รมว.ยุติธรรม ระบุ ชุดจับยาเสพติด ทำงานเข้าขา เชื่อเร็วๆนี้มีผลงานโชว์ประชาชน

30

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ระบุถึง แนวทางการปราบปรามยาเสพติดด้วยด้วยการตัดเส้นทางการเงิน ว่า ภาพรวมเวลานี้ ตำรวจ ทหาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ปปส. สำนักงานปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. อัยการ สรรพกร เริ่มเข้าขา ทำงานไปในทิศทางเดียวกัน เชื่อว่าอีกไม่นานคงมีผลงานออกมาโชว์ให้ประชาชนได้ประจักษ์ แต่ตนอาจมีความจำเป็นต้อง

เสนอให้ปปง. แก้ระเบียบ เพื่อให้สามารถนำเงินหรือทรัพย์ที่ยึดได้จากคดียาเสพติด มาจ่ายเป็น เงินสินบนและรางวัลนำจับแก่เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนร่วมในการทำคดีได้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในลักษณะเดียวกันกับเงินสินบน รางวัลนำจับ ของ ป.ป.ส.

นายสมศักดิ์ ยังกล่าวอีกว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือสตช. และ ป.ป.ส. จะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยึด อายัด ทรัพย์สิน คดียาเสพติดให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยต่อไปจะใช้เวลาในการอนุมัติการยึด อายัด และส่งมอบทรัพย์สินที่ยึดได้ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่จับยึด อายัดทรัพย์สิน
นอกจากนี้ ป.ป.ส. จะร่วมกับ สำนักงานอัยการ ตำรวจ เจ้าหน้าที่ปกครอง และทหาร จะมีการจัดอบรมสัมมนาการวางแผนป้องกันปราบปราม ยาเสพติดในรูปแบบใหม่ โดยให้มีการอบรมเกี่ยวกับการวางรูปคดี การดำเนินการเก็บหลักฐาน เพื่อนำไปสู่การขยายผลและการใช้อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ที่ถูกต้อง

- Advertisement -