(คลิป) คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภา หารือ-สรุป แนวทางการสร้างความปรองดอง แก้ปัญหาความขัดแย้ง

153

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 คณะทำงานศึกษาแนวทางการจัดการปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองระดับชาติ ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภา ซึ่งมีนายสรณะ เทพเนาว์ เป็นประธานคณะทำงาน ได้จัดประชุมครั้งที่ 4/2563 ณ  ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ สว.อาคารรัฐสภา โดยมีนายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีปประธานคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา เป็นประธานในการประชุม

นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีปประธานคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน

ที่ประชุมได้นำรายงานข้อเสนอแนะ ว่าด้วยเรื่องการสร้างความปรองดองในสังคมไทย ตั้งแต่ กรกฎาคม 2553 ถึงปัจจุบัน กว่า 10 ฉบับ มาศึกษาพิจารณา สังเคราะห์ถึงแนวทางแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 2 ปีที่ผ่านมามีข้อเสนอและมีความพยายามสร้างความสมานฉันท์มาโดยตลอด เพื่อถอดเอาข้อเสนอดีๆมาประยุกต์ใช้ บวกกับข้อเสนอใหม่ๆที่ทันสมัยกับปัญหาความขัดแย้งยุคปัจจุบัน ที่ประชุมยังเห็นด้วยกับข้อเสนอที่จะให้มีเวทีกลางในลักษณะพื้นที่ปลอดภัยขึ้นมาในกรุงเทพหรือภูมิภาคต่างๆ  โดยภาครัฐอำนวยความสะดวกให้เต็มที่เพื่อให้ประชาชนที่มีข้อขัดแย้งได้แสดงออกและเรียกร้องต่อภาครัฐ โดยมีตัวแทนภาครัฐเข้าไปรับฟังปัญหา

นายแพทย์พลเดช กล่าวว่า “คณะทำงานจะรวบรวมสรุปปัญหาและข้อเสนอแนะให้กับที่ประชุมกรรมาธิการคณะใหญ่ จากนั้นจะเสนอไปยังประธานวุฒิสภาเพื่อส่งไปให้กับรัฐบาลพิจารณาต่อไป  โดยย้ำว่าข้อเสนอทั้งหมดจะต้องไม่ถูกนำไปขึ้นหิ้ง แต่จะต้องเป็นข้อเสนอที่เป็นทางออกและที่สำคัญคือเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือประชาสังคมมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติต่อไป”

- Advertisement -