ป.ป.ช.ให้องค์การมหาชน-กองทุน ยื่นบัญชีทรัพย์สิน 135 ตำแหน่ง ผอ.- ผจก.-เลขาฯ ต้องเปิดเผย

9

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ป.ป.ช.ให้ จนท.รัฐ ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเพิ่มเติม ในส่วนองค์การมหาชน-กองทุน จำนวนกว่า 135 ตำแหน่งรองผู้จัดการ รองผู้อำนวยการ รองเลขาธิการ แต่ระดับ ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ เลขาธิการ เมื่อยื่นแล้วต้องเปิดเผย ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อวันที่ 13 ก.ย.2564 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 2 ฉบับ สาระสำคัญให้เจ้าหน้าที่รัฐตำแหน่งรองผู้จัดการ รองผู้อำนวยการ รองเลขาธิการ ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ เลขาธิการ ในส่วนองค์การมหาชน และกองทุน จำนวนกว่า 135 ตำแหน่ง มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ต่อ ป.ป.ช. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

โดยในส่วนผู้ดำรงตำแหน่งตามประกาศฉบับแรก ระดับรองผู้จัดการ รองผู้อำนวยการ รองเลขาธิการ เมื่อยื่นแล้วไม่ต้องเปิดเผยข้อมูล แต่ในส่วนประกาศฉบับสอง ระดับผู้จัดการ ผู้อำนวยการ เลขาธิการ เมื่อยื่นแล้วจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะด้วย

สำหรับรายละเอียดประกาศทั้งสองฉบับมีดังต่อไปนี้

ฉบับแรก ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 103 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง กำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 103 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็น (35) และ (36) ของข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 103 พ.ศ. 2561 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 103 (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2563

“(35) องค์การมหาชน

35.1 รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

35.2 รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

35.3 รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

35.4 รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

35.5 รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์

35.6 รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม

35.7 รองผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

35.8 รองผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

35.9 รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

35.10 รองผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

35.11 รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

35.12 รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

35.13 รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

35.14 รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

35.15 รองผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

35.16 รองผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

35.17 รองผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

35.18 รองผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

35.19 รองผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

35.20 รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

35.21 รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

35.22 รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

35.23 รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

35.24 รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

35.25 รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

35.26 รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน

35.27 รองผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ

35.28 รองผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ

35.29 รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

35.30 รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

35.31 รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

35.32 รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

35.33 รองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

35.34 รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

35.35 รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

35.36 รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

35.37 รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

35.38 รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร

35.39 รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

35.40 รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

35.41 รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

35.42 รองผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

35.43 รองผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

35.44 รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

35.45 รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

35.46 รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

35.47 รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

35.48 รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

35.49 รองผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

35.50 รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์

35.51 รองผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

35.52 รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

35.53 รองเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

35.54 รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

35.55 รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

35.56 รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

35.57 รองเลขาธิการคุรุสภา

35.58 รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

35.59 รองเลขาธิการสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

(36) กองทุน

36.1 รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

36.2 รองผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต

36.3 รองผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย

36.4 รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

36.5 รองผู้อำนวยการกองทุนสงเคราะห์

36.6 รองผู้อำนวยการสานักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย

36.7 รองเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ

36.8 รองเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

36.9 รองเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร”

ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564

พลตารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

(ดูประกาศฉบับเต็มที่นี่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/058/T_0007.PDF)

ฉบับที่สอง

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 (ฉบับที่ 5)พ.ศ. 2564

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 102 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ ใน 7.8 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐ ของข้อ 4 (7) แห่งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 102 พ.ศ. 2561 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 102 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

“7.8.5 องค์การมหาชน

7.8.5.1 ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

7.8.5.2 ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

7.8.5.3 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

7.8.5.4 ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

7.8.5.5 ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์

7.8.5.6 ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม

7.8.5.7 ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

7.8.5.8 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

7.8.5.9 ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

7.8.5.10 ผู้อานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

7.8.5.11 ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

7.8.5.12 ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

7.8.5.13 ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

7.8.5.14 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

7.8.5.15 ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

7.8.5.16 ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

7.8.5.17 ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

7.8.5.18 ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

7.8.5.19 ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

7.8.5.20 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

7.8.5.21 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

7.8.5.22 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

7.8.5.23 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

7.8.5.24 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

7.8.5.25 ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.8.5.26 ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน

7.8.5.27 ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า

7.8.5.28 ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ

7.8.5.29 ผู้อำนวยการสานักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

7.8.5.30 ผู้อำนวยการสานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

7.8.5.31 ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

7.8.5.32 ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

7.8.5.33 ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

7.8.5.34 ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

7.8.5.35 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

7.8.5.36 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

7.8.5.37 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

7.8.5.38 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร

7.8.5.39 ผู้อานวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

7.8.5.40 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

7.8.5.41 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

7.8.5.42 ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

7.8.5.43 ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

7.8.5.44 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

7.8.5.45 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

7.8.5.46 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

7.8.5.47 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

7.8.5.48 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

7.8.5.49 ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

7.8.5.50 ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์

7.8.5.51 ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

7.8.5.52 ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

7.8.5.53 เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

7.8.5.54 เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

7.8.5.55 เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

7.8.5.56 เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

7.8.5.57 เลขาธิการคุรุสภา

7.8.5.58 เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

7.8.6 กองทุน

7.8.6.1 ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

7.8.6.2 ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต

7.8.6.3 ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย

7.8.6.4 ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

7.8.6.5 ผู้อานวยการกองทุนสงเคราะห์

7.8.6.6 ผู้อานวยการสำนักงานกองทุนอ้อยและน้าตาลทราย

7.8.6.7 เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ

7.8.6.8 เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบานาญข้าราชการ

7.8.6.9 เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร”

ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2564

พลตารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

(ดูประกาศฉบับเต็มที่นี่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/

- Advertisement -