36 รายชื่อ มหาดไทย แต่งตั้ง-โยกย้าย รองปลัดกระทรวง-อธิบดี-ผู้ว่าฯ

74

ครม.เคาะ แต่งตั้ง-โยกย้าย รองปลัดกระทรวง-อธิบดี-ผู้ว่าฯ 36 ราย ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ บุญธรรม เลิศสุขีเกษม นั่ง อธิบดี ปภ. – พรพจน์ เพ็ญพาส คุม กรมโยธาฯ – ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าฯติดดินคนดัง โยกมาอยู่ปทุมธานี ขณะ สยาม ศิริมงคล ผู้ว่าฯนครพนม ผงาด ย้ายมาอุดรธานี

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติการแต่งตั้งโยกย้าย งตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง สังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 36 ราย ดังนี้

1. ให้นายชยาวุธ จันทร พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดราชบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง

2. ให้นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดอุดรธานี สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง

3. ให้นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)
จังหวัดตาก สำนักงานปลัดกระทรง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง)
สำนักงานปลัดกระทรวง

4. ให้นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ (นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน ระดับทรงคุณวุฒิ) กรมที่ดิน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง
(ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง

5.ให้นายเสถียร เจริญเหรียญ พ้นจากตำแหน่งวิศวกรใหญ่ วิศวกรโยธา ระดับทรงคุณวุฒิ)
กรมโยธาธิการและผังเมือง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง

6. ให้นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

7. ให้นายพรพจน์ พ็ญพาส พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง)
สำนักงานปลัตกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี(นักบริหารระดับสูง) กรมโยธาธิการและผังเมือง

8. ให้นายทรงพล ใจกริ่ม พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่ราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานปลัดกระทรวง

9. ให้นายสุธี ทองยม พ้นจากตำแหน่งผู้ว่ราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)จังหวัดจันทบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง

10. ให้นายไมตรี ไตรติลานันท์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)จังหวัดสุโขทัย สำนักงานปลัดระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด(นักปกครอง ระดับสูง)จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานปลัดกระทรวง

11. ให้นายสมบูรณ์ ศิริเวช พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง สำนักงานปลัดกระทวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด นักปกครองระดับสูง) จังหวัดชัยนาท สำนักงานปลัดกระทรวง

12. ให้นายภิญโญ ประกอบผล พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง )สำนักงานปลัดกระทวง และแต่งตั้งให้ดำรตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) จังหวัดตราด สำนักงานปลัดกระทรวง

13.ให้นายอำพล อังคภากรณ์กุล พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง ) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) จังหวัดนครนายก สำนักงานปลัดกระทรวง

14.ให้นายสศักดิ์ เจริญศิริโชติ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)จังหวัดระยองสำนักงานปลัดกระทรวงและแต่ตั้งให้ดำรงตำแหนผู้ว่าราชการจังหวัด(นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดนครปฐม สำนักงานปลัดกระทรวง

15. ให้นายไกสร กองฉลาด พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) จังหวัดนครพนม สำนักงานปลัดกระทรวง

16. ให้นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)จังหวัดปัตตานึ สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ตำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานปลัดกระทรวง

17. ให้นายสิริรัฐ ชุมอุปการ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)จังหวัดพิจิตร สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหนผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานปลัดกระทรวง

18. ให้นายนิพันธ์ บุญหลวง พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) จังหวัดน่าน สำนักงานปลัดกระทรวง

19.ให้นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)จังหวัดเลย สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด(นักปกครอง ระดับสูง)จังหวัดปทุมธานี สำนักงานปลัดกระทรวง

20. ให้นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)จังหวัดสระแก้ว สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง

21ให้นายราชิต สุดพุ่ม พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)จังหวัดปัตตานี สำนักงานปลัดกระทรวง

22. ให้นายรังสรรค์ ตันจริญ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) จังหวัดพิจิตร สำนักงานปลัดกระทรวง

23. ให้นายรณชัย จิตรวิเศษ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)จังหวัดหนองคาย สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหนผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานปลัดกระทรวง

24. ให้นายกฤษณ์ คงเมือง พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวง

25. ให้นายชยันต์ ศิริมาศ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานปลัดกระทรวง

26.ให้นายชาญนะ เอี่ยมแสง พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)จังหวัดนครปฐม สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) จังหวัดระยอง สำนักงานปลัดกระทรวง

27. ให้นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)จังหวัดชัยนาท สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)จังหวัดราชบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง

28. ให้นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหนผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) จังหวัดลพบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง

29. ให้นายชัยธวัช เนียมศิริ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด(นักปกครอง ระดับสูง)จังหวัดกาหสินธุ์ สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) จังหวัดเลย สำนักงานปลัดกระทรวง

30. ให้นายวันชัย คงเกษม พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานปลัดกระทรวง

31. ให้นายเกียรติศักดิ์ จันทรา พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) จังหวัดสระแก้ว สำนักงานปลัดกระทรวง

32. ให้นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทวง ระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด(นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง

33. ให้นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนังานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด(นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานปลัดกระทรวง

34. ให้นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) จังหวัดยโสธรสำนักงานปลักระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด(นักปกครองระดับสูง) จังหวัดหนองคาย สำนักงานปลัดกระทรวง

35. ให้นายทวีป บุตรโพธิ์ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานปลัดกระทรวง

36.ให้นายสยาม ศิริมงคล พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)จังหวัดนครพนม สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) จังหวัดอุดรธานี สำนักงานปลัดกระทรวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นตันไป

Credit : https://www.matichon.co.th/politics/news_2265734

- Advertisement -