ยกเลิก! เรียกสำเนาบัตรปชช. – ทะเบียนบ้าน มหาดไทยสั่งทุกจังหวัดปฎิบัติตาม

11

มหาดไทย ออกหนังสือด่วนที่สุด สั่งทุกจังหวัด ยกเลิก! เรียกสำเนาบัตรประชาชน – ทะเบียนบ้าน ระบุ เพื่อลดภาระประชาชน ขณะติดต่อราชการ ขอหน่วยบริการทุกแห่งบังคับใช้อย่างเคร่งครัด

13 ตุลาคม 2564 – นายสมยศ พุ่มน้อย ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ลงชื่อ ในหนังสือคำสั่ง ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ซึ่ง ส่งตรงถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา

ระบุ ด้วยมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thaland 4.0 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 เห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)

กรมการปกครองจึงได้ดำเนินการจัดทำประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามกฎหมายที่อยู่ในอำนาจของกรมการปกครองเป็นไปตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 และมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)อันเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และลดภาระของประชาชน

จึงขอให้จังหวัดแจ้งหน่วยงานบริการประชาชนในสังกัดกรมการปกครอง ปฏิบัติตามประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ (นายสมยศ พุ่มน้อย)
รองอธิบดีกรมการปกครอง ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการปกครอง

สำนักบริหารการทะเบียน
ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร
โทร. ๐ ๒๗๙๓ ๗๐๕๖
โทรสาร ๐ ๒๙๐๖ ๙๓๖๔

Cr : https://www.thansettakij.com/general-news/499539?as=

- Advertisement -