พฤติกรรม บ.ไชน่า หัวฟงฯ เช็ค 11 ฉบับ‘หัวคิว’บ้านเอื้อฯ 13.4 ล. -อีก 89 ล. เอาผิดไม่ได้

58

เปิดพฤติกรรม บ.ไชน่า หัวฟง ฯ ให้ที่ปรึกษา จ่ายเช็คธ.จีน 11 ฉบับ 13.4 ล้าน ค่าหัวคิว บ้านเอื้ออาทร ให้‘เสี่ยเปี๋ยง’ผ่าน 2 ตัวละครลูกน้อง เรียกหน่วยละหมื่นบาท แลก 1,244 หน่วย โครงการสมุทรสาคร 2 ส่วนเช็คเงินสดอีก 89 ล้าน พิสูจน์ไม่ได้เกี่ยวข้องสินบน

คดีทุจริตโครงการบ้านเอื้ออาทร เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2563 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษา จำคุกนักการเมือง และ เอกชน 6 ราย กับให้ริบเงิน จำนวน 1,323,006,750 บาท ที่เอกชน 11 ราย ได้โอนเป็นค่าตอบแทน (ค่าหัวคิว) ให้แก่ นายอภิชาติ หรือ เสี่ยเปี๋ยง จันทร์สกุลพร ที่ปรึกษานายวัฒนา เมืองสุข อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ซึ่งกำกับดูแลการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เจ้าของโครงการ

เงินที่ศาลฎีกาฯสั่งริบ จำนวน 1,323,006,750 บาท เป็นเงินที่มาจากการกระทําความผิด

รายบริษัทธนายง จํากัด (มหาชน) จํานวน 135,000,000 บาท โดยจ่ายเช็คเงินสด 7 ฉบับ เข้าบัญชี น.ส.รุ่งเรือง ขุนปัญญา น.ส.กรองทอง วงศ์แก้ว นางสุดา คุณจักร น.ส.เซฟอร์ร่า ซาลวาลา

รายบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน จํานวน 263,330,000 บาท จ่ายเป็น เช็ค 26 ฉบับ นำเข้าบัญชี น.ส.กรองทอง วงศ์แก้ว น.ส.รุ่งเรือง ขุนปัญญา บัญชีบุคคลอื่นๆ

รายบริษัทเดวา พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) มีการจ่ายเงินค่าหัวคิว 180 ล้านบาท

รายกิจการร่วมค้าพีซีซี จ่ายค่าหัวคิวเกือบ 150 ล้านบาท

บริษัท ไชน่า หัวฟง คอนสตรัคชั่น (ไทยแลนด์) จํากัด เป็นอีก 1 ราย ที่จ่ายค่าหัวคิว 13,480,000 บาท เรียบเรียงรายละเอียดจากคำพิพากษาดังนี้

กรณีตามฟ้องข้อ 2.6 ราย บริษัทไชน่า หัวฟง คอนสตรัคชั่น (ไทยแลนด์) จํากัด

ได้ความตามบันทึกคําให้การของนายหยาง จิน เหลียง ว่า นายหยาง จิน เหลียง เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท มอบหมายให้นายสุวิเชียร ผ่องนัยเลิศ ซึ่งเป็นที่ปรึกษา บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบโครงการบ้านเอื้ออาทร ในชั้นแรกติดต่อนางอัศฎาพร ดีสนิท เป็นนายหน้าหา ที่ดินทําโครงการและยื่นเสนอโครงการแล้วแต่โครงการไม่ได้รับอนุมัติ ต่อมาทราบจากผู้ประกอบการอื่นว่า หากจะยื่นใหม่ให้ติดต่อจําเลยที่ 4 (นายอภิชาติ จันทร์สกุลพร) จึงจะได้รับอนุมัติ เมื่อปลายปี 2548 นายสุวิเชียรได้ไปพบ จําเลยที่ 4 (นายอภิชาติ จันทร์สกุลพร) จําเลยที่ 4 (นายอภิชาติ จันทร์สกุลพร) รับว่าจะผลักดันโครงการโดยคิดค่าใช้จ่ายเป็นเงินหน่วยละ 10,000 บาท นายสุวิเชียรตอบตกลง และจะชําระหลังจากการเคหะแห่งชาติรับซื้อโครงการและได้รับเงินล่วงหน้า แล้ว การเคหะแห่งชาติอนุมัติรับซื้อ 1 โครงการ คือ โครงการสมุทรสาคร 2 (คลองสี่วาพาสวัสดิ์) รวม 1,244 หน่วย ทําสัญญาจริง 1,228 หน่วย จําเลยที่ 5 (นางสาวรัตนา แซ่เฮ้ง) โทรศัพท์ทวงถามให้ชําระเงิน บริษัทไชน่า หัวฟงฯ สั่งจ่ายเช็คธนาคารแห่งประเทศจีน สาขากรุงเทพ ซึ่งเป็นการสั่งจ่ายเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2549 และวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2549 กับวันที่ 14 มีนาคม 2549 จํานวน 11 ฉบับ รวมเป็นเงิน 13,480,000 บาท แล้วนําไปมอบให้แก่จําเลยที่ 5 (นางสาวรัตนา แซ่เฮ้ง) ที่บริษัทจําเลยที่ 8 (บริษัทเพรซิเดนท์ อะกริ เทรดดิ้ง จํากัด) โดยจําเลยที่ 5 (นางสาวรัตนา แซ่เฮ้ง) เป็นผู้รับเช็คไปด้วยตัวเอง โดยเช็คดังกล่าวนําไปเรียกเก็บเงินเข้าบัญชีจําเลยที่ 6 (นางสาวกรองทอง วงศ์แก้ว) จํานวน 1 ฉบับ เป็นเงิน 1,200,000 บาท ส่วนอีก 10 ฉบับ เข้าบัญชีจําเลยที่ 7 (นางสาวรุ่งเรือง ขุนปัญญา) เป็นเงิน 12,280,000 บาท

ต่อมาบริษัทไชน่า หัวฟงฯ สั่งจ่ายเช็คเงินสด ลงวันที่ 29 กันยายน 2549 จํานวน 89,000,000 บาท มีการนําเช็คไปเรียกเก็บเงินเข้าบัญชีจําเลยที่ 7 (นางสาวรุ่งเรือง ขุนปัญญา) เงินจํานวนนี้ได้ความจากทางไต่สวนว่า การเคหะแห่งชาติสั่งจ่ายเช็คให้แก่บริษัทดังกล่าว 3 ครั้ง โดยสั่งจ่ายเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2548 วันที่ 6 ตุลาคม 2548 และวันที่ 7 ตุลาคม 2548 ซึ่งเป็นการจ่ายเงินก่อนที่จะมีประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง ยื่นข้อเสนอเพื่อจัดทําโครงการบ้านเอื้ออาทรขายให้กับการเคหะแห่งชาติ ฉบับลงวันที่ 14 ตุลาคม 2548 ประกอบกับการเคหะแห่งชาติอนุมัติรับซื้อโครงการของบริษัทไชน่า หัวฟงฯ 1 โครงการ คือ โครงการสมุทรสาคร 2 (คลองสี่วาพาสวัสดิ์) รวม 1,244 หน่วย ทําสัญญาจริง 1,228 หน่วย ในการจ่ายเงินตามจํานวนหน่วยที่ได้รับอนุมัติไปแล้วนั้น บริษัทไชน่า หัวฟงฯ ได้สั่งจ่ายเช็ค ธนาคารแห่งประเทศจีน สาขากรุงเทพ จํานวน 11 ฉบับ รวมเป็นเงิน 13,480,000 บาท ไปให้แก่ จําเลยที่ 5 แล้ว

ซึ่งข้อนี้องค์คณะผู้พิพากษามีมติเสียงข้างมากเห็นว่า คงฟังได้ความเพียงว่ามีการนํา เช็คจํานวน 89,000,000 บาท เรียกเก็บเข้าบัญชีจําเลยที่ 7 (นางสาวรุ่งเรือง ขุนปัญญา) โดยไม่ปรากฏว่าจํานวนเงินดังกล่าว มีความสอดคล้องกับจํานวนหน่วยที่จําเลยที่ 4 (นายอภิชาติ จันทร์สกุลพร) และที่ 5 (นางสาวรัตนา แซ่เฮ้ง) ตกลงกับนายสุวิเชียรเพื่อผลักดันโครงการ จึงรับฟังไม่ได้ว่าเงินจํานวนนี้เป็นการจ่ายเพื่อตอบแทนตามข้อตกลง

ทั้งนี้ คดีนี้มีจำเลย 14 ราย ได้แก่ นายวัฒนา เมืองสุข ที่ 1 ,นายมานะ วงศ์พิวัฒน์ ที่ 2 ,นายพรพรหม วงศ์พิวัฒน์ ที่ 3 ,นายอภิชาติ จันทร์สกุลพร ที่ 4 ,นางสาวรัตนา แซ่เฮ้ง ที่ 5,นางสาวกรองทอง วงศ์แก้ว ที่ 6 ,นางสาวรุ่งเรือง ขุนปัญญา ที่ 7 ,บริษัทเพรซิเดนท์ อะกริ เทรดดิ้ง จํากัด ที่ 8 ,บริษัทซิลเวอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป จํากัด (เดิมชื่อ บริษัทไทย เฉน หยู อินเตอร์เนชั่นแนล คอนสตรัคชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด) ที่ 9 ,นายอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง ที่ 10 ,บริษัทพาสทิญา ไทย จํากัด ที่ 11 ,บริษัทนามแฟทท์ คอนสตรัคชั่น (ประเทศไทย) จํากัด ที่ 12 ,บริษัทพรินซิพเทค ไทย จํากัด ที่ 13 ,นางสาวสุภาวิดาหรือกัญญ์ปภัส คงสุขหรือคงสุขถิรทรัพย์ ที่ 14

Cr : https://www.isranews.org/article/isranews/93757-repoer09-2.html

- Advertisement -