ประกันสังคม ใช้สิทธิทำฟันอะไรได้บ้างที่ไม่ต้องสำรองจ่าย

4772

เช็ก สิทธิประกันสังคมทางด้านทันตกรรม ไม่ต้องสำรองจ่าย ทำฟันฟรีอะไรได้บ้าง สรุปที่นี่

ใครที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเป็นประจำทุก ๆ เดือน รู้หรือไม่ว่า ประกันสังคมมีสิทธิประโยชน์ในด้านทันตกรรมไว้ดูแลผู้ประกันตนด้วย โดยสิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรมของประกันสังคมนั้น จะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 เท่านั้น ไม่รวมผู้ประกันตนมาตรา 40 และจะต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนเดือนที่เข้ารับบริการทำฟัน จะเป็นช่วงเดือนไหนก็ได้

ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ มาตรา 39 ได้สิทธิทำฟัน วงเงินรวมไม่เกิน 900 บาท/ปี ดังนี้
-ขูดหินปูน
-อุดฟัน
-ถอนฟัน
-ผ่าฟันคุด

กรณีมีรักษาสูงกว่า 900 บาท ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินส่วนเกินเอง กรณีส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมครบ 3 เดือนแล้วแต่ได้ลาออกจากที่ทำงานยังสามารถเข้ารับบริการทันตกรรมได้ เพราะสิทธิประกันสังคมในการทำฟันจะยังคุ้มครองต่ออีก 6 เดือน นับจากวันที่ลาออก

กรณีผู้ประกันใส่ฟันปลอมมีสิทธิ์ได้รับค่าฟันปลอม-ค่ารักษาพยาบาล ภายในเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันปลอมนั้น แบ่งออกเป็น

1.ใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้บางส่วน
– จำนวน 1-5 ซี่ ได้เท่าที่จ่ายในวงเงินไม่เกิน 1,300 บาท
– มากกว่า 5 ซี่ ได้เท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท

2.ใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปาก
– ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือล่าง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน 2,400 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ใส่ฟันเทียม
– ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปากบนและล่าง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน 4,400 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ใส่ฟันเทียม

ทั้งนี้ กรณีไปใช้สิทธิทำฟันประกันสังคม ไม่ว่าจะเป็น อุด ถอน ผ่า หรือขูดหินปูน หากเข้ารับบริการในสถานพยาบาลของรัฐ ส่วนสถานพยาบาลและคลินิกเอกชนที่ได้เข้าร่วมโครงการผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่ายเอง โดยให้สังเกตจะมีสติ๊กเกอร์ข้อความระบุว่า “สถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทันตกรรม ทำฟัน ไม่ต้องสำรองจ่าย” ส่วนกรณีทำฟันปลอม ไม่ว่าจะเป็นถอดได้บางส่วน หรือ ถอดได้ทั้งปาก ยังต้องสำรองจ่ายไปก่อนแล้วนำเอกสารหลักฐานไปยื่นเบิกเงินกับประกันสังคมอีกที

ขั้นตอนการเบิกค่าทำฟันประกันสังคม

ผู้ประกันตน สามารถยื่นขอเบิกค่าทำฟันย้อนหลังได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ รวมถึงสำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาทุกแห่งทั่วประเทศ (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข) ในวัน-เวลาราชการ หรือยื่นเอกสารผ่านทางไปรษณีย์ก็ได้ โดยส่งเอกสารไปทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของสำนักงานประกันสังคมที่อยู่ใกล้บ้าน และจ่าหน้าซองว่า “ฝ่ายสิทธิประโยชน์” เอกสารเพื่อยื่นขอเบิกเงินทำฟันประกันสังคม มีดังต่อไปนี้

1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม (สปส.2-16)
2. ใบรับรองแพทย์
3. ใบเสร็จรับเงิน
4. เวชระเบียนของแพทย์ผู้รักษา (กรณีเบิกฟันปลอมฐานอะคริลิก)
5.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี

นำเอกสารทั้งหมดยื่นต่อสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศได้ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่เข้ารับบริการที่ระบุไว้ในใบรับรองแพทย์ อย่างไรก็ดี เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เสนอแนะให้ผู้ประกันตน ติดต่อสอบถามเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลของผู้ประกันตนเกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรมในเบื้องต้นก่อนจะดีที่สุด

Cr : https://www.thansettakij.com/content/normal_news/465423

- Advertisement -