ขรก.บำนาญ ยิ้ม เพิ่มเงินให้กับผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ

24

กรมบัญชีกลางเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับ ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และ ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. โดยขณะนี้ได้รับการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อมีผลบังคับใช้ต่อไป

โดยได้มีการปรับปรุงกฎหมาย ให้เพิ่มเงินให้กับผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดบำนาญรวมกันทุกประเภทและรวม ช.ค.บ. แล้ว ต่ำกว่าเดือนละ 10,000 บาท ให้ปรับเป็นได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มขึ้น เมื่อรวมกับเบี้ยหวัดบำนาญแล้วจะได้รับเงินเดือนละ 10,000 บาท

รวมถึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขการขยายเพดานของวงเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่ 70 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จากเดิมที่ให้ขอรับได้ในอัตรา 15 เท่าของบำนาญรายเดือนที่ได้รับ แต่ไม่เกิน 400,000 บาท นั้น ปรับเป็นขอรับได้ในอัตรา 15 เท่าของบำนาญรายเดือนที่ได้รับ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ซึ่งหากผู้รับบำนาญเคยขอรับบำเหน็จดำรงชีพไปแล้วบางส่วน ให้ผู้รับบำนาญที่มีสิทธิขอรับได้ไม่เกินจำนวนเงินที่ยังไม่ครบตามสิทธิ แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท

1. บำนาญ.รายเดือน ที่ไม่ถึ​ง​ 10,000​ ให้​ได้รับ 10,000 และบวกเพิ่ม 10,000บาท

2. บำนาญ.รายเดือน ที่ไม่ถึ​ง​ 20,000​ ให้​ได้รับ 20,000 และบวกเพิ่ม 10,000บาท

3. บำนาญ.รายเดือน ที่ไม่ถึ​ง​ 30,000​ ให้​ได้รับ 30,000 และบวกเพิ่ม 10,000บาท

4. บำนาญ.รายเดือน ที่ไม่ถึ​ง​ 40,000​ ให้​ได้รับ 40,000 และบวกเพิ่ม 10,000บาท

5.. บำนาญ.รายเดือน ที่ไม่ถึ​ง​ 50,000​ ให้​ได้รับ 50,000 และบวกเพิ่ม 5,000บาท

6. บำนาญ.รายเดือน ที่ไม่ถึ​ง​ 60,000​ ให้​ได้รับ 60,000 และบวกเพิ่ม 5,000บาท

7. บำนาญ.รายเดือน ที่ไม่ถึ​ง​ 70,000​ ให้​ ด้รับ 70,000 และบวกเพิ่ม 5,000บาท

- Advertisement -