สภาพคล่องยังวิกฤติ! ‘การบินไทย’ เปิดพนง.ร่วมโครงการ ‘ลาหยุดไม่รับเงินเดือน’ ถึง 30 เม.ย.ปีหน้า

70

‘การบินไทย’ เปิดรับสมัครพนักงานเข้าร่วมโครงการ ‘ลาหยุดไม่รับเงินเดือนฯ’ เป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่ 15 ธ.ค.63-5 ม.ค.64 หลังบริษัทฯยังมีปัญหาขาดสภาพคล่อง คาดสงวนเงินสดได้ 157 ล้านบาทต่อเดือน พร้อมให้พนักงานทำอาชีพเสริมได้ แต่ต้องไม่ใช่งานของคู่แข่ง-ขัดผลประโยชน์บริษัทฯ

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.ที่ผ่านมา นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ลงนามประกาศบริษัท การบินไทย ที่ 051/2563 เรื่อง การขยายการปรับลดเงินเดือนและค่าตอบแทน และโครงการลาหยุดโดยไม่รับเงินเดือนและค่าตอบแทน (โครงการ Together We Can 2) เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯยังอยู่ในภาวะวิกฤตทางการเงิน ซึ่งมีผลทำให้บริษัทฯขาดสภาพคล่อง

สำหรับโครงการ Together We Can 2 มีระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-30 เม.ย.2564 โดยพนักงานที่ประสงค์จะปรับลดเงินและค่าตอบแทน หรือใช้สิทธิลาหยุดโดยไม่รับเงินเดือนและค่าตอบแทน ให้แจ้งความประสงค์ต่อผู้บังคับบัญชาระกับผู้จัดการกองขึ้นไปของต้นสังกัดได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค.2563 และผู้บังคับบัญชาต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ม.ค.2564 โดยบริษัทฯขอความร่วมมือให้พนักงานลาหยุดให้ครบจำนวนวันที่กำหนดทั้ง 4 เดือน

ทั้งนี้ โครงการ Together We Can 2 มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

1.พนักงานที่ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนไม่เกิน 20,000 บาท จำนวนวันที่ให้ลาฯ 1 วัน เทียบเท่าอัตราปรับลดเงินเดือนและค่าตอบแทนประมาณร้อยละ 3.33

2.พนักงานที่ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนตั้งแต่ 20,001 บาท ถึง 30,000 บาท จำนวนวันที่ให้ลาฯ 2 วัน เทียบเท่าอัตราปรับลดเงินเดือนและค่าตอบแทนประมาณร้อยละ 6.67

3.พนักงานที่ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนตั้งแต่ 30,001 บาท ถึง 40,000 บาท จำนวนวันที่ให้ลาฯ 3 วัน เทียบเท่าอัตราปรับลดเงินเดือนและค่าตอบแทนประมาณร้อยละ 10.00

4.พนักงานที่ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนตั้งแต่ 40,001 บาท ถึง 60,000 บาท จำนวนวันที่ให้ลาฯ 5 วัน เทียบเท่าอัตราปรับลดเงินเดือนและค่าตอบแทนประมาณร้อยละ 16.67

5.พนักงานที่ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนตั้งแต่ 60,001 บาท ถึง 80,000 บาท จำนวนวันที่ให้ลาฯ 6 วัน เทียบเท่าอัตราปรับลดเงินเดือนและค่าตอบแทนประมาณร้อยละ 20.00

6.พนักงานที่ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนตั้งแต่ 80,001 บาท ถึง 100,000 บาท จำนวนวันที่ให้ลาฯ 7 วัน เทียบเท่าอัตราปรับลดเงินเดือนและค่าตอบแทนประมาณร้อยละ 23.33

7.พนักงานที่ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนตั้งแต่ 100,001 บาท ถึง 150,000 บาท จำนวนวันที่ให้ลาฯ 8 วัน เทียบเท่าอัตราปรับลดเงินเดือนและค่าตอบแทนประมาณร้อยละ 26.67

8.พนักงานที่ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนตั้งแต่ 150,001 บาท ถึง 200,000 บาท จำนวนวันที่ให้ลาฯ 10 วัน เทียบเท่าอัตราปรับลดเงินเดือนและค่าตอบแทนประมาณร้อยละ 33.33

9.พนักงานที่ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนตั้งแต่ 200,001 บาท ขึ้นไป จำนวนวันที่ให้ลาฯ 12 วัน เทียบเท่าอัตราปรับลดเงินเดือนและค่าตอบแทนประมาณร้อยละ 40.00

ส่วนเงื่อนไขอื่นๆของโครงการฯ เช่น ไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดจัดตารางทำงานล่วงเวลา หรือการทำงานในวันหยุด หรือจ้างแรงงานภายนอก ทดแทนพนักงานที่ลาหยุดตามโครงการฯนี้ ,ให้ระงับการจ่ายค่าพาหนะทุกประเภทแก่พนักงานทุกระดับจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง และในระหว่างลาหยุดในโครงการฯ พนักงานสามารถไปทำงานอื่นๆหรืออาชีพเสริมได้ โดยงานนั้นๆต้องไม่เป็นคู่แข่งกับบริษัทฯ หรือขัดต่อผลประโยชน์หรือสร้างความเสียหายแก่บริษัทฯ

รายงานข่าวจากบริษัท การบินไทย แจ้งว่า โครงการ Together We Can 2 จะทำให้บริษัทฯสงวนเงินกระแสเงินสดได้ 157 ล้านบาท/เดือน

ส่วนกรณีพนักงานบริษัท การบินไทย ซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เรียกร้องให้กองทุนฯจัดประชุมเพื่อแก้ไขระเบียบของกองทุนฯ ให้สมาชิกที่ลาออกจากกองทุนฯ แต่ยังไม่ได้รับเงินสมบท และผลประโยชน์จากเงินสมบทในส่วนของนายจ้างนั้น ล่าสุดนายชาญศิลป์ ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ นัดหมายให้มีการจัดประชุมใหญ่วิสามัญของกองทุนฯในวันที่ 15 ม.ค.2564 เพื่อพิจารณาเรื่องนี้

Cr : https://www.isranews.org/article/isranews-news/94263-THAI-TG-Rehabilitation-Together-We-Can-2-news.html

- Advertisement -