คุก 3 ปี 6 ด. แต่รอลงโทษ! อดีตนายก อบต.ในควน ตรัง เอื้อปย.ผู้รับเหมา

123

เผยแพร่ความคืบหน้าคดี ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด ‘วิระ ทิพย์กล่อม’ อดีตนายก อบต.ในควน อ.ย่านตาขาว จว.ตรัง เอื้อปย.ผู้รับเหมาก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ล่าสุด ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 พิพากษาลงโทษ จำคุก 7 ปี ปรับ 1.4 แสน รับสารภาพลดโทษเหลือ 3 ปี 6 เดือน ปรับ 70,000 บาท ส่วนพวก 1 ราย โดน 2 ปี 4 เดือน ปรับ 52,500 บาท แต่โทษจำคุกให้รอไว้ก่อนมีกำหนด 2 ปี

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อวันที่ 30 พ.ย.2563 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 ได้อ่านคำพิพากษา คดีกล่าวหา นายวิระ ทิพย์กล่อม เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง และ พวก 1 ราย คือ นายวิชัย สินชัย ผู้ร่วมประมูล ทุจริตดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในควน หมู่ที่ 7 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยสั่งการให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) เด่นชายวัสดุก่อสร้าง ผู้รับจ้าง เข้าดำเนินการก่อสร้างก่อนถึงกำหนดวันเปิดซองสอบราคา อันเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับหจก. เด่นชายวัสดุก่อสร้าง ได้เข้าทำสัญญากับอบต.ในควน เป็นเหตุให้ไม่มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

ซึ่งถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ลงมติชี้มูลความผิดและส่งสำนวนให้สำนักงานอัยการสูงสุด (อสส.) ยื่นฟ้องร้องคดีตามขั้นตอนทางกฎหมาย ในช่วงเดือน ก.พ.2563 ที่ผ่านมา

โดยศาลฯ พิพากษาลงโทษ นายวิระ ทิพย์กล่อม จำเลยที่ 1 จำคุกเป็นเวลา 7 ปี และ ปรับ 140,000 บาท ส่วนนายวิชัย สินชัย จำเลยที่ 2 ลงโทษ จำคุก 4 ปี 8 เดือน ปรับ 105,000 บาท

เบื้องต้น จำเลยทั้งสอง ให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง จำเลยที่ 1 คงจำคุก 3 ปี 6 เดือน ปรับ 70,000 บาท จำเลยที่ 2 คงจำคุก 2 ปี 4 เดือน ปรับ 52,500 บาท

แต่ให้รอการลงโทษจำคุกไว้ก่อน คนละ 2 ปี

ทั้งนี้ คดียังไม่สิ้นสุด จำเลย มีสิทธิต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธ์ในชั้นศาลที่สูงกว่านี้อีกได้

สำหรับคดีนี้ ในช่วงเดือน ก.พ.2563 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จังหวัดตรัง ได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเอกฉันท์ชี้มูลความผิด นายวิระ ทิพย์กล่อม เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง กรณีถูกกล่าวหาทุจริตดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในควน หมู่ที่ 7 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

โดยสั่งการให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) เด่นชายวัสดุก่อสร้าง ผู้รับจ้าง เข้าดำเนินการก่อสร้างก่อนถึงกำหนดวันเปิดซองสอบราคา อันเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับหจก. เด่นชายวัสดุก่อสร้าง ได้เข้าทำสัญญากับอบต.ในควน เป็นเหตุให้ไม่มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาในการประชุม ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2563 แล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง 7 เสียง เห็นชอบตามความเห็นของคณะอนุกรรมการไต่สวนว่า การกระทำของนายวิระ ทิพย์กล่อม มีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด ๆ ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐหรือเจ้าของทรัพย์นั้น และฐานเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 151 และมาตรา 157 ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจหรือหน้าที่ในการอนุมัติการพิจารณาหรือการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอราคาครั้งใด รู้หรือมีพฤติการณ์ปรากฎแจ้งชัดว่าควรรู้ว่าการเสนอราคาในครั้งนั้นมีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ละเว้นไม่ดำเนินการเพื่อให้มีการยกเลิกการดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอราคาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542

ส่วน นายวิชัย สินชัย ผู้ร่วมประมูล มีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นผู้สนับสนุน เจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด ๆ ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ หรือเจ้าของทรัพย์นั้น และฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 86 ฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

อย่างไรก็ดี สำหรับผลการพิจารณาคดีของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 ที่ออกมาล่าสุด นั้น ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีการประชุมลงมติ ให้อัยการสูงสุดอุทธรณ์สู้คดีต่อหรือไม่

ขณะที่ สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) เคยสืบค้นข้อมูลพบว่าหจก. เด่นชายวัสดุก่อสร้าง ได้จดทะเบียนเลิกกิจการไปแล้ว ตั้งแต่ช่วงเดือน เม.ย.2562 ที่ผ่านมา

ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุว่า หจก. เด่นชายวัสดุก่อสร้าง จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2543 ทุน 1 ล้านบาท ตั้งอยู่เลขที่ 32 หมู่ที่ 1 ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง แจ้งประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

ปรากฎชื่อ ร.ต.ต. อำนาจ ทวิสุวรรณ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ 3 พฤษภาคม 2556 นาย อธิป ทวิสุวรรณ และ ร.ต.ต. อำนาจ ทวิสุวรรณ ถือหุ้นใหญ่เท่ากัน คนละ 50 % มูลค่าหุ้นคนละ 500,000 บาท

นำส่งข้อมูลงบการเงินแสดงผลประกอบการธุรกิจ ณ 31 ธันวาคม 2561 แจ้งว่ามีรายได้รวม 7,840,496.20 บาท รวมรายจ่าย 8,247,885.96 บาท ขาดทุนสุทธิ 407,389.76 บาท

สถานะปัจจุบัน ได้จดทะเบียนเลิกห้าง ซึ่งนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนไว้แล้ว เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 และได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562

ในฐานข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ ระบุว่า นับตั้งแต่ 2545 -2561 หจก. เด่นชายวัสดุก่อสร้าง ปรากฎชื่อเป็นคู่สัญญารับจ้างหน่วยงานรัฐ จำนวน 27 สัญญา มูลค่า 44,790,780 บาท

ขณะที่ในการแถลงผลชี้มูลความผิดของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีโครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในควน หมู่ที่ 7 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดังกล่าว มิได้ปรากฎชื่อนาย อธิป ทวิสุวรรณ และ ร.ต.ต. อำนาจ ทวิสุวรรณ ถูกชี้มูลความผิดด้วยแต่อย่างใด

Cr : https://www.isranews.org/article/isranews/94734-investigative-9.html

- Advertisement -