สิ้น ‘ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์’ ทรัพยากรบุคคลแผ่นดิน

117

สิ้น ‘ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์’ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ วิชา มหาคุณ โพสต์แสดงความไว้อาลัย เป็นผู้เสียสละความสุขทุกอย่าง เพื่อทดแทนคุณให้แก่แผ่นดิน

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) เมื่อวันที่ 2 ม.ค.2563 ที่ผ่านมา นายวิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัว ชื่อว่า Professor Vicha Mahakun แสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของ ‘ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์’ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

มีรายละเอียดดังนี้

เช้าวันนี้ ( 2 ม.ค.2564) เป็นวันที่คนไทยและประเทศไทยต้องสูญเสีย ‘ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์’ ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งท่านหนึ่งของแผ่นดิน ไปอย่างไม่มีวันกลับ

ตลอดชีวิตของท่าน นับได้ว่าท่านเป็นผู้เสียสละความสุขทุกอย่างของตน เพื่อทดแทนคุณให้แก่แผ่นดิน ท่านเป็นเสมือนญาติผู้ใหญ่ ที่มีแต่ความปรารถนาดี โดยไม่มีข้อแม้ใดๆให้แก่ผู้เขียนตลอดมา เมื่อผู้เขียนขอให้ท่านเข้ามาช่วยฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ตลอดจนวางระบบการบริหารงานบุคคลในรูปแบบสากล ของสำนักงาน ป.ป.ช. ท่านก็เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานอย่างเข้มแข็ง จนเป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชนทั่วไป

ต่อมาภายหลัง ผู้เขียนกับคณะนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันปราบปรามทุจริตของป.ป.ช.ได้ร่วมกันจัดตั้ง ’มูลนิธิต่อต้านการทุจริต’ และริเริ่มก่อตั้ง ‘หมู่บ้านช่อสะอาด’ เพื่อเป็นต้นแบบของชุมชนสุจริตทุกจังหวัดทั่วประเทศ ท่านก็ให้ความสนับสนุนอย่างแข็งขัน ด้วยแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ ในด้านคุณธรรม จริยธรรม อันล้ำเลิศที่ท่านถ่ายทอดให้ผู้เขียนทุกครั้งที่ได้พบกัน

ที่สุดท่านในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก็เสนอให้ผู้เขียนได้รับพระราชทานปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2556 ซึ่งเป็นเกียรติอันสูงยิ่งที่ผู้เขียนจักไม่ลืมเลือนตราบชั่วชีวิต

ขอความดีอันยิ่งใหญ่ที่ท่านมอบไว้ให้แก่แผ่นดินไทย จงเป็นดุจดวงประทีปส่องทาง ให้แก่เยาวชนไทยทั้งหลาย และเป็นดั่งแสงนำทางให้ดวงวิญญาณของท่านสถิตเสถียร ณ สรวงสวรรค์ในสัมปรายภพ อันสุขสงบตราบนิรันดร์

สำหรับ ‘ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์’ สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์ ปริญญาโททางนโยบายรัฐ ปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา และปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิคตอเรีย นิวซีแลนด์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ประธานที่ปรึกษา Chira Academy ในนามบริษัท เอเชียแปซิฟิคคอนซัลแตนท์ จำกัด นายยกสภามหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในอดีตเคยดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้านแผนพัฒนาตำรวจและครอบครัว ประธานคณะทำงานด้านทรัพยากรมนุษย์ของเอเปค (APEC HRDWG) กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เป็นผู้ก่อตั้งและอยู่ในตำแหน่งนาน 15 ปี) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการทางวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประธานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เป็นที่ปรึกษางานและโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บมจ. มีเดีย อ็อฟ มีเดียส์ โครงการสัมมนาเพื่อหาวิสัยทัศน์ของกระทรวงแรงงาน โครงการศึกษาและจัดทำโครงสร้างเงินเดือนสำหรับการเป็นรัฐวิสาหกิจที่ดีให้การไฟฟ้านครหลวง โครงการดำเนินการปรับปรุงองค์กรของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โครงการสัมมนาเพื่อหาวิสัยทัศน์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การวิจัยสำรวจบรรยากาศในการทำงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โครงการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสำนักงานประกันสังคม โครงการศึกษาโครงสร้างการเกษตรและสินค้ายุทธศาสตร์เกษตรในโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้บริษัท TN – NIXDORF COMPUTER (THAILAND) CO.,LTD.

Cr : https://www.isranews.org/article/isranews-short-news/94731-investigativee.html

- Advertisement -