วราวุธ ตรวจติดตามสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

25

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหาร ทส. ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับฟังรายงานผลการปฏิบัติงาน มอบเสบียงอาหาร และให้ขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ รวมถึงตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ณ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก

นายวราวุธ ศิลปอาชา กล่าวว่า หัวใจสำคัญของอุทยานแห่งชาติ คือ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยมาตรฐานที่ดี ดังนั้น จึงควรรักษาสมดุลของสถานที่ท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค covid-19 ที่ทำให้ต้องปิดอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศนั้น ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีในการพัฒนาให้เกิดเป็นมาตรฐานใหม่ และจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ทุกคนในการร่วมกันดูแล รักษาให้อุทยานแห่งชาติมีความสะอาด มีความเป็นระเบียบ และมีความคงอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวหลังเปิดอุทยานแห่งชาติต่อไป

- Advertisement -