กก.บห.พลังประชารัฐลาออก 18 คน มีผลวันนี้ ชุดปัจจุบันพ้นตำแหน่งทันที

52

01 มิ.ย. 2563
นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ แถลงข่าว กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ แจ้งลาออก 18 คน ส่งผลให้กรรมการบริหารพรรค ชุดปัจจุบัน จำนวน 34 คน ทั้งพ้นตำแหน่ง

โดยนายไพบูลย์ ยังได้เปิดเผยถึงจดหมาย เรื่อง กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐลาออก จำนวน 18 คน มีความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารพรรค ตามรายนามกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ และหนังสือแจ้งลาออกจากกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ โดยมีผลลาออกนับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นตันไป

จึงเป็นเหตุให้จำนวนกรรมการบริหารพรรคว่างลงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐทั้งหมด มีผลทำให้กรรมการ
บริหารพรรคพลังประชารัฐทั้งคณะพันจากตำแหน่ง เป็นไปตามช้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ ชัอที่ 19 (3)
และตามช้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ ข้อที่ 15 วรรค3 กำหนดว่า “ในกรณีกรรมการบริหารพรรคการเมืองพันจากตำแหน่งทั้งคณะ ยกเว้น (2) ให้เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองชุดใหม่ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่กรรมการบริหารพรรคการเมืองพ้นจาก
ตำแหน่งทั้งคณะ” และตามวรรค4 “ในกรณีที่มีเหตุให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ฟันจากตำแหน่งทั้งคณะอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองชุดใหม่”

สำหรับรายชื่อกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ ที่ลาออก คือ
นายสันติ พร้อมพัฒน์
นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
นายสุพล ฟองงาม
นายธรรมนัส พรหมเผ่า
นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์
นายไผ่ ลิกค์
นายนิโรธ สุนทรเลขา
นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
นายพุฒิพงษ์ ปุณณกันต์
นายชาญวิทย์ วิภูศิริ
นายสกลธี ภัทรยิกล
นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์
นายสุรชาติ ตรีบุศกร
นายนิพันธ์ ศิริธร
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน
นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ

- Advertisement -