ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาพิพากษายืน นายกเทศฯ ต.หนองหญ้าลาด จ.ศรีสะเกษ ยื่นเท็จ ป.ป.ช.

61

ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาพิพากษายืน นายกเทศมนตรีตําบลหนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ยื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จ ป.ป.ช. คดียังไม่ขาดอายุความ หลังเจ้าตัวอุทธรณ์ โดนจําคุก 2 เดือน ปรับ 8,000 บาท รอลงโทษ 1 ปี

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า วันที่ 4 ส.ค. 2563 ศาลฎีกา มีคำพิพากษาคดีการแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ผู้ร้องราย นายธัญญ์นิธิ หรือวิภัส เรืองวุฒิโรจน์หรือแซ่เตีย นายกเทศมนตรีตําบลหนองหญ้าลาด อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผู้ถูกกล่าวหา อุทธรณ์คัดค้านคําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ลงวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม 2562 ที่พิพากษาว่า ผู้ถูกกล่าวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่ง ทรัพย์สินหรือหนี้สิน กรณีเข้ารับตําแหน่งและกรณีพ้นจากตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 1 และกรณีเข้ารับตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลหนองหญ้าลาด อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2 โดยจําคุก 2 เดือน และปรับ 8,000 บาท โทษจําคุกให้รอการลงโทษไว้มีกําหนด 1 ปี นั้น ถูกกล่าวหาอุทธรณ์คัดค้านว่า คดีขาดอายุความ

ศาลฎีกาพิพากษายืน

รายละเอียดดังนี้

ผู้ถูกกล่าวหา อุทธรณ์คัดค้าน คําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ลงวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช 2562 องค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์ รับวันที่ 11 เดือน มีนาคม พุทธศักราช 2563

ผู้ร้องยื่นคําร้องขอให้วินิจฉัยว่า ผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่ง ทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น กรณีเข้ารับตําแหน่งและกรณีพ้นจากตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหญ้าลาด อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1 และกรณีเข้ารับตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลหนองหญ้าลาด อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2 ขอให้ผู้ถูกกล่าวหา พ้นจากตําแหน่งนายกเทศมนตรีตําบลหนองหญ้าลาดที่ดํารงอยู่ในปัจจุบันและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ถูกกล่าวหา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 81, 114 กับลงโทษฐานเป็นผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องด้วยข้อความ อันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ กรณีพ้นจากตําแหน่งนายกองค์การบริหาร ส่วนตําบลหนองหญ้าลาด ครั้งที่ 1 และกรณีเข้ารับตําแหน่งนายกเทศมนตรีตําบลหนองหญ้าลาด ครั้งที่ 2 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 167 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91

ผู้ถูกกล่าวหาให้การรับสารภาพ

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองพิพากษาว่า นายธัญญ์นิธิ หรือวิภัส เรืองวุฒิโรจน์หรือแซ่เตีย ผู้ถูกกล่าวหา จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ กรณีเข้ารับตําแหน่งและกรณีพ้นจากตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหญ้าลาด อําเภอ กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1 และกรณีเข้ารับตําแหน่งนายกเทศมนตรีตําบลหนองหญ้าลาด อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 32 และ 33 ให้ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลหนองหญ้าลาดที่ดํารงอยู่ในปัจจุบัน นับแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็น วันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีคําสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทาง การเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 17 วรรคสอง และห้ามมิให้ผู้ถูกกล่าวหาดํารงตําแหน่งทางการเมือง หรือดํารงตําแหน่งใดในพรรคการเมืองเป็นเวลาห้าปี นับแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองวินิจฉัย ตามพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 34 วรรคหนึ่ง กับมี ความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 119 การกระทําของผู้ถูกกล่าวหาเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรม เป็นกระทงความผิดไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจงใจยื่น บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยข้อความ อันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ กรณีพ้นจากตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน ตําบลหนองหญ้าลาด ครั้งที่ 1 และกรณีเข้ารับตําแหน่งนายกเทศมนตรีตําบลหนองหญ้าลาด ครั้งที่ 2 จําคุกกระทงละ 2 เดือน และปรับกระทงละ 8,000 บาท รวม 2 กระทง เป็นจําคุก 4 เดือน และปรับ 16,000 บาท ผู้ถูกกล่าวหาให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจําคุก 2 เดือน และปรับ 8,000 บาท ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาเคยได้รับโทษจําคุกมาก่อน โทษจําคุกให้รอการลงโทษไว้มีกําหนด 1 ปี ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชําระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 , 30 คําขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ผู้ถูกกล่าวหาอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา

องค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์พิเคราะห์อุทธรณ์แล้ว คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของ ผู้ถูกกล่าวหาว่า คําร้องของผู้ร้องที่ขอให้วินิจฉัยว่าผู้ถูกกล่าวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ กรณี พ้นจากตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหญ้าลาด ครั้งที่ 1 และกรณีเข้ารับตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลหนองหญ้าลาด ครั้งที่ 2 ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95 (4) หรือไม่

เมื่อข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหญ้าลาด ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 และเข้ารับตําแหน่งนายกเทศมนตรี ตําบลหนองหญ้าลาด ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 ผู้ถูกกล่าวหามีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีแสดง รายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องภายในสามสิบวันนับแต่วันพ้นจากตําแหน่งหรือนับแต่วันเข้ารับตําแหน่งดังกล่าวข้างต้นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 32 และ 33 แต่ผู้ถูกกล่าวหาขึ้นบัญชีแสดง รายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องกรณีพ้นจากตําแหน่งนายกองค์การ บริหารส่วนตําบลหนองหญ้าลาด ครั้งที่ 1 และกรณีเข้ารับตําแหน่งนายกเทศมนตรีตําบล หนองหญ้าลาด ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 โดยไม่แสดงรายการทรัพย์สินของผู้ถูกกล่าวหาบางรายการ อันเป็นความผิดตามที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง วินิจฉัยไว้ เห็นว่า องค์ประกอบความผิดของการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็น เท็จตามเจตนารมณ์ของกฎหมายมีสาระสําคัญอยู่ที่การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ ซึ่งถือเป็นการแสดงข้อความต่อเจ้าพนักงานทุกครั้งที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ ดังนั้น การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสาร ประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จต่อผู้ร้อง ย่อมถือเป็นการแสดงข้อความต่อเจ้าพนักงานและเป็นการกระทําความผิดขึ้นทุกครั้งที่ยื่น แม้ว่าจะยื่นเมื่อพ้นระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนดแล้วหรือไม่ก็ตาม เมื่อผู้ถูกกล่าวหายื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินรวมทั้งเอกสารประกอบทั้งสองกรณีในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 กําหนดอายุความห้าปี จึงเริ่มนับแต่วันที่ผู้ถูกกล่าวหายื่นบัญชีแสดงรายการ ทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ ซึ่งถือเป็นวันที่มีการกระทําความผิดเกิดขึ้นเมื่อนับถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผู้ร้องยื่นคําร้องขอให้วินิจฉัยการตรวจสอบทรัพย์สินเป็นคดีนี้ จึงยังไม่พ้น กําหนดระยะเวลาห้าปี คําร้องของผู้ร้องที่ขอให้วินิจฉัยว่า ผู้ถูกกล่าวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการ ทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ กรณีพ้นจากตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหญ้าลาด ครั้งที่ 1 และกรณี เข้ารับตําแหน่งนายกเทศมนตรีตําบลหนองหญ้าลาด ครั้งที่ 2 จึงยังไม่ขาดอายุความตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 95 (4) อุทธรณ์ของผู้ถูกกล่าวหาฟังไม่ขึ้น


Credit : https://www.isranews.org/article/isranews-news/91154-news-146.html

- Advertisement -