เจาะกลุ่มสองเจ้าของ 18 คลินิกเจออีก 4 แห่ง – 2 บริษัทถูกสอบเบิกงบบัตรทองล็อตสอง

391

“…เรื่องนี้เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนของเจ้าหน้าที่ของเรา และเราไม่มีเจตนาทุจริต … ยอมรับว่าหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงทุกปีทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสน เช่น ปีนี้อนุญาตให้ตรวจนอกเขตพื้นที่ ปีต่อมาไม่อนุญาต เป็นต้น และเชื่อว่าจะมีคลินิกใน กทม. ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐที่มีการกระทำในลักษณะเดียวกันอีกจำนวนมาก…”

ในตอนที่แล้ว สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานแล้วว่า เอกชนกลุ่มแรก ประกอบด้วย นายศักดา เมืองคำ , น.ส.ศศิณัชญ์ นิพนธ์อารักษ์ และ นางธัญญ์ฐรัศม์ ศรีเทพ ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของหนึ่งในกลุ่มคลินิก 18 แห่ง ซึ่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้แจ้งความเอาผิด หลังพบพฤติกรรมแต่งตัวเลขเลขการบ่ายเงินค่าบริการคัดกรองโรคจากบัตรทอง วงเงินกว่า 74 ล้านบาทเศษ

ขณะที่การขยายผลตรวจสอบหน่วยบริการใน กทม.รอบที่ จำนวน 86 แห่ง พบการเบิกจ่ายโดยข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง 63 แห่ง วงเงิน 2.4 ล้านบาทเศษ ซึ่ง สปสช.เตรียมส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบข้อมูลแบบ 100% ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค.เป็นต้นไป เมื่อตรวจสอบข้อมูลบริษัทชนในกลุ่มนี้ พบว่า นายศักดา เมืองคำ , น.ส.ศศิณัชญ์ นิพนธ์อารักษ์ และ นางธัญญ์ฐรัศม์ ศรีเทพ ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของคลินิกอีก 6 แห่งอีกด้วย

เอกชนอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจ คือ บจก.วนาโฮลดิ้งส์ ที่มี นาย ธราธิป วนาวณิชย์กุล เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ที่เป็นหนึ่งในเจ้าของคลินิก 7 จาก 18 แห่งที่ถูกตรวจสอบในรอบแรก โดยมีมีบริษัทที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 3 แห่ง คือ 1) บจก.รดาวุฒิ 2) บจก.สายเพชรงามเพื่อนแพทย์ 3) บจก.วนาเวช

สำหรับความเชื่อมโยง 86 คลินิกที่ถูกตรวจสอบในรอบที่ 2 ปรากฏชื่อและมีความเชื่อมโยงกับ บจก.วนาโฮลดิ้งส์ ที่มี นาย ธราธิป วนาวณิชย์กุล เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังนี้

1.บจก.รดาวุฒิ ซึ่งเป็นเจ้าของคลินิก 4 แห่งในกลุ่มเดิม ในการตรวจสอบรอบใหม่ยังพบว่าเป็นเจ้าของอีก 2 แห่ง คือ 1) เพชรเกษม 69 คลินิกเวชกรรม และ 2) คลินิกเวชกรรม ม.เศรษฐกิจ
จดทะเบียนจัดตั้ง 19 กันยายน 2546 ทุน 5,000,000 บาท ตั้งอยู่เลขที่ 622/151 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจ สถานพยาบาลรับรักษาคนไข้และผู้ป่วยแบบไม่ค้างคืน ปรากฏชื่อ นาย ธราธิป วนาวณิชย์กุล , นาย สมพร ละออพัฒนาสกุล , นางสาว ชุติกาญจน์ แซ่ลิ้ม , นาง เซียมเกียว แซ่เตียว , นางสาว ประไพพรรณ แซ่ลิ้ม , นางสาว ปิยธิดา วนาวณิชย์กุล , นาย ธิติวุฒิ วนาวณิชย์กุล , นางสาว รินรดา วนาวณิชย์กุล เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ณ 30 เมษายน 2563 บจก.วนาโฮลดิ้งส์ ถือหุ้นใหญ่สุด 76.9280% มูลค่า 3,846,400 บาท หุ้นที่เหลืออยู่ในชื่อ นาย สมพร ละออพัฒนาสกุล , นางสาว ชุติกาญจน์ วนาวณิชย์กุล , นาง ยุวรี พิชิตโชค , นาย ชูชาติ ไชยพิณ , นางสาว ทัศนีย์ อิ๊วเหลียง , นาย ธรากุล เพ็ชรอยู่ และ นาย ธราธิป วนาวณิชย์กุล

2.บจก.บางยี่เรือเพื่อนแพทย์ เจ้าของ การแพทย์เทอดไทคลินิกเวชกรรม
จดทะเบียนจัดตั้ง 30 มิถุนายน 2551 ทุน 1,000,000 บาท ตั้งอยู่เลขที่ 3 ถนนเทอดไท แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 ประกอบกิจการ สถานพยาบาล ปรากฏชื่อ นาย ธราธิป วนาวณิชย์กุล , นาย สุธน เอกเสถียร , นาง แสงจันทร์ เอกเสถียร , นางสาว ปิยธิดา วนาวณิชย์กุล , นาง เซี่ยมหงษ์ แซ่จิว , นางสาว ศศิวิมล สุขมี เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 นาย สุธน เอกเสถียร ถือหุ้น 39.99% มูลค่า 399,900 บาท , นาง แสงจันทร์ เอกเสถียร 30% มูลค่า 300,000 บาท , บจก.วนาโฮลดิ้งส์ ถือหุ้น 29.9800% มูลค่า 299,800 บาท และมีผู้ถือหุ้น 0.010% มูลค่า 100 บาท จำนวน 3 คน คือ เด็กชาย ญาณภัทร เอกเสถียร , นาย ธราธิป วนาวณิชย์กุล และนางสาว ปิยธิดา วังสาร

3.บจก.เมืองเพชรคลินิก เจ้าของ เมืองเพชรคลินิกเวชกรรม
จดทะเบียนจัดตั้ง 1 พฤศจิกายน 2561 ทุน 2,000,000 บาท ตั้งอยู่เลขที่ 509/24 ถนนเทอดไท แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 ประกอบกิจการ กิจกรรมคลินิกโรคทั่วไป ปรากฏชื่อ นางสาว ปิยธิดา วนาวณิชย์กุล , นาย ธราธิป วนาวณิชย์กุล , นาย เอกภักดิ์ จักรแก้ว , นางสาว จุฑามาศ เหรียญทอง , นางสาว รินรดา วนาวณิชย์กุล , นาย ธิติวุฒิ วนาวณิชย์กุล เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 บจก.วนาโฮลดิ้งส์ 55% มูลค่า 1,100,000 บาท , นางสาว ปิยธิดา วังสาร 35% มูลค่า 700,000 บาท , นางสาว จุฑามาศ เหรียญทอง 5% มูลค่า 100,000 บาท และ นาย เอกภักดิ์ จักรแก้ว 5% มูลค่า 100,000 บาท

ก่อนหน้านี้สำนักข่าวอิศรา สืบค้นข้อมูลทางธุรกิจ พบว่าเอกชนกลุ่มนี้ยังมีบริษัทเอกชนที่ประกอบธุรกิจสถานพยาบาล อีก 4 แห่ง คือ 1) บจก. เพชรเกษมการแพทย์ 2) บจก.เมืองเพชรคลินิก 3) บจก.บางยี่เรือเพื่อนแพทย์ และ 4) บจก.วัฒนโฮมแคร์

เท่ากับว่า บจก.วนาโฮลดิ้งส์ ที่มี นาย ธราธิป วนาวณิชย์กุล เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ มีบริษัท 3 แห่งเป็นเจ้าของ 7 คลินิกอยู่ในกลุ่ม 18 คลินิกที่ถูกตรวจสอบพบปัญหาการเบิกจ่ายเงินจาก สปสช.ไปก่อนหน้านี้ และมีบริษัทอีก 2 แห่งปรากฎชื่อเป็นเจ้าของคลินิก 4 แห่ง อยู่ในกลุ่มที่ถูกขยายผลตรวจสอบในหน่วยบริการ 86 แห่ง ที่ สปสช.จะส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 100% ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค.เป็นต้นไป

ก่อนหน้านี้ผู้บริหารบริษัท 1 ใน 14 แห่ง ติดต่อเพื่อขอชี้แจงกับสำนักข่าวอิศรา โดยระบุว่า มีเรื่องปัญหาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากบัตรทองจริง โดย สปสช.แจ้งว่าข้อมูลที่ส่งไปขอเบิกจ่ายเงินไม่น่าเชื่อถือ จึงได้มีการเรียกเงินคืน และได้มีการหักเงินคืนมาตั้งแต่ ต.ค.2562 จนถึงปัจจุบัน

“เรื่องนี้เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนของเจ้าหน้าที่ของเรา และเราไม่มีเจตนาทุจริต ซึ่ง สปสช.แจ้งว่าข้อมูลเราไม่น่าเชื่อถือ จึงได้มีการเรียกเงินคืน และเรายอมให้เขาหักเงินคืนมาตั้งแต่เดือน ต.ค.2562 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ยอมรับว่าหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงทุกปีทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสน เช่น ปีนี้อนุญาตให้ตรวจนอกเขตพื้นที่ ปีต่อมาไม่อนุญาต เป็นต้น และเชื่อว่าถ้ายึดหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะนี้ จะมีคลินิกใน กทม. ทั้งภาคเอกชนและของภาครัฐที่มีการกระทำในลักษณะเดียวกันอีกจำนวนมาก”

อย่างไรก็ดี เกี่ยวกับกรณีนี้ สปสช.ได้แจ้งความกับตำรวจเพื่อเอาผิดฐานฉ้อโกงเฉพาะกลุ่มคลินิก 18 แห่งเท่านั้น ซึ่งยังไม่ปรากฏข้อมูลการเอาผิดตัวบุคคลหรือการชี้มูลความผิดอย่างเป็นทางการ บริษัทเอกชนและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด จึงยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่

Credit : https://www.isranews.org/article/isranews/90467-isranews-50.html

- Advertisement -