ประทีปเลี่ยวไพรัตน์ มอบทุน เพื่อพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาลัยเพาะช่าง

37

19 มกราคม 2565 ผศ.บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส นำคณะผู้บริหาร วิทยาลัยเพาะช่าง เข้าพบ เพื่อสวัสดีและมอบของขวัญปีใหม่แด่ คุณประทีปเลี่ยวไพรัตน์ ณ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

ในโอกาสนี้คุณประทีปและรศ.พญ.ยุวดี เลี่ยวไพรัตน์ได้มอบเงินสนับสนุนดังต่อไปนี้
1. กองทุนประทีป–รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงยุวดี เลี่ยวไพรัตน์ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวนเงิน 1,000,000 บาท

2. กองทุนประทีป–รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงยุวดี เลี่ยวไพรัตน์
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาลัยเพาะช่าง พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวนเงิน 500,000 บาท

ทั้งนี้เงินสนับสนุนดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในการพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาลัยเพาะช่าง โดยวิทยาลัยเพาะช่างจะดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของเจ้าของทุนต่อไป

- Advertisement -