อุทธรณ์ยืนคุก 7 ปี‘นวพล บุญญามณี’อดีต นายก อบจ.สงขลา-พวก คดีสมยอมซื้อพันธุ์กุ้ง 10 ล.

154

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามชั้นต้น! จำคุก 7 ปี ‘นวพล บุญญามณี’ อดีตนายก อบจ.สงขลา-พวก คดีจัดซื้อพันธุ์กุ้ง 40 ล้านตัว งบ 10 ล้านบาท เอื้อประโยชน์ผู้เสนอราคาบางรายให้มีสิทธิทำสัญญา อสส.ไม่ฎีกา-ป.ป.ช.เห็นพ้องด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2563 ที่ผ่านมา ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายืนตามศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 9 คดีกล่าวหา นายนวพล บุญญามณี เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สงขลา กับพวก คือ นายสามารถ บุญทอง เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนักบริหารงานนโยบายและแผน 7 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.สงขลา ในคดีสมยอมกันในการเสนอราคาตามโครงการจัดซื้อพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม) จำนวน 40 ล้านตัว งบประมาณ 10,000,000 บาท โดยเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคาบางรายให้มีสิทธิทำสัญญา ซึ่งถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิดทางคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และมาตรา 157 และตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 12 ในช่วงกลางเดือน ต.ค.2561 ที่ผ่านมา

มีรายงานว่าคดีนี้อัยการสูงสุด (อสส.) ไม่ฎีกาคำพิพากษา และที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเห็นชอบกรณี อสส.ไม่ฎีกาแล้ว

อนึ่ง เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2562 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 พิพากษาว่า จำเลยทั้ง 2 ราย คือ นายนวพล บุญญามณี และ นายสามารถ บุญทอง กระทำความผิดจริง เป็นความผิดหลายกรรมหลายบท แต่ให้ลงโทษตามมาตรา 12 ของ พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 ซึ่งเป็นบทหนักสุด สั่งลงโทษจำคุก คนละ 7 ปี

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า สำหรับคดีสมยอมกันในการเสนอราคาตามโครงการจัดซื้อพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม) จำนวน 40 ล้านตัว งบประมาณ 10,000,000 บาท นี้นั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติเอกฉันท์ ชี้มูลว่า นายนวพล บุญญามณี เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และมาตรา 157 และตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 12 และมีมูลเป็นการละเลยไม่ปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอํานาจหน้าที่ หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 มาตรา 79

นายสามารถ บุญทอง เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนักบริหารงานนโยบายและแผน 7 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และมาตรา 162 (2) (4) และตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 12 และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง

นอกจากนี้ ยังชี้มูลความผิด นายธรณิศ เพ็ชรยิ่ง ผู้ประกอบการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ ซึ่งเป็นคู่เทียบ มีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการ หรือรักษาทรัพย์ใด ๆ ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ เทศบาล สุขาภิบาล หรือเจ้าของทรัพย์นั้น และฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 86 และฐานตกลงร่วมกันในการเสนอราคา เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้มีสิทธิทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐ โดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือโดยการกีดกันมิให้มีการเสนอสินค้าหรือบริการอื่นต่อหน่วยงานของรัฐ หรือโดยการเอาเปรียบแก่หน่วยงานของรัฐอันมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ และฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกระทำการใด ๆ โดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้ออํานวยแก่ผู้เข้าทําการเสนอราคารายใดให้เป็นผู้มีสิทธิทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 4 และตามมาตรา 12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86

อย่างไรก็ดีศาลยังมิได้พิจารณาในส่วนการกล่าวหา นายธรณิศ เพ็ชรยิ่ง เนื่องจากหลบหนีไม่มารายงานตัวต่อศาล ปัจจุบันถูกออกหมายจับแล้ว

Cr : https://www.isranews.org/article/isranews/94491-isranews-721.html

- Advertisement -