อ้างมิได้จัดหมวดหมู่ไว้! สรรพากรไม่ให้ข้อมูลคืนภาษีมูลค่าเพิ่มพื้นที่ กทม.30 เขต‘อิศรา’

29

กรมสรรรพากรส่งหนังสือแจง‘อิศรา’หลังใช้ กม.ข้อมูลข่าวสารฯ ขอตัวเลขคืนภาษีมูลค่าเพิ่มช่วง ม.ค.-ธ.ค.2562 สำนักงานพื้นที่กรุงเทพฯ 30 เขต อ้างมิได้จัดหมวดหมู่ จำแนกแยกแยะไว้ ไม่อยู่ในสภาพพร้อมที่จะให้ได้

เมื่อวันที่ 10 ส.ค.2563 สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า เมื่อวันที่ 24 ม.ค.2563 และวันที่ 4 ก.พ.2563 ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมสรรพากร ขอใช้สิทธิ์ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ขอให้เปิดเผยข้อมูลการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มดังนี้ 1. สถิติผลการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มของกรมสรรพากรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – ไตรมาสแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2. สถิติผลการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มของกรมสรรพากรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – ไตรมาสแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 – 30 โดยเป็นข้อมูลแต่ละเดือนของแต่ละสํานักงานสรรพากรพื้นที่ จําแนกเป็นจํานวนราย จํานวนแบบที่ขอคืน และจํานวนเงิน

3. สถิติผลการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มของกรมสรรพากรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 (ช่วงเดือนมกราคม 2562 – ธันวาคม 2562) โดยเป็นข้อมูลแต่ละเดือนของแต่ละสํานักงานสรรพากรพื้นที่ จําแนกเป็นจํานวนราย จํานวนแบบที่ขอคืน และจํานวนเงิน และกองมาตรฐานการจัดเก็บภาษีได้แจ้งความคืบหน้าในการดําเนินการแล้ว

ล่าสุด เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.2563 กรมสรรพากรโดยกองมาตรฐานการจัดเก็บภาษี ได้แจ้งมายังผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศราว่า กรณีขอข้อมูลสถิติผลการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มของกรมสรรพากรในปีงบประมาณ 2562 – ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2563 ของสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 – 30 โดยเป็นข้อมูลแต่ละเดือนของแต่ละสํานักงานสรรพากรพื้นที่ จําแนกเป็นจํานวนราย จํานวนแบบที่ขอคืน และ จํานวนเงิน จึงเป็นการขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540 แต่เนื่องจากกรมสรรพากรมิได้จัดหมวดหมู่ หรือจําแนกข้อมูลในรูปแบบที่ท่านต้องการ ข้อมูลจึงไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมจะให้ได้ตามมาตรา 11 วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540 จึงไม่สามารถให้ข้อมูลดังกล่าวได้

กรณีขอข้อมูลสถิติผลการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มของกรมสรรพากรในปีงบประมาณ 2563 – 2564 (ช่วงเดือนมกราคม 2562 – ธันวาคม 25562) โดยเป็นข้อมูลแต่ละเดือนของแต่ละสํานักงานสรรพากรพื้นที่ จําแนกเป็นจํานวนราย จํานวนแบบที่ขอคืน และจํานวนเงิน จึงเป็นการขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการ ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แต่เนื่องจากกรมสรรพากรมิได้ จัดหมวดหมู่ หรือจําแนกข้อมูลในรูปแบบที่ท่านต้องการ ข้อมูลจึงไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมจะให้ได้ ตามมาตรา 11 วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จึงไม่สามารถให้ข้อมูลดังกล่าวได้

PIC กรมสรรพากรเปิดข้อมูล 23

PIC กรมสรรพากรเปิดข้อมูล 24

cr:https://www.isranews.org/article/isranews/91052-isranews-316.html

- Advertisement -