ในหลวง พระราชทานผ้ากฐินให้สมาคมสมาพันธ์ผู้สื่อข่าว(ประเทศไทย) ร่วมถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดแจ้งวรวิหาร

255

กฐินพระราชทาน

เป็นกฐินที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานผ้าของหลวงแก่ผู้กราบบังคมทูลขอพระราชทานเพื่อไปถวายยังวัดหลวง นอกจาก วัดสำคัญที่ทรงกำหนดไว้ว่า จะเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระองค์เอง (๑๖ วัดดังที่กล่าวมาแล้ว) เหตุที่เกิดกฐินพระราชทานเพราะว่าปัจจุบันวัดหลวงมีจำนวนมาก จึงเปิดโอกาสให้กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ตลอดจนคณะบุคคลหรือบุคลากรที่สมควรรับพระราชทานผ้ากฐินไปถวายได้และผู้ที่ได้รับพระราชทานจะเพิ่มไทยธรรมเป็นส่วนตัวโดยเสด็จพระราชกุศลด้วยตามกำลังศรัทธาก็ได้ ปัจจุบันกระทรวง ทบวง กรม คณะบุคคลหรือบุคคลใดมีความประสงค์จะรับพระราชทานผ้ากฐินไปถวาย ณ วัดหลวงใดก็ติดต่อไปยังกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการตามระเบียบ ซึ่งเท่ากับเป็นการจองกฐินไว้ก่อนนั่นเองกรมการศาสนาเป็นผู้จัดสรรและดำเนินการขอพระราชทาน จึงขอให้รายงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและยอดเงินโดยเสด็จพระราชกุศลไปยังกรมศาสนา หลังจากการถวายผ้าพระกฐินเสร็จแล้ว เพื่อจะได้รวบรวมดำเนินการกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานถวายพระราชกุศลโดยพร้อมเพรียงกันนี้ (19 ต.ค. 63) เวลา 13.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้ากฐินให้สมาคมสมาพันธ์ผู้สื่อข่าว(ประเทศไทย) โดยนางลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย)นางลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายธนัท เชี่ยวชาญอักษร คุณยายจันทนี บุญสุภา นางสาวอัยยะวีร์ พัฒน์วณิชย์อีกหลายท่านได้ร่วมถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดแจ้งวรวิหาร (พระอารามหลวง)ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีนายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายบัณฑิต มุ่งปั่นกลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธี เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สำหรับวัดแจ้งวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวง เมื่อปี พ.ศ. 2529 ปัจจุบันมีพระเทพปัญญาสุธี(พร้อม โกวิโท) เป็นเจ้าอาวาส

 

- Advertisement -