มีอะไรในแผนปฏิรูปการต่อต้านคอร์รัปชัน?

23

“…9. เร่งยกระดับการให้บริการประชาชนเพื่อเกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เป็นภาระ มีขั้นตอนชัดเจน ไม่เป็นช่องทางให้เกิดการเรียกรับสินบน ตามเจตนารมณ์ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตอนุมัติฯ โดยมีกลไกที่ประชาชนผู้ใช้บริการเป็นผู้ประเมินว่าทุกมาตรการที่ประกาศใช้ถูกนำไปปฏิบัติและได้ผลดีจริงหรือไม่ …”

แผนปฏิรูปประเทศด้านการต่อต้านคอร์รัปชันฉบับปรับปรุง กำหนดภารกิจปฏิรูปที่เชื่อว่าทำแล้วจะส่งผลดีอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) คือทำอย่างนี้แล้วคอร์รัปชันลดลงเพราะ ‘โกงยาก ถูกจับง่าย โทษหนัก’ ในแผนนี้มีอย่างน้อย 10 เรื่องที่ผมมั่นใจว่า หากลงมือทำจริงจังสักครึ่งหนึ่งก็พอจะควบคุมคอร์รัปชันให้เห็นผลได้

1. ประชาชนที่พูดเรื่องคนคดโกงชาติบ้านเมือง ต้องไม่ถูกใครข่มเหงรังแก รัฐต้องบังคับใช้กฎหมายและมาตรการปกป้องคุ้มครองทุกคนที่เปิดโปงชี้เบาะแสอย่างจริงจัง ป.ป.ช. ต้องมอบเงินรางวัลนำจับแก่ประชาชนที่ชี้เบาะแสคดีคอร์รัปชัน เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย ค่าดำเนินการและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

2. คดีคอร์รัปชันต้องทำให้เสร็จตามกรอบเวลา คือ ป.ป.ช. ใช้เวลาไม่เกิน 2 ปี อัยการสูงสุดใช้เวลาไม่เกิน 6 เดือน เว้นแต่เป็นคดีที่ยุ่งยากเช่น สินบนข้ามชาติ ก็อาจขอขยายเวลาได้ ทั้งนี้ต้องไม่ชักช้าแล้วอ้างว่ายังอยู่ในอายุความตามกฎหมายอาญา 10 – 20 ปีเหมือนที่แอบทำกันอยู่ และต้องรายงานความคืบหน้าต่อสาธารณะเป็นระยะ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมติดตามและนำไปสู่กดดันทางสังคม (Social sanction) ได้

3. ราชการใช้เงิน ใช้อำนาจและใช้ทรัพยากรของรัฐไปอย่างไร ถือเป็นข้อมูลสาธารณะที่ต้องเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต ประชาชนมีสิทธิรับรู้ได้โดยไม่ต้องร้องขอ

4. การรับของขวัญของกำนัลจากผู้ใต้บังคับบัญชาและเอกชนจาก ‘การปฏิบัติหน้าที่’ ไม่ว่ามูลค่ามากหรือน้อยถือเป็นเรื่องต้องห้าม นโยบาย No Gift Policy เป็นมาตรการที่ต้องปฏิบัติของนักการเมือง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับทุกหน่วยงาน

5. ข้าราชการ นักการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินตามกฎหมาย ป.ป.ช. เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบพฤติกรรมร่ำรวยผิดปกติและประพฤติมิชอบ”

6. คนทุจริตประพฤติมิชอบต้องถูกลงโทษทั้งอาญาและแพ่ง ทางวินัย ปกครองและจริยธรรม ไปพร้อมกัน โดยหัวหน้าหน่วยงานต้องรับผิดชอบการกระทำของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย

7. บริษัทห้างร้านและผู้บริหารต้องถูกลงโทษโดยไม่เลือกหน้า หากบุคลากรของตนไปติดสินบนเจ้าหน้าที่

8. เร่งปรับปรุงหรือออกกฎหมายใหม่ที่จำเป็นในการต่อสู้เอาชนะคอร์รัปชัน 10 รายการ (อ่านรายละเอียด )

9. เร่งยกระดับการให้บริการประชาชนเพื่อเกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เป็นภาระ มีขั้นตอนชัดเจน ไม่เป็นช่องทางให้เกิดการเรียกรับสินบน ตามเจตนารมณ์ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตอนุมัติฯ โดยมีกลไกที่ประชาชนผู้ใช้บริการเป็นผู้ประเมินว่าทุกมาตรการที่ประกาศใช้ถูกนำไปปฏิบัติและได้ผลดีจริงหรือไม่

10. เร่งทบทวนกฎหมายที่ใช้อยู่ (Regulatory Guillotine) หากพบว่ามีขั้นตอนใดหรือฉบับใดที่ล้าสมัย หมดความจำเป็น หรือเป็นอุปสรรคในการติดต่อราชการทั้งที่เกี่ยวกับประชาชนและภาคธุรกิจการค้า ก็ให้ยกเลิกหรือแก้ไขเสีย

ชัดเจนว่ายุทธศาสตร์และแผนปฏิรูปฯ กำหนดแนวทางไว้ชัดเจนครอบคลุมแล้ว รอเพียงการลงมือทำพร้อมกันจากรัฐบาล ข้าราชการ นักการเมืองในรัฐสภาและท้องถิ่น

เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2564 สำหรับคนไทย ขอให้ทุกท่านทำงานเพื่อประเทศมากขึ้น ร่วมมือกับประชาชนมากขึ้น อย่าปล่อยให้เป็นภาระหนักของนายกรัฐมนตรีและ ป.ป.ช. โดยลำพัง หากทำจริงจังทำให้ประชาชนรู้เห็นแล้ว ความศรัทธาและความร่วมมือของประชาชนจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

รายละเอียดแผนปฏิรูปฉบับเดิมและฉบับปรับปรุง คลิกอ่านได้ที่นี่

Cr : https://www.isranews.org/article/isranews-article/94635-mana-5.html

- Advertisement -