เคยขอความเป็นธรรม’วิษณุ’! เปิดชื่อ บ.อุทธรณ์ วธ.จ้างทำ หีบโกศ ฉัตรตั้ง พระราชทาน 479 ล.

104

“…บริษัท สิริประดิษฐ์ จำกัด ยังเคยได้รับการว่าจ้างจัดทำเครื่องเกียรติยศประกอบศพในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 3 สัญญา รวมเป็นเงิน 546,732,300 บาท โดยแต่ละสัญญาเป็นผลงานประเภทเดียวกัน กับการจ้างจัดทำเครื่องเกียรติยศประกอบศพในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จำนวนทั้ง 27 รายการ และแต่ละสัญญามีวงเงินตามสัญญาจ้างไม่น้อยกว่า 5,000,000 บาท ส่วนบริษัท เอ็ม อาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ส่งผลงานเป็นการจัดจ้างทำโต๊ะหมู่บูชา พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 76 ชุด เป็นจำนวนเงิน 6,622,200 บาท ซึ่งผลงานดังกล่าวไม่ใช่ผลงานประเภทเดียวกัน กับการจ้างจัดทำเครื่องเกียรติยศประกอบศพในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จำนวนทั้ง 27 รายการ ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้าง ….”

ประเด็นตรวจสอบกรณีสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ดำเนินงานโครงการจัดประกวดราคาคัดเลือกเอกชนเข้ามารับงานจ้างทำของ จำนวน 2 โครงการ คือ 1.จ้างทำเครื่องเกียรติยศประกอบศพในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน (เช่น หีบ โกศ ฉัตรตั้ง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน 479,321,800 บาท และ 2. จัดทำโต๊ะหมู่พร้อมอุปกรณ์ สำหรับภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่สำนักพระราชวังมอบหมายเพิ่มเติม จำนวน 78 ชุด วงเงิน 6,622,200 บาท ซึ่งปรากฎชื่อ บริษัท เอ็ม อาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่เพิ่งจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ ไม่กี่เดือนเป็นผู้ชนะทั้ง 2 โครงการ

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานข้อมูลไปก่อนหน้านี้แล้วว่า โครงการจ้างทำเครื่องเกียรติยศประกอบศพในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน (เช่น หีบ โกศ ฉัตรตั้ง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน 479,321,800 บาท มีเอกชนรายหนึ่ง ที่เข้าร่วมแข่งขันเสนอราคาโครงการฯ นี้ ได้ทำเรื่องขออุทธรณ์ผลการแข่งขันเสนอราคาเนื่องจากเห็นว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรม

จากนั้น ในช่วงเดือนเม.ย.2563 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนของกรมบัญชีกลาง ก็ได้เคยทำหนังสือแจ้งถึงปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างโครงการนี้ใหม่ และดำเนินการใหม่ให้ถูกต้อง เนื่องจากเห็นว่ามีการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 55(4) (ง) (จ) และไม่เป็นธรรมต่อผู้เข้าแข่งขันในการเสนอราคา ซึ่งก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกัน แต่สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมไม่ได้มีการยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าวแต่อย่างใด

ขณะที่ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม คนปัจจุบัน ยืนยันกับสำนักข่าวอิศรา ว่า “เรื่องนี้ได้มีการตรวจสอบและชี้แจงไปแล้ว”

ล่าสุดสำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบพบว่า บริษัทเอกชน ที่เข้าร่วมแข่งขันเสนอราคาโครงการฯ นี้ และได้ทำเรื่องขออุทธรณ์ผลการแข่งขันเสนอราคาเนื่องจากเห็นว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรม คือ บริษัท สิริประดิษฐ์ จำกัด

ทั้งนี้ ในช่วงเดือน ส.ค.2563 ที่ผ่านมา บริษัท สิริประดิษฐ์ จำกัด ได้ทำหนังสือถึง นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เพื่อร้องขอความเป็นธรรมการเข้าร่วมประกวดราคาโครงการจ้างทำเครื่องเกียรติยศประกอบศพในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน (เช่น หีบ โกศ ฉัตรตั้ง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน 479,321,800 บาท ด้วย

หนังสือร้องเรียนระบุสาระสำคัญว่า บริษัท สิริประดิษฐ์ จำกัด ได้รับเชิญจาก สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาการจัดจ้างงานโครงการจ้างทำเครื่องเกียรติยศประกอบศพในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน (เช่น หีบ โกศ ฉัตรตั้ง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วงเงิน 479,321,800 บาท ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือเชิญดังกล่าว

ต่อมา สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้แจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างให้รับทราบ ระบุว่า บริษัท เอ็ม อาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ชนะ เสนอราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 479,321,800 บาท

ขณะที่ บริษัท สิริประดิษฐ์ จำกัด เสนอราคาอยู่ที่ 445,593,600 บาท ต่ำกว่า บริษัท เอ็ม อาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นจำนวนเงิน 33,728,200 บาท

นอกจากนี้ บริษัท สิริประดิษฐ์ จำกัด ยังเคยได้รับการว่าจ้างจัดทำเครื่องเกียรติยศประกอบศพในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 3 สัญญา รวมเป็นเงิน 546,732,300 บาท

โดยแต่ละสัญญาเป็นผลงานประเภทเดียวกัน กับการจ้างจัดทำเครื่องเกียรติยศประกอบศพในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จำนวนทั้ง 27 รายการ และแต่ละสัญญามีวงเงินตามสัญญาจ้างไม่น้อยกว่า 5,000,000 บาท

ส่วนบริษัท เอ็ม อาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ส่งผลงานเป็นการจัดจ้างทำโต๊ะหมู่บูชา พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 76 ชุด เป็นจำนวนเงิน 6,622,200 บาท ซึ่งผลงานดังกล่าวไม่ใช่ผลงานประเภทเดียวกัน กับการจ้างจัดทำเครื่องเกียรติยศประกอบศพในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จำนวนทั้ง 27 รายการ ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้าง

บริษัท สิริประดิษฐ์ จำกัด จึงได้มีหนังสืออุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้างถึงสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

แต่ต่อมาวันที่ 5 มีนาคม 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ก็ได้ทำสัญญาจ้างบริษัท เอ็ม อาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดทำเครื่องเกียรติยศประกอบศพในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จำนวนทั้ง 27 รายการ เป็นสัญญาเลขที่ 8/2563 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 โดยไม่รอผลอุทธรณ์

ต่อมา กรมบัญชีกลาง แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ของบริษัทสิริประดิษฐ์ จำกัด ให้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ทราบว่า สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น แต่สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มิได้แบ่งข้อเสนอด้านเทคนิค เป็นเกณฑ์ย่อย และมิได้กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนในแต่ละเกณฑ์ย่อยให้ผู้ยื่นข้อเสนอทราบตั้งแต่ต้น ซึ่งไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 8 วรรคหนึ่ง (2) เมื่อถึงขั้นตอนการพิจารณาให้คะแนนแต่ละเกณฑ์ตามดุลยพินิจประกอบกับในการพิจารณาของคณะกรรมการจัดจ้าง โดยวิธีการคัดเลือก ก็มิได้ให้เหตุผลในการให้คะแนนแต่อย่างใด

จึงเป็นการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการตคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 55 (4) (ง) (จ) และไม่เป็นธรรมต่อผู้เข้าแข่งขันในการเสนอราคา ซึ่งก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกัน ดังนั้น จึงให้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้ และดำเนินการใหม่ให้ถูกต้องตามนัยมาตรา 119 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติฯ แต่จนถึงปัจจุบันสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ยังไม่ดำเนินการยกเลิกสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างตามผลการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยกับสำนักข่าวอิศรา ว่า เรื่องนี้ตนเคยได้รับทราบมาเป็นลำดับ ตนได้ทำหนังสือสอบถามไปที่กระทรวงวัฒนธรรมเพื่อให้อธิบายข้อเท็จจริง และได้เชิญปลัดกระทรวงมาให้ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กระทั่งไม่กี่วันถัดมาก็ได้รับทราบว่า เขาถอนเรื่องออกไปแล้ว

ผู้สื่อข่าวถามว่า เมื่อถอนเรื่องไปแล้วยังสามารถร้องเรียนโดยตรงมาที่รองนายกรัฐมนตรีหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ทำอย่างนั้นไม่ได้ เพราะถ้าถอนเรื่องไปแล้วตนจะไม่ทราบรายละเอียด แต่ถ้ายังไม่ถอนก็ว่ากันไปตามกระบวนการ ส่วนเอกสารที่ส่งมาถึงตนล่าสุด เข้าใจว่าเป็นสำเนาเรื่องร้องเรียน ซึ่งกระทรวงได้แจ้งต่อมาว่า ไม่รู้จะดำเนินการต่ออย่างไร เนื่องจากผู้ร้องเรียนได้ถอนเรื่องไปแล้ว ส่วนจากนี้จะต้องทำอะไรต่อหรือไม่ ต้องสอบถามกระทรวงวัฒนธรรมก่อน

เมื่อถามว่า กรณีที่กรมบัญชีกลางทำหนังสือแย้งมาก่อนหน้านี้ กระทรวงยังสามารถดำเนินโครงการต่อไปได้หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า มันก็มีเหตุยกเว้นอะไรอยู่เหมือนกัน ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมอ้างว่า จำเป็นต้องดูฝีไม้ลายมือ เพราะเป็นงานที่ละเอียดอ่อน

ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่า กรณีผู้ชนะประกวดราคา เป็นบริษัทที่เพิ่งก่อตั้งได้ไม่นานถือเป็นเรื่องผิดปกติหรือไม่ นายวิษณุ ตอบว่า “ก็นั่นสิ ก็ไม่รู้ คงมีอะไรชอบกล”

อนึ่งก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 8 ต.ค.2563 ที่ผ่านมา นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวอิศราถึงความคืบหน้ากรณีดังกล่าวว่า บริษัทดังกล่าวแจ้งขอถอนเรื่องร้องขอความเป็นธรรมออกไปแล้ว และทราบว่าอาจจะมีการยื่นฟ้องต่อศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางแทน อย่างไรก็ตามในฐานะ รมว.วัฒนธรรม เห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นสิทธิ์ที่เขาสามารถทำได้ ในส่วนของกระทรวงได้สั่งการให้มีการตรวจสอบคุณภาพงานให้ได้มาตรฐาน พร้อมย้ำด้วยว่า ทุกขั้นตอนจะต้องดำเนินการอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบของกฎหมาย

Credit : https://www.isranews.org/article/isranews/92674-invews00.html

- Advertisement -