ACT ออกแถลงการณ์ ‘โกงตาชั่ง’ ค้าน อสส. ยืนยันมติ ก.อ. เสนอโปรดเกล้าฯ ‘ปรเมศวร์’

5

ACT ออกแถลงการณ์ “โกงตาชั่ง” หลัง อิศรา เสนอข่าวกรณีสำนักงานอัยการสูงสุด ทำหนังสือยืนยันมติ ก.อ. ให้เลขาธิการ ครม. นำความกราบบังคมทูลโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ‘ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม’ ดำรตำแหน่งผู้ตรวจการอัยการ ชี้เป็นการทิ้งทวนแต่งตั้งลูกน้องไม่เหมาะสมไม่ควรกระทําอย่างยิ่ง แถม อสส.ลาพักร้อนก่อน 1 วัน จนเกิดข้อสงสัยหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า องค์กรต่อ้าน คอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ANTI-CORRUPTION ORGANIZATION OF THAILAND หรือว่า ACT ได้ ออกแถลงการณ์ในบทความเรื่อง“โกงตาชั่ง” มีใจความว่า

ธรรมาภิบาลและศักดิ์ศรีของสํานักงานอัยการสูงสุดกําลังถูกบั่นทอนอย่างรุนแรง จากการกระทําของคนใน องค์กรเอง ล่าสุดคือความไม่โปร่งใสในการยื่นจดหมายถึงเลขาธิการ ครม. เพื่อยืนยันความเหมาะสมในการแต่งตั้ง ผู้บริหารระดับสูง ทําให้สังคมมีคําถามมากมาย

1. การแต่งตั้งบุคคลที่ถูกสังคมและองค์กรอื่นตั้งข้อกังขา เป็นเรื่องสําคัญยิ่งต่อชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ

ตลอดจนเกียรติภูมิของอัยการและจะเป็นบรรทัดฐานการคัดสรรแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงต่อไป จึงสมควรกว่าหรือไม่ที่จะมอบให้เป็นภาระการตัดสินใจของอัยการสูงสุดท่านใหม่ แทนที่จะเป็นอัยการสูงสุดคน ปัจจุบันที่กําลังจะก้าวลงจากตําแหน่งในเร็ววันนี้ เหมือนเป็นการทิ้งทวนแต่งตั้งลูกน้องซึ่งนับว่า ไม่เหมาะสมและไม่ควรกระทําอย่างยิ่ง

2. จดหมายถึงเลขาธิการ ครม. ดังกล่าวมิได้ทําในนาม “คณะกรรมการอัยการ (กอ.)” ตามที่เคยกล่าวไว้

เพราะคณะกรรมการอัยการเห็นว่าไม่ใช่หน้าที่ จึงเปลี่ยนไปออกจดหมายในนามอัยการสูงสุดที่มีความ เหมาะสมต่างกัน และยิ่งลดคุณค่าลงไปอีกเมื่อผู้ลงนามในจดหมายสําคัญนี้เป็นรองอัยการสูงสุดด้วยเหตุ ว่าในวันนั้นตัวท่านอัยการสูงสุดได้ลาพักเพียง 1 วัน จนเกิดข้อสงสัยว่า มีใครต้องการหลีกเลี่ยงความ รับผิดชอบหรือสมรู้ร่วมคิดกันซ่อนปมบางอย่างใช่หรือไม่?

น่าเป็นห่วงว่า สถาบันอัยการมีหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของบ้านเมือง หากผู้นําบางคนใช้สิทธิและอํานาจ โดยขาดความเหมาะสม แฝงด้วยทิฐิและผลประโยชน์พวกพ้อง ย่อมเป็นการทําลายความน่าเชื่อถือขององค์กร อย่างนี้ จะหวังให้สังคมและข้าราชการอัยการทั้งประเทศยอมรับได้อย่างไร

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอัยการทุกคนจะตระหนักถึงผลของการกระทําที่บั่นทอนศรัทธา ของประชาชนต่อสถาบันอัยการที่เป็นเสาหลักความยุติธรรมของชาติ โดยร่วมกันปกป้องและปฏิรูปอัยการให้กลับมา ยืนเคียงข้างความรู้สึกและผลประโยชน์ของประชาชนคนไทยอย่างสง่างาม

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) 14 กันยายน 2564

อนึ่ง ก่อนหน้านี้ สำนักข่าวอิศรา นำเสนอข่าวว่า เมื่อวันที่ 1 ก.ย.2564 ร้อยโท ไชยา เปรมประเสริฐ รองอัยการสูงสุด รักษาราชการแทน อสส. ได้ลงนามในหนังสือ ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อยืนยันมติเห็นควรนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ให้ดำรตำแหน่งผู้ตรวจการอัยการ เป็นทางการแล้ว

หนังสือระบุว่า ตามที่ สำนักงานอัยการสูงสุด ได้ขอให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พิจารณาดำเนินการนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการอัยการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้สำนักงานอัยการสูงสุดยืนยันความถูกต้องเหมาะสมในการแต่งตั้ง นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการอัยการ และแจ้งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานอัยการสูงสุดขอเรียนว่า ในการประชุม ก.อ. ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 ที่ประชุมได้กำหนดประเด็นเพื่อพิจารณาเรื่องความถูกต้องเหมาะสมในการที่จะดำเนินการพิจารณานำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการอัยการ

โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาประเด็นนี้แล้ว จึงได้มีมติเห็นควรนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการอัยการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

สำนักงานอัยการสูงสุด จึงขอให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พิจารณาดำเนินการนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป

แหล่งข่าวจากสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยสำนักข่าวอิศรา ว่า เหตุที่ ร้อยโท ไชยา เปรมประเสริฐ รองอัยการสูงสุด เป็นผู้ลงนามในหนังสือฉบับนี้ แทนนายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อสส. เป็นเพราะเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 นายวงศ์สกุล ได้ยื่นหนังสือขอลาพักร้อน สำนักงาน กอ. จึงนำหนังสือไปยื่นให้ ร้อยโท ไชยา เป็นผู้ลงนามแทน ในฐานะรักษาราชการแทน อสส.

Cr : https://www.isranews.org/article/isranews/102444-ACTTAAA.html

- Advertisement -