ลูกหนี้กองทุนฟื้นฟูได้เฮ “จุรินทร์” แก้กฎหมาย “หนี้บุคคลค้ำ”

25

วันที่ 24 ก.ย.63 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กฎหมายว่าด้วยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ฉบับที่เรียกว่าพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ 3) 2563 ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ วันที่ 21 ก.ย.63 มีสาระใน 3 ประเด็น

นายจุรินทร์ กล่าวว่า เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกร ยังไม่อาจดำเนินการให้ครอบคลุมหนี้ของเกษตรกรบางกรณี จึงทำให้เกษตรกรบางส่วนยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้ เนื่องจากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรไม่อาจรับภาระชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ของเกษตรกรที่ไม่มีทรัพย์สิน เป็นหลักประกันการชำระหนี้ได้ ประกอบกับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกร รวมถึงการกำหนดที่ต้ังของสำนักงานใหญ่และสาขาของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่กำหนด ในกฎหมายขาดความยืดหยุ่นและทำให้เกิดอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 เพื่อให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สามารถรับภาระชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ของเกษตรกรที่มีบุคคลค้ำประกันได้ และกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกรให้เหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทั้งกำหนดให้คณะกรรมการมีอำนาจ กำหนดที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ได้ในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล และกำหนดที่ต้ังของสาขา ณ ที่ใดก็ได้

“แต่ที่สำคัญคือ กองทุนฟื้นฟูสามารถจัดการหนี้บุคคลค้ำได้ตามหลักเกณฑ์กรรมการกำหนด ซึ่งเรื่องนี้เป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรซึ่งเป็นหนี้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้เข้าสู่กระบวนการแก้หนี้ง่ายขึ้น นับจากนี้กรรมการกองทุนฯ มีวาระ 4 ปี นับตั้งแต่คณะกรรมการชุดปัจจุบัน เป็นวาระแรก เมื่อครบวาระให้ปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่าจะมีคณะกรรมการชุดใหม่ และให้มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล ตามที่กรรมการกำหนด” นายจุรินทร์ กล่าว.

Credit : https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/1936121

- Advertisement -