ผิดวินัยไม่ร้ายแรง! ป.ป.ช.ชี้มูลอดีตอุตฯ ปทุมธานี-พวก ออกใบอนุญาตโรงงานมิชอบ

137

เผยมติ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ‘สมศักดิ์ จันทร์รวงทอง’ อดีตอุตสาหกรรมปทุมธานี – พวก 1 ราย กรณีออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) ให้แก่ บริษัท เอช.เค.เค. ลิ้มเจริญ 2003 จำกัด โดยมิชอบ -ปัจจุบันมีสถานะร้างแล้ว

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดวินัย นายสมศักดิ์ จันทร์รวงทอง เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี และนายเมธี รัตนารมย์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจโรงงาน กรณีออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) ให้แก่ บริษัท เอช.เค.เค. ลิ้มเจริญ 2003 จำกัด โดยมิชอบ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ระบุว่า นายสมศักดิ์ จันทร์รวงทอง และนายเมธี รัตนารมย์ มีมูลความผิดทางวินัยไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ และประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 84 วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 133

เบื้องต้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ส่งรายงานสำนวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน และคำวินิจฉัยไปยังผู้บังคับ บัญชาเพื่อดำเนินการทางวินัยกับ นายสมศักดิ์ จันทร์รวงทอง และ นายเมธี รัตนารมย์ ตามฐานความผิดดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 91 (2) แล้ว

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท เอช.เค.เค.ลิ้มเจริญ 2003 จำกัด นั้น สำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบพบว่า จดทะเบียนจัดตั้ง 4 มีนาคม 2546 ทุน 5,000,000 บาท ตั้งอยู่เลขที่ 9/11 หมู่ที่ 2 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ปรากฎชื่อ นาย กิติศักดิ์ ธนาสดใส เป็นกรรมการผู้มีอำนาจและถือหุ้นใหญ่

ปัจจุบันมีสถานะเป็นบริษัทร้าง ซึ่งนายทะเบียนได้ขีดชื่อออกจากทะเบียนแล้ว ตามความในมาตรา 1273/3 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562

Cr : https://www.isranews.org/article/isranews-news/94714-investigative-7.html

- Advertisement -