มีเงินสด/ฝาก 7.9 แสน เจ้าหนี้ 585,094 บาท! หมายเหตุงบฯปี 61 บ.ณอน ก่อนโดนร้องสอบภาษี

54

“…มีเจ้าหนี้การค้า 497,550 บาท เงินเดือนค้างจ่าย 28,250 บาท เงินประกันสังคมรอการนำส่ง 1,500 บาท ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย 9,615.75 บาท ค่าตรวจสอบบัญชีค้างจ่าย 15,000 บาท ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย ภ.ง.ด.3 จำนวน 13,767.35 บาท ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย ภ.ง.ด.53 จำนวน 19,411.50 บาท รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 585,094.60 บาท …”

ปี 2561 แจ้งว่ามีรายได้รวม 5,622,794.98 บาท ต้นทุนการขาย 4,139,722.14 บาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 2,102,434.42 บาท รายจ่ายรวม 6,242,156.56 บาท ขาดทุนสุทธิ 628,297.88 บาท

มีสินทรัพย์รวม 1,371,149.61 บาท แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 846,145.77 บาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 478,797.92 บาท ลูกหนี้การค้าสุทธิ 54,362.32 บาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 525,003.84 บาท มีหนี้สินรวม 1,780,094.6 บาท แบ่งเป็น หนี้สินหมุนเวียน 1,780,094.6 บาท

คือ ข้อมูลในงบการเงินแสดงผลประกอบการธุรกิจ ปี 2561 ของ บริษัท ต๊อท ลีดเดอร์ส จำกัด ที่แจ้งประกอบธุรกิจรับจัดการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ซึ่งปรากฎชื่อ นายฌอน หิรัญบูรณะ นักพูดสร้างแรงบันดาลใจหรือ ‘ไลฟ์โค้ช’ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ ที่กำลังถูกสังคมตรวจสอบกรณีการเปิดรับเงินบริจาคกว่า 8 แสนบาท เพื่อไปใช้บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟป่าที่ จ.เชียงใหม่ แต่กลับนำเงินไปใช้บริจาคช่วยโควิด-19 ไม่ได้ทำตามวัตถุประสงค์ที่เปิดรับบริจาคจริง นอกจากนี้ยังนำเงินไปผลิตสื่อเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ของตนเองเพื่อโปรโมตเกี่ยวกับกรณีข้างต้นด้วยกว่า 2.5 แสนบาท ที่สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) มาเสนอไปแล้ว

เบื้องต้น นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้ยื่นเรื่องให้กรมสรรพากร เข้าไปตรวจสอบข้อมูลการเสียภาษีของนายฌอนแล้ว

ขณะที่ สำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบหมายเหตุประกอบงบการเงิน ปี 2561 ของ บริษัท ต๊อท ลีดเดอร์ส จำกัด ที่แจ้งไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจล่าสุด พบข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

– เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

แจ้งว่า มีเงินสด อยู่ 13,285 บาท เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ 778,498.45 บาท รวม 791,783.45 บาท

– แจ้งมีอุปกรณ์สำนักงาน 65,698 บาท

-เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

แจ้งว่า มีเจ้าหนี้การค้า 497,550 บาท เงินเดือนค้างจ่าย 28,250 บาท เงินประกันสังคมรอการนำส่ง 1,500 บาท ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย 9,615.75 บาท ค่าตรวจสอบบัญชีค้างจ่าย 15,000 บาท ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย ภ.ง.ด.3 13,767.35 บาท ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย ภ.ง.ด.53 19,411.50 บาท รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 585,094.60 บาท

– บริษัทฯ แจ้งว่ามีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 1,195,000 บาท เพื่อใช้หมุนเวียนภายในกิจการไม่มีการทำสัญญา คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี มีกำหนดชำระจ่ายคืนเมื่อทวงถาม (ดูรายละเอียดในเอกสารหมายเหตุการเงินประกอบ)

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท ต๊อท ลีดเดอร์ส จำกัด นั้น สำนักข่าวอิศรา รายงานไปแล้วว่า จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2560 ทุนปัจจุบัน 1 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่เลขที่ 4 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 20 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

แจ้งประกอบธุรกิจรับจัดการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

ปรากฎชื่อ น.ส.อรณิชชา เพ็ญวรรณ และนายฌอน บูรณะหิรัญ เป็นกรรมการบริหารในปัจจุบัน

รายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2562 นายฌอน บูรณะหิรัญ ถือหุ้นใหญ่ 50% มูลค่า 500,000 บาท น.ส.อรณิชชา เพ็ญวรรณ 45% มูลค่า 450,000 บาท และ น.ส.ธัญลักษณ์ ตาสา 5% มูลค่า 50,000 บาท

ข้อมูลที่ตรวจสอบเพิ่มเติมจากเอกสารที่แจ้งไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ น.ส.อรณิชชา เพ็ญวรรณ หนึ่งในกรรมการและผู้ถือหุ้น เป็นผู้แจ้งจองชื่อตั้งบริษัทฯ ส่วนที่อยู่เลขที่ 4 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 20 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร แจ้งเป็นที่อยู่อาศัยของ น.ส.อรณิชชา เพ็ญวรรณ

ในช่วงจดทะเบียนจัดตั้ง น.ส.ธัญลักษณ์ ตาสา และน.ส.ปาริฉัตร พิมพ์พิไล ร่วมเป็นกรรมการด้วย จากนั้นบุคคลทั้ง 2 ได้จะแจ้งลาออกในช่วงปลายเดือน พ.ค.2562 (ดูเอกสารประกอบ)


สำนักข่าวอิศรา รายงานว่า ได้พยายามติดต่อขอสัมภาษณ์ นายฌอน บูรณะหิรัญ ตามเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ในเอกสารจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ เพื่อให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องต่างๆ แล้ว แต่ยังไม่สามารถติดต่อได้

ถ้าหาก นายฌอน ได้รับทราบข่าวนี้ และประสงค์ที่จะชี้แจงข้อมูล สามารถติดต่อกลับมาที่สำนักข่าวอิศรา ได้ตลอดเวลา

Credit : https://www.isranews.org/article/isranews/90002-report05.html

- Advertisement -