ครม.เคาะ“อรรชกา สีบุญเรือง” นั่งประธานบอร์ดธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

44

ครม.แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 9 คน ตั้ง “อรรชกา” นั่งประธานบอร์ด

เมื่อวานนี้ (25 ส.ค.) คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. มีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวม 9 คน ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2554 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

คณะกรรมการทั้ง 9 คนประกอบไปด้วย

1. นางอรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการ

2. นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน

3. นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

4. นายสราวุธ เบญจกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์

5. นายอนุชิต อนุชิตานุกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

6. นายกนิษฐ์ สารสิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์

7. นางสาวช่อผกา วิริยานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์

8. นายเฉลิมรัฐ นาควิเชียร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารธุรกิจ หรือตัวแทน Startup

9. นายยรรยง เต็งอำนวย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

อรรชกา สีบุญเรือง

Credit : https://www.thansettakij.com/content/tech/446961

- Advertisement -