TSPCA ร่วมแบ่งปันเติมฝัน ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

51

วันที่ 13 มกราคม 2567 สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) จัดกิจกรรมวันเด็ก ณ วัดบ้านอ้อ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) กล่าวว่า เนื่องด้วยสมาคมฯ ตระหนักถึงคุณค่าของเด็กและเยาวชนของชาติที่จะเป็นกำลังในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกมิติ วันนี้จึงได้มาจัดกิจกรรมวันเด็ก ให้แก่น้อง ๆ จำนวน 135 คน ณ วัดบ้านอ้อ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล และได้รับการอุปการะจากหลวงพ่อสงวน เจ้าอาวาสในการอุปการะเลี้ยงดู เพื่อให้โอกาสทางด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
วันนี้สมาคมฯ ได้มาร่วมจัดกิจกรรมและมอบของขวัญ อุปกรณ์ด้านการศึกษา อุปกรณ์กีฬา อาหารเครื่องดื่ม เครื่องใช้ที่จำเป็น และทุนการศึกษาแก่นักเรียน ซึ่งสมาคมฯ ได้รับมอบมาจากคณะผู้บริหารและบุคลากรจากบริษัทเคป แอนด์แคนทารี โฮเทลส์ และบริษัทในเครือ ที่ร่วมกันแบ่งปันโอกาส และสิ่งที่ดีงามร่วมกันในครั้งนี้ ซึ่งถือว่าเป็นความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับต่อไป “ความดียิ่งบอกเล่า ยิ่งมีพลัง”

- Advertisement -