แถลงผลสำรวจ อปท.นิวส์ โพล “ปีเถาะ – กะเทาะใจคนไทย 2566”

49

ย่างสู่ปีเถาะ 2566 อปท.นิวส์โพลกะเทาะใจคนไทย  พบมองการเมืองติดลบเพราะเอาแต่แย่งชิงอำนาจไม่ทำงานเพื่อประชาชน  อยากให้รีบยุบสภาเลือกตั้งใหม่ได้นายกรัฐมนตรีที่เป็นส.ส.มีฝีมือกอบกู้เศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว  ส่วนใหญ่เชื่อโควิด-19 หมดฤทธิ์เพราะเป็นโรคประจำถิ่นแล้ว

นายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ  ผู้อำนวยการ อปท.นิวส์โพล  และ รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ ที่ปรึกษาด้านวิชาการ ร่วมแถลงผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนระหว่างวันที่ 17-24 ธันวาคม2565 ภายใต้หัวข้อ“ ปีเถาะ – กะเทาะใจคนไทย 2566”โดยได้ออกแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์พร้อมลงสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ตอบแบบสอบถามในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน 1,524รายจากพื้นที่6 กลุ่มเขตกรุงเทพมหานครได้แก่ กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ กลุ่มเขตกรุงเทพมหานครกลาง กลุ่มเขตกรุงธนใต้ กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ และ กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

ผลการสำรวจด้านพื้นฐานทั่วไปพบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายให้ข้อมูลมากที่สุดร้อยละ 51.8รองลงมาเป็นเพศหญิงจำนวนร้อยละ 48.2กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุอยู่ระหว่าง 18-25 ปี มีจำนวนร้อยละ 17.9รองลงมามีอายุ 26-30ปี มีจำนวนร้อยละ15.9อายุ 31-35 ปี มีจำนวนร้อยละ11.9  อายุ 41-45 ปี มีจำนวนร้อยละ 10.8  ส่วนกลุ่มอายุ 36-40 ปี และ 46-50 ปีมีจำนวนเท่ากันร้อยละ 9.3ตามลำดับ

ทางด้านการศึกษาจะพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีจำนวนถึงร้อยละ34.7ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมาจำนวนร้อยละ19.4เป็นกลุ่มที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและจำนวนร้อยละ 15.9ระดับปวช.และอนุปริญญา  ร้อยละ 13.2 ระดับ ปวส.  ร้อยละ 9.1 การศึกษาระดับประถมศึกษา  และร้อยละ 7.8จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ส่วนทางด้านอาชีพของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม จะพบว่า เป็นกลุ่มรับจ้างที่มีจำนวนร้อยละ24.9รองลงมาคือกลุ่มนักศึกษาจำนวนร้อยละ19.7กลุ่มอาชีพอิสระ มีจำนวนร้อยละ16.1กลุ่มเจ้าของธุรกิจมีจำนวนร้อยละ 14กลุ่มรับราชการมีจำนวนร้อยละ 9.7 กลุ่มเกษตรมีจำนวนร้อยละ6.2 ตามลำดับ

เมื่อถามทางด้านรายได้  ร้อยละ 34.4มีรายได้อยู่ระหว่าง10,001-20,000บาทต่อเดือนตอบแบบสอบถามมากที่สุด รองลงมาร้อยละ 19.2 เท่ากันคือกลุ่มตัวอย่างทีมีรายได้อยู่ระหว่าง 5,001-10,000บาทและ20,001 – 30,000บาทต่อเดือนและร้อยละ 16.3 ของกลุ่มตัวอย่างมีรายได้ไม่เกิน5,000บาทต่อเดือนตามลำดับ

สำหรับการสอบถามความคิดเห็นทางด้านการเมืองว่า “รู้สึกอย่างไรกับการเมืองไทยในรอบปี 2565”

ส่วนใหญ่ร้อยละ40.2มองว่ามีการแสวงหาอำนาจแย่งชิงผลประโยชน์เป็นหลัก

รองลงมาร้อยละ 17.9 ตอบว่านักการเมืองในสภาไม่มุ่งมั่นทำงานเพื่อประชาชน

ส่วนความแตกแยกยังไม่ปรองดองผู้สอบถามตอบมีจำนวนถึงร้อยละ16.6

และ พายเรือในอ่าง (วนอยู่กับเรื่องเดิมๆ ไม่พัฒนา) มีจำนวนร้อยละ15.4

อย่างไรก็ตามมีผู้ตอบว่ามีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น ร้อยละ9.6

เมื่อถามว่า “รัฐบาลชุดปัจจุบันควรให้อะไรเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนในทางการเมือง”

กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 41.1 ตอบว่าขอให้ยุบสภาทันทีและจัดการเลือกตั้งใหม่

รองลงมาร้อยละ 30.7 ตอบว่าไม่คาดหวังรัฐบาล

ร้อยละ 11.2 ตอบว่าอยากให้รัฐบาลสั่งข้าราชการให้ทำงานเต็ม 100

ร้อยละ 10.7 ตอบว่าต้องการให้รัฐบาลปรับครม.เอาคนที่มีความสามารถเข้ามาทำงานในเวลาที่เหลือ

แต่ยังมีร้อยละ 6.3 ที่อยากให้รัฐบาลอยู่ให้ครบวาระจนถึงเดือนมีนาคม 2566

ถามต่อไปว่า “นายกรัฐมนตรีคนต่อไปควรมีคุณสมบัติข้อใดมากที่สุด” 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จำนวนร้อยละ 43.4  ตอบว่าเป็น ส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้ง

รองลงมาร้อยละ 33.7  ตอบว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทางเศรษฐกิจ

ถัดมาร้อยละ  10.6 ตอบว่าเป็นคนดีไม่โกงกิน

ร้อยละ 6  ตอบว่าเป็นใครก็ได้ที่มาจากเสียงส่วนใหญ่ของสภา

สุดท้ายร้อยละ 5.6 ต้องเป็นคนที่ไม่สร้างความแตกแยกทางการเมือง

ถามถึงรัฐบาลชุดใหม่คิดว่าจะมีหน้าตาอย่างไร 

กลุ่มตัวอย่างจำนวนร้อยละ 44.7ตอบว่าคงเป็นรัฐบาลผสมไม่เกิน 3 พรรค

รองลงมาร้อยละ 28.9ตอบว่าจะมาจากพรรคการเมืองใหญ่พรรคเดียว

ร้อยละ14.8ตอบว่าคงเป็นรัฐบาลผสมมากกว่า 3 พรรค

และร้อยละ 11.6 ตอบว่าคงเป็นรัฐบาลผสมมากกว่า 3 พรรคและมีคนนอกเข้าร่วม

ข้อสุดท้ายในหมวดการเมืองถามว่า “รัฐบาลใหม่ควรทำเรื่องใดเป็นอันดับแรก”

กลุ่มตัวอย่างจำนวนร้อยละ 39.3  ตอบว่าควรแก้ปัญหาค่าครองชีพและลดราคาสินค้า

รองลงมาร้อยละ 19.6ตอบว่าควรปราบคอรัปชั่นในวงการราชการ

ถัดมาร้อยละ 10.9  ตอบว่าควรเร่งสร้างงาน ปรับเพิ่มค่าจ้าง

ร้อยละ 10.6 ตอบว่าควรกวาดล้างยาเสพติดที่แพร่ระบาด

และร้อยละ 5.5 เห็นว่าควรผ่าตัดระบบการศึกษาที่ล้าสมัย

ในหมวดเศรษฐกิจเริ่มจากคำถามว่า “รู้สึกอย่างไรกับสภาพเศรษฐกิจในรอบปี 2565” 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จำนวนร้อยละ 61.3  ตอบว่ารู้สึกว่าแย่

รองลงมาร้อยละ 24.7 ตอบว่ารู้สึกว่าสภาพเศรษฐกิจขึ้นๆลงๆ

แต่มีผู้ตอบจำนวนร้อยละ 7.2 ตอบว่าสภาพเศรษฐกิจรู้สึกว่าดีกว่าปี 2564

สุดท้ายร้อยละ 6.8 ตอบว่ารู้สึกว่าปกติ

ถามต่อไปว่า “คิดว่าโรคโควิด-19 จะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจในปี 2566 อย่างไรหรือไม่”

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 57 เห็นว่าไม่มีผลเพราะโควิด-19 กลายเป็นโรคประจำถิ่นแล้ว

รองลงมาร้อยละ 54.5ตอบว่าจะยังระบาดแต่ไม่รุนแรงอาจมีผลทางเศรษฐกิจบ้าง

ร้อยละ35.3 ตอบว่าน่าจะมีวัคซีนใหม่ที่หยุดยั้งโควิด-19ได้

อย่างไรก็ตามร้อยละ 29.8ตอบว่า ยังไม่มีความแน่นอน

และผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนร้อยละ 21.2 เชื่อว่าโรคโควิด-19จะกลับมาระบาดรุนแรงส่งผลกระทบมาก

ต่อคำถามที่ว่า “คิดว่าเศรษฐกิจไทยปี 2566 จะเป็นอย่างไร” 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นร้อยละ51.8ตอบว่าคิดว่าดีขึ้นเพราะจะมีรัฐบาลชุดใหม่

รองลงมาร้อยละ 47.1 ตอบว่า ดีขึ้นเพราะเศรษฐกิจทั่วโลกเริ่มฟื้นตัว

ร้อยละ 44.2ตอบว่า ดีขึ้นแน่เพราะนักท่องเที่ยวต่างประเทศเริ่มกลับมาแล้ว

ร้อยละ36.5ตอบว่าอาจจะแย่ลงได้หากได้รัฐบาลใหม่ที่ไร้ประสิทธิภาพ

ร้อยละ 31.7ตอบว่ายังไม่แน่นอนเพราะเศรษฐกิจโลกอาจผันผวน

และร้อยละ 21.3 ตอบว่าเศรษฐกิจไทยปีหน้าน่าจะทรงตัวเหมือนปี 2565

สุดท้ายเมื่อถามว่า “รัฐบาลควรใช้นโยบายใดเพื่อช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนในปี2566”

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ80.1ตอบว่าอยากให้รัฐบาลลดราคาน้ำมัน

รองลงร้อยละ 79.9  อยากให้รัฐบาลลดค่าไฟฟ้า

ร้อยละ 72.5  อยากให้รัฐบาลลดภาษี

ร้อยละ 43.7 อยากให้รัฐบาลลดค่าโดยสารรถไฟฟ้า

ร้อยละ 39 อยากให้รัฐบาลลดราคาก๊าซหุงต้ม นอกจากนั้นยังอยากให้รัฐบาลลดค่าเล่าเรียน ลดราคาเนื้อสัตว์ เพิ่มเงินดูแลคนชรา ฯลฯ

- Advertisement -