โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ‘เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ’ เป็นผู้ว่าแบงก์ชาติ

115

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ‘เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ’ เป็นผู้ว่าธปท. ตั้งแต่ 1 ต.ค.63 เป็นต้นไป

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อวันที่ 24 ส.ค. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563ตามพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2551 มาตรา 28/14

ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2563 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

Credit : https://www.isranews.org/article/isranews-short-news/91442-bot-new-Governor.html

- Advertisement -