55 หน่วยงานระดับกรม‘สอบตก’ประเมิน ITA 63-สารพัดเรื่องร้อง ปภ.ทำคะแนนร่วง?

163

“…ด้วยเรื่องราวที่ถูกร้องเรียนเหล่านี้ อาจส่งผลทำให้คะแนน ITA ของ ปภ. ลดลงจนเหลือแค่ ‘ระดับ B’ ไม่ผ่านการประเมินอย่างที่เห็นและเป็นอยู่ และอาจส่งผลต่อการประเมิน ITA ในปีหน้าหรือ 2564 ด้วยหรือไม่?…”

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) นำเสนอผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2563 มาอย่างต่อเนื่อง โดยภาพรวมมีหน่วยงานของรัฐเข้าร่วมการประเมิน 8,303 แห่ง ได้คะแนนเฉลี่ย 67.90 คะแนน หรือระดับ (เกรด) C โดยที่ผ่านมารายงานผลคะแนนของหน่วยงานของรัฐแต่ละระดับให้สาธารณชนรับทราบกันไปแล้ว

แล้วในส่วนของหน่วยงานระดับ ‘กรม’ มีแห่งไหนผ่านเกณฑ์บ้าง?

ประเภทส่วนราชการระดับกรม มีหน่วยงานเข้าร่วมประเมิน 146 แห่ง คะแนนเฉลี่ยรวม 85.59 คะแนน (เกรด A) โดยมีหน่วยงาน 91 แห่งผ่านการประเมิน (62.33%) อีก 55 แห่งไม่ผ่านการประเมิน 55 แห่ง (37.67%)

มีหน่วยงานที่ได้ระดับ AA (ได้ 95 คะแนนขึ้นไป) แค่แห่งเดียว ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ 95.56 คะแนน

ส่วนที่เหลือแบ่งเป็น ระดับ A (85 คะแนนขึ้นไป) 90 แห่ง (61.64%) ระดับ B จำนวน 45 แห่ง (30.82%) ระดับ C จำนวน 8 แห่ง (5.48%) ระดับ D จำนวน 2 แห่ง (1.37%) ส่วนระดับ E และ F ไม่มี

สำหรับหน่วยงานระดับ D ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้เกณฑ์ต่ำสุดในส่วนราชการระดับกรม ได้แก่ กรมการขนส่งทางราง ได้คะแนน 59.94 (ปี 2562 ไม่มีคะแนนการประเมิน) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ 55.75 คะแนน (ปี 2562 ได้คะแนนสูงถึง 82.96 คะแนน)

หน่วยงานที่น่าสนใจที่ไม่ผ่านการประเมิน เช่น สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ได้ 75.25 คะแนน (เกรด B) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 84.22 คะแนน (เกรด B) สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้ 82.78 คะแนน (เกรด B) กรมศุลกากร 77.86 คะแนน (เกรด B) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 74.73 คะแนน (เกรด C) กรมชลประทาน 84.31 คะแนน (เกรด B) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 69.96 คะแนน (เกรด C) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 79.51 คะแนน (เกรด B) กรมทางหลวง ได้ 73.41 คะแนน (เกรด C) กรมป่าไม้ 70.76 คะแนน (เกรด C) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ 84.17 คะแนน (เกรด B) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 82.61 คะแนน (เกรด B) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 84.32 คะแนน (เกรด B) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 83.95 คะแนน (เกรด B) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 73.14 คะแนน (เกรด C)

ขณะที่หน่วยงานที่หลายฝ่ายจับตาอยู่ในขณะนี้ ได้แก่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ปี 2563 ได้แค่ 75.94 คะแนน (เกรด B) ทั้งที่ในปี 2562 ได้ 87.10 คะแนนหรือระดับ A

ทำไม?

ในช่วงปี 2560-2563 สำนักข่าวอิศราตรวจสอบพบการจัดซื้อรถประกอบอาหารพร้อมอุปกรณ์ และ การจัดซื้อรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยพร้อมอุปกรณ์ของ ปภ. สังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยมีข้อมูลบ่งชี้ว่า 5 โครงการ ปีงบประมาณ 2560-2563 วงเงิน ประมาณ 2,042 ล้านบาท จาก 7 โครงการที่เอกชนรายเดียวเป็นคู่สัญญา และแต่ละโครงการมีผู้เสนอราคา 2 ราย (คู่เทียบรายเดียว) นั้น บริษัทคู่สัญญามีปูมหลังความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันกับบริษัทผู้ร่วมเสนอราคา (คู่เทียบ)

นอกจากนี้ในช่วงกลางปี 2563 ยังมีประเด็นการร้องเรียนว่า กระทรวงมหาดไทย ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2563 จากงบกลาง ดำเนินการการขุดลอกแหล่งน้ำทั่วประเทศ 76 จังหวัด ตามโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ของกระทรวงมหาดไทย จำนวน 11,892 โครงการ งบประมาณจากงบกลาง วงเงินกว่าหมื่นล้านบาท ที่ถูกกลุ่มธรรมาภิบาล เครือข่ายภาคประชาชนต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น ร้องเรียนนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ให้ดำเนินการตรวจสอบ เนื่องจากพบปัญหามีนักการเมือง และกลุ่ม ‘คุณนาย อ.’ หักหัวคิวเอกชน 35-50% โดยอ้างชื่อ ‘บิ๊ก ป.-บิ๊ก ฉ.’ อีกด้วย

ด้วยเรื่องราวที่ถูกร้องเรียนเหล่านี้ อาจส่งผลทำให้คะแนน ITA ของ ปภ. ลดลงจนเหลือแค่ ‘ระดับ B’ ไม่ผ่านการประเมินอย่างที่เห็นและเป็นอยู่ และอาจส่งผลต่อการประเมิน ITA ในปีหน้าหรือ 2564 ด้วยหรือไม่?

อย่างไรก็ดีเรื่องร้องเรียนข้างต้น คงต้องรอผลการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรอิสระอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นผู้ถูกกล่าวหาทุกรายจึงยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่

Credit : https://www.isranews.org/article/isranews/92686-isranews-99.html

- Advertisement -