบ บอจ.5 อยู่ในจ.อำนาจเจริญ

2. เปลี่ยนสำนักงานที่ตั้ง 2 แห่ง ได้แก่ เลขที่ 16 ซอยเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ ต่อมา 28 ส.ค.2562 จดทะเบียนแก้ไขสำนักงานที่ตั้งเลขที่ 45 ซอยตรงข้ามโรงพยาบาลกลาง แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ (ที่ตั้งล่าสุดก่อนเลิกกิจการ 2 ต.ค.2562 )

3.ในช่วงเวลา 8 เดือนของปี 2560 แจ้งงบการเงินรอบปี 2560 มีรายได้กว่า 1,000 ล้านบาท ไม่พบส่งงบการเงินรอบปี 2561 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

4.ที่ตั้ง เลขที่ 16 ซอยเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงแทพฯ เป็นบ้านชั้นเดียวขนาดใหญ่ หน้าประตูทางเข้าบ้าน ติดป้ายชื่อบริษัท อินฟินิที แอโรสเปซ จำกัด ส่วนที่ตั้งแห่งใหม่เลขที่ 45 ซอยตรงข้ามโรงพยาบาลกลาง แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ เป็นตึกแถวขนาด 3 ชั้น ทั้งสองแห่ง ไม่มีลักษณะเป็นสถานีบริการน้ำมัน

ล่าสุด สำนักข่าวอิศราตรวจสอบข้อมูล ‘ผู้รับมอบอำนาจ’ การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท นำโชคออยล์ ปิโตรเลียม จำกัด พบว่า นายประจวบ โคโยธา ทำหนังสือ ‘มอบอำนาจ’ ให้นางบุษบา กัลยาณชน ระบุที่อยู่เลขที่ 16 ซอยเสนานิคม 1 ซอย 42 แยก 12 ถ.เสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว (ที่อยู่เดียวกันสำนักงานที่ตั้งบริษัท นำโชคออยล์ ปิโตรเลียม จำกัด) เป็นผู้มายื่นขอจดทะเบียน จดหนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัท ต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร และนายจักรกฤษ กัลยาณชน ลงลายมือชื่อเป็นพยาน ตามหนังสือมอบอำนาจวันที่ 19 เม.ย.2560 (ดูเอกสาร)

ขณะที่ในหนังสือบริคณห์สนธิ (แบบ บอจ.2) มีชื่อ คำรับรองลายมือชื่อของพยาน 2 คนคือ น.ส.ชฎาภรณ์ กัลยาณชน อายุ 57 ปี และ นายจักรกฤษ กัลยาณชน อายุ 52 ปี ทั้งสองคนแจ้งที่อยู่เลขที่เดียวกัน เลขที่ 16 ซอยเสนานิคม 1 ซอย 42 แยก 12 ถ.เสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ (ที่อยู่เดียวกันสำนักงานที่ตั้งบริษัท นำโชคออยล์ ปิโตรเลียม จำกัด) (ดูเอกสาร)

สำนักข่าวอิศราตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกิจพบว่า นางบุษบา กัลยาณชน มีชื่อเป็นกรรมการอีก 3 บริษัท

1.บริษัท อินฟินิที แอโรสเปซ จำกัด ชื่อเดิม บริษัท เอสดีเทคคอนสตรัคชั่น จำกัด จดทะเบียนจัดจั้งวันที่ 11 มิ.ย. 2553 ทุน 5 ล้านบาท ประกอบการกิจการหลายประเภท ล่าสุด จดก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ที่ตั้งเลขที่ 16 ซอยเสนานิคม 1 ซอย 42 แยก 12 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร (ที่ตั้งเดียวกับ บริษัท นำโชคออยล์ ปิโตรเลียม จำกัด) เปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้ถือหุ้นหลายครั้ง ผู้ถือหุ้น ณ 20 พ.ค. 2562 นางบุษบา กัลยาณชน ถือหุ้นใหญ่ 49,800 หุ้น (99.60%) นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ นางเบญจมาศ พันธุมิตร คนละ 100 หุ้น (0.20%) รวม 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท นางบุษบา กัลยาณชน นายชลพัฒน์ พันธุมิตร เป็นกรรมการชุดล่าสุด

2.บริษัท เอ็น.ซี.ไอ.เอส. อินเตอร์เซฟตี้ จำกัด จดทะเบียนวันที่19 ส.ค. 2558 ทุน 1 ล้านบาท กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล ที่ตั้งเลขที่ 202/304 หมู่บ้านเอื้ออาทรอยู่วิทยา 2 ซอยอยู่วิทยา 12 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 ส.ค. 2563 นางบุษบา กัลยาณชน ถือหุ้นใหญ่ 5,500 หุ้น (55%) นายราม ขุนแสง 4,500 หุ้น (45%) และ น.ส. ภิญญาพัชญ์ ขุนแสง 500 หุ้น (5%)

รวม 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท นางบุษบา กัลยาณชน เป็นกรรมการ

3.บริษัท ส.กาญจน์กอบโชค จำกัด จดทะเบียนวันที่ 26 ส.ค.2562 ทุน 1 ล้านบาท ธุรกิจหลักเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้าง ที่ตั้งเลขที่ 1/223 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 41 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ

นางบุษบา กัลยาณชน ถือหุ้นใหญ่ 8,900 หุ้น (89% นายชิต เอา (สัญชาติเมียนมาร์) 1,000 หุ้น (10%) และนายสมชาย กาญจน์กอบโชค 100 หุ้น (1%) รวมทั้งสิ้น 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และร่วมกันเป็นกรรมการทั้ง 3 คน

สำหรับ นายชลพัฒน์ พันธุมิตร กรรมการ บริษัท อินฟินิที แอโรสเปซ จำกัด มีชื่อ เป็นกรรมการธุรกิจอีก 1 แห่งชื่อ บริษัท เพชรรักษ์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เพชรคงวุฒิ จำกัด) จดทะเบียนวันที่ 21 มี.ค. 2562 ทุน 1 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 1/223 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 41 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ ประกอบกิจการ รับขนส่งสินค้า และ ประกอบกิจการ คาร์แคร์ จำหน่าย ยางรถยนต์ อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ นายชลพัฒน์ พันธุมิตร ถือหุ้นใหญ่ 9,800 หุ้น (98% ) น.ส.ชฏาภรณ์ กัลยาณชน และ นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ คนละ 100 หุ้น (คนละ 1%) นายชลพัฒน์ พันธุมิตร และ น.ส.ธัญณภัสส์ ใจดี เป็นกรรมการ

ทั้งหมดคือข้อมูล ‘ผู้รับมอบอำนาจ’ ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท นำโชคออยล์ ปิโตรเลียม จำกัด บริษัทปริศนามีรายได้พันล้านและกำลังถูกสรรพากรตรวจสอบ

ซึ่งมีข้อมูลว่าการตรวจสอบบริษัทนี้เป็นชนวนให้มีการโยกย้ายสรรพากรพื้นที่กรุงเทพฯ 2 แบบมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมา

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2563 ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา ได้ติดต่อไปยัง นางบุษบา กัลยาณชน เพื่อขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องการทำธุรกิจของ บริษัท นำโชคออยล์ ปิโตรเลียม จำกัด

นางบุษบา ชี้แจงว่า ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ บริษัท นำโชคออยล์ ปิโตรเลียม จำกัด แต่อย่างใด เป็นเพียงแค่ผู้รับจ้างในการแจ้งประสานงานด้านเอกสารกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้เท่านั้น และไม่ได้ติดต่อกับบริษัทมาเป็นปีแล้ว

เมื่อถามว่า รู้จักกับกรรมการบริษัทหรือไม่ นางบุษบา ไม่รู้จัก ไม่เคยเจอกัน เวลาติดต่อประสานงานจะมีเจ้าหน้าที่นำเอกสารมาส่งให้เท่านั้น

Cr : https://www.isranews.org/article/isranews/94356-investigative00-10.html

- Advertisement -