ไม่ยุบ อ.ต.ก.! ‘เฉลิมชัย’ ชี้ยังจำเป็น ตั้งทีมทำยุทธศาสตร์ฟื้นสถานะการเงิน-แก้ขาดทุนสะสม

13

รมว.เกษตรฯยันไม่ยุบ ‘อ.ต.ก.’ หลังคณะกรรมการประเมินฯ แนะครม.ขอให้ทบทวนการ ‘คงอยู่’ เผยมีการตั้ง คณะทำงานฯ จัดทำยุทธศาสตร์ฟื้นสถานะการเงิน แก้ปัญหาขาดทุนสะสม-ขาดสภาพคล่อง

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า จากกรณีที่คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นำเสนอรายงานผลการประเมินผลการดำเนินการของรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2562 ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.ที่ผ่านมา

โดยคณะกรรมการฯตั้งข้อสังเกตว่า รัฐวิสาหกิจในสาขาเกษตรที่มีทั้งหมด 5 แห่ง ได้แก่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) องค์กรสะพานปลา การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และองค์การคลังสินค้า (อคส.) มีผลการประเมินอยู่ในระดับต่ำ และมีรัฐวิสาหกิจในสาขานี้เพียง 2 แห่งเท่านั้น ที่มีผลการประเมินเกิน 3 คะแนน คือ อ.ส.ค. และกยท.

ขณะเดียวกัน คณะกรรมการฯเสนอให้มีการทบทวนบทบาทหรือพิจารณาการคงอยู่ของรัฐวิสาหกิจ 2 แห่ง ก่อนที่จะเกิดความเสียหายด้านงบประมาณแผ่นดิน ได้แก่ อ.ต.ก. ซึ่งมีปัญหาขาดทุนต่อเนื่อง รวมทั้งประสบปัญหาสภาพคล่องด้านการเงิน และอคส. ที่มีปัญหาการจัดทำรายงานทางการเงิน ทำให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) แสดงความเห็นต่องบการเงินอย่างมีเงื่อนไข ขณะที่ปัจจุบันภารกิจด้านการตลาดของ อ.ต.ก.และอคส. มีเอกชนที่ดำเนินการได้ดีอยู่แล้ว

ล่าสุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยแพร่คำชี้แจงของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กรณีการรายงานผลการประเมินผลการดำเนินการของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งอยู่ในกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรฯ โดยเฉพาะข้อเสนอของคณะกรรมการฯ ที่เสนอให้ปรับปรุงบทบาทของ อ.ต.ก. หรือพิจารณาการคงอยู่ของ อ.ต.ก. นั้น นายเฉลิมชัย ชี้แจงว่า จากการศึกษาทบทวนความจำเป็น และความคงอยู่ขององค์กรแล้ว พบว่า อ.ต.ก. ยังมีความจำเป็นอยู่

เนื่องจากในปัจจุบันภาคการเกษตรยังประสบปัญหาความยากจน ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงของตลาดในปัจจุบัน ทำให้เกษตรกรไม่สามารถเข้าถึงช่องทางการตลาดคุณภาพได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด ส่งผลให้ราคาผลผลิตตกต่ำ ต้นทุนการผลิตสูง ซึ่งตามภารกิจหลักของ อ.ต.ก. ที่เป็นหน่วยงานในการช่วยเหลือเกษตรกรด้านการตลาด จะเข้าไปช่วยแก้ไขผลผลิตล้นตลาด และมีช่องทางการตลาดที่มีคุณภาพสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้

สำหรับแนวทางการแก้ปัญหาการขาดสภาพคล่องของ อ.ต.ก.นั้น ขณะนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานการจัดทำยุทธศาสตร์พลิกฟื้นสถานะการเงินของ อ.ต.ก. (แผนเร่งด่วนปีบัญชี 2563 – 2564) แล้ว พร้อมทั้งมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนธุรกิจในการดำเนินการยกร่างกำหนดกลยุทธ์แผนการตลาดกิจกรรมโครงการใหม่ เพื่อแสวงหารายได้และพัฒนาโครงการเดิมเพื่อแก้ไขปัญหา

นอกจากนี้ จะมีการดำเนินการหารายได้เพิ่มขึ้นจากการบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของ อ.ต.ก. และลดค่าใช้จ่ายการบริหารขององค์กร โดยการวิเคราะห์กระแสเงินสด (Cash Flow) ในระยะสั้น เพื่อดูเงินสดที่สามารถนำไปใช้ในการหารายได้เพิ่มของ อ.ต.ก. และแก้ไขปัญหาการขาดทุนสะสม ขณะที่ในปี 2563 อ.ต.ก. มีผลการดำเนินงานขาดทุนที่ลดลง รวมทั้งได้ดำเนินการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อกำหนดกลยุทธ์กิจกรรมโครงการใหม่ และแสวงหารายได้เพิ่มให้กับองค์กร

ส่วนในปี 2564 อ.ต.ก. คาดว่าจะมีรายได้เพียงพอสำหรับการบริหารจัดการภายในองค์กร ซึ่งจะไม่เป็นการสร้างภาระให้กับภาครัฐ อีกทั้งยังมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงของผู้บริหารระดับสูง เพื่อใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้ อ.ต.ก. พัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย และผลลัพธ์ที่ต้องการขององค์กรอย่างแท้จริง

Cr : https://www.isranews.org/article/isranews-news/94522-mof-market-news.html

- Advertisement -