เปิดข้อมูลลับ 12 อาจารย์ขอ’ผศ.-รศ’ลอตเดียว ส.ส.ปริศนา ปลอมลายเซ็นผู้ทรงฯอ่านงานวิชาการ

532

“…ศาสตรเมธี ดร.สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบกระบวนการได้มาซึ่งตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ ยืนยันกับสำนักข่าวอิศราว่า ตนได้รับเอกสารที่ปรากฎทั้งในทางลับและทางเปิดเผยจากผู้หวังดีจำนวนหนึ่ง ซึ่งได้นำไปตรวจสอบ และพบว่ามีการปลอมแปลงลายมือชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ ในเอกสารการขอตำแหน่งทางวิชาการของบุคคล 13 ราย ซึ่งทั้งหมดได้ส่งข้อมูลข้างต้นให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่แต่งตั้งของกระทรวง อ.ว. นำไปพิจารณาต่อไป…”

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานแล้วว่า การตรวจสอบประเด็นปลอมลายมือชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ก่อนหน้านี้ สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ กระทั่งพบการปลอมลายมือชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ในการขอตำแหน่งทางวิชาการของบุคคลอย่างน้อย 13 ราย

โดยข้อมูลชุดดังกล่าวได้ถูกส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงของกระทรวงการอุดศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อตรวจสอบในรายละเอียดแล้ว ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวเป็นสรุปผลการสุ่มตรวจผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการ 15 ราย จากจำนวนผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการที่มีข้อมูลระหว่างปี 2554 – 2562 จำนวน 112 ราย กระทั่งพบว่ามี 13 ราย มีแนวโน้มว่ามีการปลอมแปลงผลการประเมินและลายมือชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ

นอกจากบุคคล 1 ใน 13 ราย จะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ของพรรคการเมืองหนึ่งแล้ว บุคคลที่ขอตำแหน่งทางวิชาการอีก 12 รายเป็นใคร ?

จากการตรวจสอบพบว่าผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการที่สุ่มตรวจแล้วพบว่ามีแนวโน้มการปลอมแปลงผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิฯ จำนวน 12 ราย ปรากฎเอกสารการขอตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) 7 ราย และรองศาสตราจารย์ (รศ.) 5 ราย ดังนี้

1.นาย ช. ปรากฏเอกสารการขอตำแหน่ง รศ. โดยผลการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า มีคำสั่งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ของมหาวิทยาลัย 2 ฉบับ

มีผู้ทรงคุณวุฒิฯ 1 รายให้ข้อมูลยืนยันว่า ไม่เคยเป็นประธานตามคำสั่ง ก.พ.ว.ดังกล่าว ส่วนอีกคน ให้ข้อมูลว่าคำสั่ง ก.พ.ว.สะกดชื่อของตนเองผิด พร้อมระบุว่า หากตนเองเคยเป็นผู้ประเมินก็จะประเมินให้ตก หรือถ้าเคยถูกทาบทามให้ประเมิน ก็จะปฏิเสธการประเมินดังกล่าว

นอกจากนั้นยังพบความผิดปกติในคำสั่ง ก.พ.ว.อีกฉบับ ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิฯ 3 ราย อยู่คนละสาขาวิชากับผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการ

2.นาย ว. ปรากฏเอกสารการขอตำแหน่ง รศ. โดยผลการตรวจสอบเบื้องต้น พบการปลอมแปลงผลการประเมินและลายมือชื่อของผู้ทรงคุณวุฒิฯ 2 ราย

3.นาย ภ. ปรากฏเอกสารการขอตำแหน่ง รศ. โดยผลการตรวจสอบเบื้องต้น พบการปลอมแปลงผลการประเมินและลายมือชื่อของผู้ทรงคุณวุฒิฯ 1 ราย

4.นาย ธ. ปรากฏเอกสารการขอตำแหน่ง รศ. โดยผลการตรวจสอบเบื้องต้น พบการปลอมแปลงผลการประเมินและลายมือชื่อของผู้ทรงคุณวุฒิฯ 3 ราย

5.นางสาว ส. ปรากฏเอกสารการขอตำแหน่ง ผศ. โดยผลการตรวจสอบเบื้องต้น พบการปลอมแปลงผลการประเมินและลายมือชื่อของผู้ทรงคุณวุฒิฯ 1 ราย

6.นางสาว อ.ปรากฏเอกสารการขอตำแหน่ง ผศ. โดยผลการตรวจสอบเบื้องต้น พบการปลอมแปลงผลการประเมินและลายมือชื่อของผู้ทรงคุณวุฒิฯ 1 ราย นอกจากนี้ยังพบว่า ในเอกสารการประเมินยังถูกลงนาม หลังจากที่ผู้ทรงคุณวุฒิฯได้เสียชีวิตไปแล้ว

7.นาย ม. ปรากฏเอกสารการขอตำแหน่ง ผศ. โดยผลการตรวจสอบเบื้องต้น พบการปลอมแปลงผลการประเมินและลายมือชื่อของผู้ทรงคุณวุฒิฯ 2 ราย

8.นาย ธ. ปรากฏเอกสารการขอตำแหน่ง ผศ. โดยผลการตรวจสอบเบื้องต้น พบการปลอมแปลงผลการประเมินและลายมือชื่อของผู้ทรงคุณวุฒิฯ 1 ราย

9.นางสาว ส. ปรากฏเอกสารการขอตำแหน่ง ผศ. โดยผลการตรวจสอบเบื้องต้น พบการปลอมแปลงผลการประเมินและลายมือชื่อของผู้ทรงคุณวุฒิฯ 1 ราย

10.นาย ภ. ปรากฏเอกสารการขอตำแหน่ง ผศ. โดยผลการตรวจสอบเบื้องต้น ตรวจสอบไม่พบผลประเมินของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ 1 ราย

ส่วนผู้ทรงคุณวุฒิฯอีกคน ปรากฏลายเซ็นที่น่าจะเป็นของจริง แต่ให้ข้อมูลว่า ไม่เคยให้คะแนนประเมินในระดับ ผศ. ในระดับคะแนน ดีมาก มาก่อน

ขณะที่ผู้ทรงคุณวุฒิฯ คนที่สาม จำได้ว่าเคยประเมิน ผศ.ให้จริง แต่ไม่ได้รับค่าตอบแทนการอ่านผลงาน

11.นางสาว ม. ปรากฏเอกสารการขอตำแหน่ง ผศ. โดยผลการตรวจสอบเบื้องต้น พบ แนวโน้มว่าน่าจะมีการปลอมแปลงลายมือชื่อของผู้ทรงคุณวุฒิฯ 1 ราย

12.นาย ก. ปรากฏเอกสารการขอตำแหน่ง ผศ. โดยผลการตรวจสอบเบื้องต้น พบการปลอมแปลงผลการประเมินและลายมือชื่อของผู้ทรงคุณวุฒิฯ 1 ราย และในคำสั่งยังสะกดชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ ผิดอีกด้วย

อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบผ่านฐานข้อมูลในโลกออนไลน์ ยังพบว่า ผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการทั้ง 12 ราย ปรากฏข้อมูลว่าทุกคนปฏิบัติหน้าที่ หรือเคยปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ก่อนหน้านี้ ศาสตรเมธี ดร.สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบกระบวนการได้มาซึ่งตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ ยืนยันกับสำนักข่าวอิศราว่า ตนได้รับเอกสารที่ปรากฎทั้งในทางลับและทางเปิดเผยจากผู้หวังดีจำนวนหนึ่ง ซึ่งได้นำไปตรวจสอบ และพบว่ามีการปลอมแปลงลายมือชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ ในเอกสารการขอตำแหน่งทางวิชาการของบุคคล 13 ราย ซึ่งทั้งหมดได้ส่งข้อมูลข้างต้นให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่แต่งตั้งของกระทรวง อ.ว. นำไปพิจารณาต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับบุคคลที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการขอตำแหน่งทางวิชาการ รวม 13 ราย ซึ่งนอกจากจะมี ส.ส. ปรากฏรายชื่อในเอกสาร 1 ราย ส่วนอีก 12 ราย คาดว่าจะเป็นอาจารย์อยู่ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดจะติดตามความคืบหน้ามานำเสนอต่อไป อย่างไรก็ดีเรื่องนี้ยังไม่มีการสรุปผลการสอบสวนอย่างเป็นทางการ ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดจึงถือเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่

(หมายเหตุ : ภาพจาก freepik)

Cr : https://www.isranews.org/article/isranews/94633-isranews-unis.html

- Advertisement -