ใช้ ศอ.ตช.เป็นศูนย์กลางเฝ้าระวังทุจริตเงินกู้ สั่งทุกหน่วยงานเปิดเผยข้อมูลทุกขั้นตอน

21

ครม.เห็นชอบกลไกเฝ้าระวังทุจริตเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท สั่งทุกหน่วยงานเปิดเผยข้อมูลทุกขั้นตอน หากมีเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสทุจริตให้รายงานต่อ ศอ.ตช. ทันที

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.orgรายงานว่า เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ตามข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ที่ต้องการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งรัฐ สังคม เอกชน และประชาชน โดยครอบคลุมทั้งหมด 4 ด้าน ประกอบด้วย

1.การเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส ซึ่งทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบแผนงานหรือโครงการ ต้องเปิดเผยข้อมูลทั้งหมด ตั้งแต่แผนการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และความคืบหน้าในการดำเนินงาน เพื่อให้ทุกฝ่ายร่วมเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริตผ่านทางเว็บไซต์ และจุดบริการข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางที่จะเชื่อมโยงระบบรับเรื่องร้องเรียนของทุกหน่วยงาน และเว็บไซต์ภาษีไปไหน

2.การป้องกันและลดโอกาสการทุจริต หน่วยงานผู้รับผิดชอบทำการประเมินและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ก่อนการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ

3.เมื่อมีเรื่องร้องเรียนหรือมีเบาะแสการทุจริตให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงต่อศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอ.ตช.) ที่จะต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งในช่วงก่อนดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และหลังดำเนินโครงการ หากมีเหตุสงสัยหรือเรื่องร้องเรียนให้รีบดำเนินการตรวจสอบทันที

4.การดำเนินมาตรการทางปกครอง วินัยและอาญา เมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วว่ามีความผิด ให้หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการมาตรการต่างๆ อย่างรวดเร็วและเป็นธรรม ทั้งนี้ให้สำนักงาน ป.ป.ท. ทำการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ และรายงานต่อ ศอ.ตช. เพื่อดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้รัฐบาลจะดำเนินการตรวจสอบหน่วยงานที่เบิกจ่ายงบประมาณ อย่างเข้มงวด และจริงจังสอดคล้องกับแถลงการณ์องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development : OECD) ที่กำชับให้ประเทศสมสาชิกระมัดระวังการใช้จ่ายงบประมาณ และกำหนดให้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาโรคโควิด

Cr.https://www.isranews.org/article/isranews-news/89660-isranews-166.html

- Advertisement -