(คลิป) กองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบมอบเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ

11

วันนี้ 9 พ.ค.66 นาวาเอก ประเสริฐศิลป์ วรสิษฐ์ ผู้บังคับกองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบ กรมรักษาความ ปลอดภัยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มาเป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือการศึกษา ให้กับบุตรข้าราชการในสังกัด ณ อาคารอเนกประสงค์ กองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี คณะนายทหาร ตลอดจนบุตรข้าราชการ ผู้ปกครอง เข้าร่วมในพีธีกันอย่างพร้อมเพียง

สำหรับ มอบเงินช่วยเหลือการศึกษา ให้กับบุตรข้าราชกรในสังกัดแบ่งทุนการศึกษาออกเป็น ระดับ ดังนี้ระดับอนุบาลทุนละ 2,000 บาท ระดับประถมศึกษา ทุนละ 2,500 บาทระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ 3,000 บาท ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ 3,500 บาท

วัตถุประสงค์ในการมอบทุนการศึกษา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ข้าราชการและครอบครัว ในเรื่องค่าใช้จ่าย สนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาในระดับต่างๆ ให้ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นไปตามลำดับสำหรับปีการศึกษา 2566 นี้ มีข้าราชการในสังกัดเสนอขอรับทุนการศึกษาจำนวน 52 ราย ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาผู้ที่สมควรได้รับทุนการศึกษาแล้วทั้ง 52 ราย ดังนี้ระดับอนุบาลจำนวน 2 ราย. ระดับประถมศึกษาจำนวน 21 ราย ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าจำนวน 13 รายระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 13 ราย

ทั้งนี้ทุนการศึกษาในปีนี้ ได้รับการสนับสนุนจากดอกผลเงินสวัสดิการข้าราชการ กองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อการศึกษา จำนวน 147,000บาท

- Advertisement -