บมจ.เพาเวอร์ไลน์ฯ 263.3 ล้าน ‘หัวคิว’บ้านเอื้ออาทร เช็คเงินสดว่อน 26 ฉบับ

394

ไส้ในหัวคิวคดีทุจริตโครงการบ้านเอื้ออาทร ราย บ.เพาเวอร์ไลน์ฯ จ่าย 263.3 ล้าน แลกอนุมัติ 40,000 หน่วย ออกเช็คเงินสด แบงก์ไทยพาณิชย์ว่อน 26 ฉบับ กระจายเข้าบัญชี‘เสี่ยเปี๋ยง’กับบริวาร หลัง ‘วัฒนา เมืองสุข’ สั่งการเคหะฯ ปล่อยเงินล่วงหน้า 1,680 ล้าน

คดีทุจริตโครงการบ้านเอื้ออาทร เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2563 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษา จำคุกนักการเมือง และ เอกชน 6 ราย กับให้ริบเงิน จำนวน 1,323,006,750 บาท ที่เอกชน 11 ราย ได้โอนเป็นค่าตอบแทน (ค่าหัวคิว) ให้แก่ นายอภิชาติ หรือ เสี่ยเปี๋ยง จันทร์สกุลพร ที่ปรึกษานายวัฒนา เมืองสุข อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ซึ่งกำกับดูแลการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เจ้าของโครงการ

เงินที่ศาลฎีกาฯสั่งริบ จำนวน 1,323,006,750 บาท เป็นเงินที่มาจากการกระทําความผิดรายของ บริษัทธนายง จํากัด (มหาชน) จํานวน 135,000,000 บาท โดยจ่ายเช็คเงินสด 7 ฉบับ แบ่งเป็น เช็คเงินสด 4 ฉบับ ลงวันที่ 21 มีนาคม 2549 รวม 60,000,000 บาท นําไปเรียกเก็บเข้าบัญชี นางสาวรุ่งเรือง ขุนปัญญา จําเลยที่ 7 อีก 3 ฉบับ รวมเป็นเงิน 75,000,000 บาท มอบให้ นายอภิชาติ จันทร์สกุลพร จําเลยที่ 4 นําไปเรียกเก็บเข้าบัญชี นางสาวกรองทอง วงศ์แก้ว จําเลยที่ 6 จํานวน 20,000,000 บาท , บัญชี นางสาวรุ่งเรือง ขุนปัญญา จําเลยที่ 7 จํานวน 39,967,650 บาท บัญชีนางสุดา คุณจักร จํานวน 5,031,950 บาท และ บัญชีนางสาวเซฟอร์ร่า ซาลวาลา จํานวน 10,000,000 บาท

ตามที่สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานแล้ว

คราวนี้มาดู รายบริษัทเพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) กันบ้าง

คำพิพากษาศาลฎีกาฯ ระบุว่า บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) มีการมอบเงินให้จากการกระทําความผิดจํานวน 263,330,000 บาท จ่ายเป็น เช็ค 26 ฉบับ เรียบเรียงดังนี้

กรณีตามฟ้องข้อ 2.2 รายบริษัทเพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)

ได้ความ จากคําเบิกความของนายเสวก ศรีสุชาติ ประธานกรรมการบริษัท และนายสุรเชษฐ เกื้อวันชัย รองประธานกรรมการบริษัทว่า บริษัทเพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) ขอจัดทําโครงการบ้านเอื้ออาทรต่อการเคหะแห่งชาติโดยมีที่ดินพร้อมจัดทําโครงการบ้านเอื้ออาทรแต่ไม่ได้รับอนุมัติโดย การเคหะแห่งชาติอ้างว่าพื้นที่ไม่เหมาะสม นายสุรเชษฐจึงติดต่อกับจําเลยที่ 11 ( บริษัทพาสทิญา ไทย จํากัด ที่ 11) บริษัทอิตาเลี่ยน ไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท เดวา พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) และอีกหลายบริษัท บริษัทเหล่านั้น ต่างแนะนําให้ไปติดต่อกับจําเลยที่ 4 (นายอภิชาติ จันทร์สกุลพร หรือเสี่ยเปี๋ยง)

พยานทั้งสองจึงได้ไปพบจําเลยที่ 4 จําเลยที่ 4 รับว่าจะช่วยผลักดันให้เกิดโครงการโดยคิดค่าใช้จ่ายในการผลักดันเป็นรายโครงการ โดยจะต้องชําระหลังจากที่ บริษัทได้รับอนุมัติโครงการ ในการที่จะได้รับอนุมัติโครงการนั้นจําเลยที่ 4 ให้นายสุรเชษฐ ประสานงานกับจําเลยที่ 3 (นายพรพรหม วงศ์พิวัฒน์) เป็นครั้ง ๆ ไป เมื่อได้รับอนุมัติจัดสรรจํานวนหน่วย 40,000 หน่วย แล้ว (มูลค่าโครงการ 16,800 ล้านบาท-สำนักข่าวอิศรา) จึงยื่นขอเบิกเงินล่วงหน้า

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549 จําเลยที่ 1 (นายวัฒนา เมืองสุข) และที่ 3 (นายพรพรหม วงศ์พิวัฒน์) ได้พิจารณาและสั่งการให้ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) ได้รับเงินล่วงหน้างวดแรกเป็นเงิน 420,000,000 บาท ตามเอกสารการเบิกเงินล่วงหน้าประกอบการให้ถ้อยคําของนางอาภรณ์ จันทรา เอกสารหมาย จ.42 แฟ้มที่ 9 หน้า 1 ถึง 29 จากนั้นจําเลยที่ 3 (นายพรพรหม วงศ์พิวัฒน์) ได้แจ้งการเคหะแห่งชาติปฏิบัติ

ครั้นวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2549 การเคหะแห่งชาติได้อนุมัติเงินล่วงหน้าตามที่จําเลยที่ 1 (นายวัฒนา เมืองสุข) และที่ 3 (นายพรพรหม วงศ์พิวัฒน์) สั่งการ โดยในการจัดทําโครงการบ้านเอื้ออาทร การเคหะแห่งชาติจ่ายเงินล่วงหน้าให้บริษัทเพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) แบ่งเป็น 3 งวด งวดที่ 1 วันที่ 3 เมษายน 2549 จํานวน 420,000,000 บาท งวดที่ 2 วันที่ 19 มิถุนายน 2549 จํานวน 420,000,000 บาท และงวด ที่ 3 วันที่ 7 สิงหาคม 2549 จํานวน 840,000,000 บาท รวมเป็นเงินล่วงหน้าทั้งสิ้น 1,680,000,000 บาท

หลังจากได้รับเงินล่วงหน้างวดแรกแล้ว จําเลยที่ 5 (นางสาวรัตนา แซ่เฮ้ง ) โทรศัพท์นัดหมายและสอบถามติดตามเงินที่ตกลงไว้กับจําเลยที่ 4 (นายอภิชาติ จันทร์สกุลพร หรือเสี่ยเปี๋ยง) บริษัทเพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) จึงสั่งจ่ายเช็คเงินสด ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาสํานักรัชโยธิน ให้รวม 3 ครั้ง

ครั้งที่ 1 สั่ง จ่ายเช็คเงินสด 8 ฉบับ ลงวันที่ 11 เมษายน 2549 ฉบับละ 10,000,000 บาท รวมเป็นเงิน 80,000,000 บาท

ครั้งที่ 2 สั่งจ่ายเช็คเงินสด 11 ฉบับ ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2549 ฉบับละ 10,000,000 บาท รวมเป็นเงิน 110,000,000 บาท

และครั้งที่ 3 สั่งจ่ายเช็คเงินสด 7 ฉบับ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2549 จํานวน 6 ฉบับ ฉบับละ 10,000,000 บาท และอีก 1 ฉบับ ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2549 จํานวน 13,330,000 บาท รวมเป็นเงิน 73,330,000 บาท รวมเงินตามเช็ค ทั้ง 26 ฉบับ เป็นเงินทั้งสิ้น 263,330,000 บาท

การที่นายสุรเชษฐนําเช็คไปมอบให้จําเลยที่ 4 (นายอภิชาติ จันทร์สกุลพร หรือเสี่ยเปี๋ยง) นั้น เฉพาะการมอบเช็คครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 มีจําเลยที่ 5 (นางสาวรัตนา แซ่เฮ้ง ) อยู่ด้วย เช็คดังกล่าวนําไปเรียกเก็บเงินเข้า บัญชีของจําเลยที่ 6 (นางสาวกรองทอง วงศ์แก้ว) จํานวน 32,991,970 บาท และเข้าบัญชีจําเลยที่ 7 (นางสาวรุ่งเรือง ขุนปัญญา) จํานวน 140,000,000 บาท ส่วนที่เหลือโอนเข้าบัญชีบุคคลอื่น

ทั้งนี้ คดีนี้มีจำเลย 14 ราย ได้แก่ นายวัฒนา เมืองสุข ที่ 1 ,นายมานะ วงศ์พิวัฒน์ ที่ 2 ,นายพรพรหม วงศ์พิวัฒน์ ที่ 3 ,นายอภิชาติ จันทร์สกุลพร ที่ 4 ,นางสาวรัตนา แซ่เฮ้ง ที่ 5,นางสาวกรองทอง วงศ์แก้ว ที่ 6 ,นางสาวรุ่งเรือง ขุนปัญญา ที่ 7 ,บริษัทเพรซิเดนท์ อะกริ เทรดดิ้ง จํากัด ที่ 8 ,บริษัทซิลเวอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป จํากัด (เดิมชื่อ บริษัทไทย เฉน หยู อินเตอร์เนชั่นแนล คอนสตรัคชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด) ที่ 9 ,นายอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง ที่ 10 ,บริษัทพาสทิญา ไทย จํากัด ที่ 11 ,บริษัทนามแฟทท์ คอนสตรัคชั่น (ประเทศไทย) จํากัด ที่ 12 ,บริษัทพรินซิพเทค ไทย จํากัด ที่ 13 ,นางสาวสุภาวิดาหรือกัญญ์ปภัส คงสุขหรือคงสุขถิรทรัพย์ ที่ 14

Credit : https://www.isranews.org/article/isranews/93129-repoer06-15.html

- Advertisement -