สถ.สั่ง อปท.ยื่นคำร้อง ธปท.ตรวจหลักประกันซองประมูลงานรัฐ เหตุเจอปลอมพันธบัตร

153

สถ. แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติ อปท.รับพันธบัตรเป็นหลักประกันเสนอราคาประมูลงานรัฐ ให้ยื่นคำร้อง ธปท.ตรวจสอบสถานะความถูกต้องก่อน หลังเจอมีกรณีปลอมแปลง เผยกรมบัญชีกลาง สั่งหน.ส่วนราชการรับทราบเรื่องแล้ว

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ตรวจสอบพบว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ได้ทำหนังสือเวียนแจ้งถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (สถ.จังหวัด) ทุกจังหวัด เพื่อให้รับทราบแนวทางปฏิบัติในการรับพันธบัตรเป็นหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา ที่จะต้องมีการยื่นคำร้องต่อธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้ตรวจสอบสถานะความถูกต้องของหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญาก่อน เพื่อป้องกันปัญหาการปลอมแปลงเกิดขึ้น

ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากกรณี ธปท. ได้ตรวจยึดพันธบัตรหรือรูปถ่ายพันธบัตร ที่มีลักษณะการปลอมแปลงเอาไว้ได้ ภายหลังจากมีผู้ขอรับบริการนำพันธบัตรหรือรูปถ่ายใบพันธบัตรมาขอตรวจสอบกรรมสิทธิ์เพื่อวางเป็นหลักประกันงานประมูลกับหน่วยงานภาครัฐ และได้รายงานข้อมูลให้กรมบัญชีกลางรับทราบเป็นทางการไปแล้ว

ขณะที่กรมบัญชีกลาง ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการรับพันธบัตรปลอมเป็นหลักประกันการเสนอราคาหรือหลักประกันสัญญา หน่วยงานรัฐสามารถยื่นคำร้องขอตรวจสอบกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรตามแบบฟอร์มที่ ธปท.กำหนดไว้ และได้แจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทุกแห่งรับทราบแนวทางปฏิบัตินี้แล้ว

ในการนี้ สถ. จึงเห็นควรแจ้งแนวทางการรับพันธบัตรเป็นหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญามายังจังหวัดเพื่อแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รับทราบและถือปฏิบัติต่อไป

Credit : https://www.isranews.org/article/isranews/89344-news06-8.html

- Advertisement -