ดึงอดีตผู้บริหารนั่งที่ปรึกษาฯ!‘การบินไทย’ตั้งทีมถกเจ้าหนี้‘โรลส์รอยซ์-จีอี-แอร์บัส-โบอิ้ง’

243

ฝ่ายช่าง ‘การบินไทย’ ตั้งทีมเจรจาต่อรองเจ้าหนี้เครื่องบิน-เครื่องยนต์ ‘โรลส์รอยซ์-จีอี-แอร์บัส-โบอิ้ง-แอร์ฟรานซ์-IAE’ ดึงอดีตผู้บริหารที่เพิ่งเกษียณอายุ นั่งที่ปรึกษาคณะทำงานฯ

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อวันที่ 14 ต.ค.ที่ผ่านมา นายเชิดพันธ์ โชติคุณ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายช่าง (DT) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ลงนามคำสั่งฝ่ายช่างที่ 044/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเจรจากับเจ้าหนี้ (Creditor) ของฝ่ายช่าง

คำสั่งดังกล่าวระบุว่า ตามที่บริษัทฯ เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยคำสั่งศาลล้มละลายกลาง และจะต้องจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan) ในระยะเร่งด่วนและระยะสั้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูกิจการ ฝ่ายช่างต้องการสนับสนุนให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดจากจรจากับเจ้าหนี้ (Creditor) ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะทำงานเพื่อจรจากับเจ้าหนี้ (Crdior) ของฝ่ายช่าง เพื่อสรุปแนวทางการดำเนินธุรกิจที่หมาะสมเพื่อสนับสนุนรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายช่าง (DT)

สำหรับคณะทำงานฯ ประกอบด้วย นายเทพไมตรี มนตรีโพธิ์ (DY-TM Acting D6) หัวหน้าคณะทำงาน คณะทำงาน ได้แก่ นายนฤเทพ สิกขะมณฑล (LR Acting LF) นายสาระนิติ์ ปาละนันทน์ (TL Acting TJ) นายสุวัฒน์ นิลวณิชย์ (TE-P) น.ส.สันสรีย์ อามพัฒน์ (TH-J) นางวิภารัช วัฒนา (TR-I) นายเขมทัต ลัธธนันท์ (LJ) นายอนุสรณ์ แสนสุทธวิจิตร (MT) นายอโศก ทิมเกิด (MDI) นายวินัย โพธิ์ศรีนาค (MN) และนางนญธนัช จันทรศิริ (TY-D Acting TU) เป็นเลขานุการฯ

ส่วนปรึกษาคณะทำงานฯ ประกอบด้วย 1.รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายช่าง (DT) 2.นายสุรกิจ รัตนจันทร์ (ที่ปรึกษาฯ DT) 3.ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนงานซ่อมบำรุงอากาศยาน (DT-A) 4.ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายซ่อมบำรุงอากาศยาน (DL) และ 5.ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายซ่อมใหญ่ (DM)

ทั้งนี้ คณะทำงานฯมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1.บริหาร กำกับดูแล ควบคุม และตรวจสอบ ต่อรอง การเป็นเจ้าหนี้ ลูกหนี้ของฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทยฯ อันได้แก่ บริษัท Rolls Royce, GE, Airbus, Boeing, AIRFRANCE-KLM และ IAE

2.แนะนำข้อมูลเอกสารต่างๆที่มีอยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ ซึ่งเกี่ยวข้องและจำเป็น เพื่อการใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน บริหารการใช้งบประมาณและค่าใช้จ่ายต่างๆให้คุ้มค่าต่อการลงทุน

3.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

4.พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานย่อยฯ หรือบุคคลเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

5.จัดทำแผนการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงาน และความคืบหน้าต่อรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายช่าง (DT) อย่างต่อเนื่อง

6.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำหรับนายสุรกิจ รัตนจันทร์ ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะทำงานเพื่อเจรจากับเจ้าหนี้ (Creditor) ของฝ่ายนั้น เคยเป็นผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายซ่อมบำรุงอากาศยาน (DL) และเพิ่งเกษียณอายุไปเมื่อวันที่ 30 ก.ย.2563 ที่ผ่านมา ต่อมาได้รับการว่าจ้างให้เข้ามาทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาฯ DT

ทั้งนี้ ตามกรอบเวลา คณะผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัท การบินไทย ต้องเสนอแผนฟื้นฟูกิจการให้เจ้าหนี้โหวตภายในวันที่ 2 ม.ค.2564 แต่หากจัดทำแผนไม่แล้วเสร็จ สามารถขอศาลล้มละลายให้ขยายเวลาได้อีก 2 ครั้งๆละ 1 เดือน ซึ่งในระหว่างการจัดทำแผน นอกจากผู้ทำแผนต้องทำแผนปรับโครงสร้างองค์กร และการจัดทำแผนธุรกิจใหม่แล้ว คณะผู้ทำแผนจะมีการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้แต่ละกลุ่มด้วย

ขอบคุณภาพ : เพจ CSR ฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยานอู่ตะเภา บมจ.การบินไทย

Credit : https://www.isranews.org/article/isranews-news/92947-TG-THAI-Rehabilitation-plan-Creditor.html

- Advertisement -