บ.วีก้าฯ คู่เทียบซื้อรถบัส 985 ล.‘ผู้รับมอบอำนาจ’คนเดียว อิทธิพรฯ-เจ้าของยันไม่เกี่ยวข้อง

417

บ.วีก้าฯ คู่เทียบประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ ปี งบฯ 58 -165 คัน 985 ล. ขส.ทบ. ทุน 200 ล. ซื้อขาย ให้เช่า รถยก ช่วงปี 2553 ใช้‘ผู้รับมอบอำนาจ’จดทะเบียนคนเดียว บ.อิทธิพรฯ ผู้ชนะ ด้าน ‘ณัฐภพ ภูริเดช’ เจ้าของ ยันทำธุรกิจโปร่งใส จดวัตถุประสงค์ทำธุรกิจหลายด้าน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง บ.อิทธิพรฯ

กรณีกรมการขนส่งทหารบก (ขส.ทบ.) จัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ แบบที่ 6 จำนวน 165 คัน ราคา 985,149,000 บาท วงเงินงบประมาณ 990 ล้านบาท จากบริษัท อิทธิพรอิมปอร์ต จำกัด ทำสัญญาวันที่ 6 ม.ค. 2558 (สัญญาเลขที่ 22/2558) โดยกระบวนการประกวดราคา มีบริษัท วีก้า เซอร์วิส จำกัด เป็นเสนอราคา กับ บริษัท อิทธิพรอิมปอร์ต จำกัด เพียง 2 ราย ตามที่สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานแล้วนั้น

บริษัท วีก้า เซอร์วิส จำกัด เป็นใคร?

จากการตรวจสอบพบว่า บริษัท วีก้า เซอร์วิส จำกัด จดทะเบียนวันที่ 18 พ.ย. 2552 ทุน 150 ล้านบาท ประกอบกิจการ ซื้อขายให้เช่าสังหาริมทรัพย์ ประเภทรถยก รถกระเช้าตัดกิ่งไม้ ที่ตั้งเลขที่ 168/73 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ นายณัฐภพ ภูริเดช ถือหุ้นใหญ่ 149,997 หุ้น จากทั้งหมด 150,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท มีนายณัฐภพ ภูริเดช น.ส.ภฑิตา ภูริเดช เป็นกรรมการ

14 ต.ค.2556 เปลี่ยนแปลงสำนักงานที่ตั้งเลขที่ 4 ซอยศูนย์วิจัย แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ เป็น เลขที่ 4 ซอยศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

11 มี.ค.2558 เปลี่ยนแปลงกรรมการ มีนายณัฐภพ ภูริเดช เป็นกรรมการเพียงคนเดียว

31 ม.ค. 2563 เพิ่มทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท

นายณัฐภพ ภูริเดช เคยเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามมติคณะรัฐมนตรี 20 เม.ย.2554 เป็นเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม และธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตรานับสิบบริษัท

จากการตรวจสอบพบว่า

ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ บริษัท วีก้า เซอร์วิส จำกัด เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.2553 บริษัทฯมอบอำนาจให้ นายวรวุฒิ เนื่องชมภู เป็นผู้ยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียนตามหนังสือมอบอำนาจวันที่ 9 มิ.ย.2553 (ดูเอกสาร)

มีข้อมูลว่า นายวรวุฒิ เนื่องชมภู เคยเป็นผู้รับมอบอำนาจ บริษัท อิทธิพรอิมปอร์ต จำกัด และบริษัทในกลุ่ม

1.นายวรวุฒิ เป็นผู้รับมอบอำนาจจาก บริษัท อิทธิพรอิมปอร์ต จำกัด เป็นผู้มายื่นขอจดทะเบียน แก้ไขเพิ่มเติมสำนักงานสาขา ต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือมอบอำนาจเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 (ดูเอกสาร)

และ เป็น ‘ผู้รับมอบอำนาจ’ ของบริษัท อิทธิพรอิมปอร์ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท ท็อปเบส์ท จำกัด (บริษัท ท็อปเบส์ท จำกัด และ บริษัท อิทธิพร อิมปอร์ต จำกัด มีกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ปัจจุบันคนเดียวกัน) ในการจดทะเบียนต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ช่วงปี 2557 -2558

2. เป็น‘ผู้รับมอบอำนาจ’ ในการจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ท็อปเบส์ท จำกัด ผู้ชนะประกวดราคา จัดซื้อรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) (หนังสือมอบอำนาจ วันที่ 5 ต.ค.2554) รวมทั้งเป็นผู้รับมอบอำนาจในการจดทะเบียนอื่นๆของ บริษัท ท็อปเบส์ท อีกอย่างน้อย 4 ครั้ง ช่วงปี 2555-2558

3. เป็น‘ผู้รับมอบอำนาจ’ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) ที.ไอ.พี. ออโต้พาร์ท อย่างน้อย 2 ครั้ง ในช่วงปี 2549 (หจก. ที.ไอ.พี. ออโต้พาร์ท เป็นคู่เทียบ โครงการจัดซื้อ 2 โครงการปี 2563)

4. เป็น ‘ผู้รับมอบอำนาจ’ ของ บริษัท ยูนิเทค แอสโซซิเอทส์ จำกัด ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ต่อนายทะเบียยหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.2553

(บริษัท ยูนิเทค แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นคู่เทียบของบริษัท ท็อปเบส์ท จำกัด ในการประกวดราคาจัดซื้อรถใน ปภ. 2 โครงการจัดซื้อปี 2561 และ 2562 และถูกใช้เป็นแหล่งที่มาของราคากลางในการจัดซื้อรถยนต์โดยสาร แบบที่ 7 จำนวน 52 คัน ของ ขส.ทบ.ปี 2562 และแหล่งที่มาของราคากลางในการจัดซื้อรถยนต์โดยสาร แบบที่ 7 จำนวน 112 คัน ขส.ทบ. ปี 2563 )

สำหรับการจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ แบบที่ 6 จำนวน 165 คัน ปีงบประมาณ 2558 ของ ขส.ทบ. กระบวนการประกวดราคา มีผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร 9 ราย ยื่นเอกสาร 2 ราย คือ บริษัท อิทธิพรอิมปอร์ต จำกัด และ บริษัท วีก้า เซอร์วิส จำกัด ในขั้นเสนอราคา บริษัท อิทธิพรอิมปอร์ต จำกัด เสนอราคา 985,149,000 บาท บริษัท วีก้า เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 986,500,000 บาท 14 พ.ย.2557 กองทัพบกประกาศให้ บริษัท อิทธิพรอิมปอร์ต จำกัด เป็นผู้ชนะ ในราคา 985,149,000 บาท ต่ำกว่าคู่แข่ง 1,351,000 บาท ทำสัญญาวันที่ 6 ม.ค.2558 สัญญาเลขที่ 22/2558

‘ณัฐภพ ภูริเดช’ เจ้าของยืนยันไม่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.2563 ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา ได้เดินทางติดต่อบริษัท วีก้า เซอร์วิส จำกัด เพื่อขอสัมภาษณ์ นายณัฐภพ ภูริเดช ตามที่อยู่เลขที่ เลขที่ 4 ซอยศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

เมื่อเดินทางไปถึงพบว่า ที่อยู่ดังกล่าวมีลักษณะเป็นอพาร์ทเม้นท์ และมีป้ายติดอยู่บริเวณประตูทางเข้าว่า “บ้านภูริเดช” ขณะที่ในตัวอาคารมีป้ายชื่อบริษัท วีก้า เอสเตท จำกัด อยู่

จากการสอบถามข้อมูลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ได้รับคำชี้แจงว่า บริษัทฯ แห่งนี้ปิดอยู่ แต่จะเปิดทำการอีกครั้งในช่วงปี 2564 (ดูภาพประกอบ)

ขณะที่ นายณัฐภพ ภูริเดช ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ชี้แจงสำนักข่าวอิศราว่า “บริษัทของเรานั้นเป็นบริษัทที่มีการดำเนินการเรื่องการค้าขายพวกนี้อยู่แล้ว เนื่องจากมีการแจ้งจดวัตถุประสงค์การทำธุรกิจไว้หลายด้าน แต่ขอยืนยันว่าบริษัทวีก้า เซอร์วิสฯ นั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท อิทธิพรอิมปอร์ต จำกัด แต่อย่างใด”

เมื่อถามต่อกรณีการมอบอำนาจให้ ายวรวุฒิ เนื่องชมภู เป็นผู้ยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียนตามหนังสือมอบอำนาจวันที่ 9 มิ.ย.2553 นายณัฐภพ กล่าวว่า “เมื่อก่อนนั้นพนักงานบริษัทมีจำนวนเยอะมาก แต่ขอยืนยันว่าแต่ละเคสนั้นไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับบริษัทอิทธิพร ส่วนตัวเห็นข่าวที่สำนักข่าวอิศราลงเกี่ยวกับบริษัทอิทธิพรแล้ว ก็อยากจะชี้แจงให้ได้เข้าใจว่าทางบริษัทวีก้า เซอร์วิสนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทอิทธิพรแต่อย่างใด ซึ่งทั้งหมดก็สามารถจะชี้แจงข้อเท็จจริงได้ด้วยข้อมูลทางเอกสาร”

“คือ เราก็ทำธุรกิจ เราก็มีการใช้คนงาน ใช้ให้ทำอะไรเยอะไปหมด ข้ามกันไปกันมา พวกนี้เท่าที่ผมจำได้ เขาก็มีการรับจ้างจดบัญชีบริษัท ผมก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าในหมู่พนักงานเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นอย่างไร แต่เราก็ต้องบอกว่าเราทำงานไปประมูลแข่งขันการค้ากันตามปกติ ซึ่งถ้ามีอะไรก็ถามได้ ทางผมก็ยินดีที่จะไปค้นเอกสารเพื่อจะมาตอบคำถาม” นายณัฐภพระบุ

Cr : https://www.isranews.org/article/isranews/94049-investigative063.html

- Advertisement -