TSPCA จัดประชุมสามัญประจำปี 65

19

วันที่ 27 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอาคาร B.L.H.ชั้น 8 ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) จัดประชุมสามัญประจำปี 2565 เพื่อรายงานผลการดำเนินการตลอดปี 2564 รายงานภาวะด้านการเงิน เลือกตั้งคณะกรรมการและผู้สอบบัญชี โดยมี คุณธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ และรศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร เป็นประธานการประชุม

ที่ประชุมได้สรุปผลการดำเนินการประจำปี 2564 เช่น สมาคมฯ ได้ติดตาม HOT ISSUE เกี่ยวกับประเด็นสังคมที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับสัตว์จำนวน 10 เรื่อง รับข้อร้องเรียนและให้คำปรึกษา รวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กว่า 104 เรื่อง เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุนัข 51 เรื่อง แมว 24 เรื่อง และสัตว์อื่นๆ อีก 29 เรื่อง ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทารุณกรรมสัตว์ 43 เรื่อง การจัดสวัสดิภาพสัตว์ 45 เรื่อง และเรื่องอื่นๆ 16 เรื่อง สำหรับพื้นที่ที่มีการร้องเรียนอยู่ในกรุงเทพมหานคร 53 เรื่อง และต่างจังหวัด 51 เรื่อง มีการลงช่วยเหลือสัตว์ในกรณีฉุกเฉิน จำนวน 9 ครั้ง และมีการลงพื้นที่มอบอาหารช่วยเหลือสัตว์จำนวน 22 ครั้ง โดยเป็นการมอบอาหารเม็ดสำหรับสุนัข จำนวน 726 กิโลกรัม อาหารเม็ดสำหรับแมว จำนวน 322.7 กิโลกรัม นมแพะ กว่า 3,084 กระป๋อง และอาหารกระป๋องกว่า 1,609 กระป๋อง ช่วยเหลือสุนัขและแมวได้กว่า 4,000 ตัว อีกทั้ง น.สพ. ดร.อลงกรณ์ มหรรณพ กรรมการสมาคมฯ ได้บริการตรวจรักษาช้างโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ที่หมู่บ้านช้าง อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำทุกเดือน เดือนละกว่า 100 เชือก

ด้านการศึกษา สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกรักสัตว์อย่างรับผิดชอบ ผ่านกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ เช่น การสร้างจิตสำนึกเมตตาสัตว์ ผ่านงานศิลปะ วิสาขบูชาทำบุญไม่ทารุณสัตว์ รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมรักสัตว์ในโรงเรียน และลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์ มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์ โดย ดร. พลเดช วรฉัตร กรรมการสมาคมฯ และ อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ศรีลังกาและมัลดิฟส์ ได้รับเลือกตั้งดำรงค์ตำแหน่งนายกสโมสรลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์ และมีอาจารย์อมร ชุมศรี อาจารย์ประสงค์ ชัยสาร ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล เป็นอุปนายกสโมสรลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์

ด้านงานเครือข่ายในปี 2564 สมาคมฯ ได้ร่วมกับองค์กรเครือข่ายในการลงพื้นที่ติดตามช่วยเหลือสัตว์อย่างต่อเนื่อง และร่วมขับเคลื่อนในการเสนอเพิ่มชื่อและชนิดสัตว์ที่อาศัยในธรรมชาติให้ได้รับการคุ้มครองตาม พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 มากยิ่งขึ้น รวมทั้งร่วมกับองค์กรเครือข่ายในการเสนอนโยบายแผนการแก้ปัญหาช้างป่า และร่วมกันจัดกิจกรรม 13 มีนาคม วันช้างไทย กับมูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย กรมปศุสัตว์ สมาคมสัตวแพทย์สวนสัตว์และสัตว์ป่าแห่งประเทศไทยและคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และสมาคมฯ ได้ร่วมเป็นเครือข่ายร่วมกับ IUCN, International Union for Conservation of Nature. ในการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ในการนี้ที่ประชุมได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ ประจำปี 2565-2567 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเอกฉันท์เลือก คุณธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ เป็นนายกสมาคมฯ โดยนายกสมาคมฯ ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการ รวมทั้งคุณมังกร ปภาวิน หงส์ขจร ทูตสันถวไมตรีสมาคมฯ คุณฌาร์ม โอสถานนท์ มิสยูนิเวิร์สไทยและด์ ปี 2549 และองค์กรที่ให้การสนับสนุนสมาคมฯ อย่างต่อเนื่อง เช่น บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด โรงเรียนนานาชาติไบรท์สกายส์ บริษัทเกษมกิจ จำกัด บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว.จำกัด บริษัทสวอน อินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท คิมแพ็ค จำกัด บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด

สำหรับในตอนท้ายของการประชุม ได้มีการมอบเกียรติบัตร ให้แก่อาสาสมัครสวัสดิภาพสัตว์ ประกอบด้วย นายสหทัศน์ ชาวสวน นายพัชรกร ป้องศรี นางสาว ณ ภัทร เวชรรักษ์ นางสาวสุธาสินี กองแก้ว และนายเกรียงไกร พิกุลแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์เกรียงไกร พละสนธิ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่องสวัสดิภาพสัตว์ อีกด้วย

- Advertisement -