รถบัส 112 คัน 500 ล้าน ขส.ทบ. อ้างแหล่งที่มาราคากลาง ‘บ.ผู้ชนะ-คู่เทียบ’ เกี่ยวโยงกันอีก

136

แบบเดียว ปภ.! เบื้องหลัง กระบวนการประกวดราคา จัดซื้อรถบัสโดยสาร 112 คัน 504 ล้าน ขส.ทบ. อ้างอิงแหล่งที่มาราคากลาง 3 ราย บ.อิทธิพรฯ – หจก. ที.ไอ.พี ออโต้พาร์ท – ยูนิเทคฯ มี ‘ผู้รับมอบอำนาจ’จดทะเบียนเกี่ยวโยงกัน

ประเด็นตรวจสอบกรณีการจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศ แบบที่ 7 จำนวน 2 โครงการ (ครั้ง) รวม 112 คัน วงเงิน 504 ล้านบาท ของกรมการขนส่งทหารบก (ขส.ทบ.) ที่ บริษัท อิทธิพรอิมปอร์ต จำกัด เป็นผู้ชนะ โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ไอ.พี.ออโต้พาร์ท เป็นคู่เทียบราคาเพียงรายเดียวและเกี่ยวโยงกับบริษัทผู้ชนะ ตามที่ สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานก่อนหน้านี้

ล่าสุดจากการตรวจสอบพบว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างก่อนทำสัญญา มีการอ้างอิงราคากลางจากเอกชน 3 รายซึ่งปูมหลังมีความเกี่ยวโยงกันอีกเช่นกัน ดังนี้

1. การประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ แบบที่ 7 จำนวน 100 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะกรรมการกำหนดราคากลางของ ขส.ทบ.ซึ่งเป็นนายทหาร 5 ราย ระบุวันกำหนดราคากลาง วันที่ 31 ต.ค.2562 วงเงิน 450,000,000 บาท คันละ 4,500,000 บาท อ้างแหล่งที่มาจากเอกชน 3 รายคือ บริษัท อิทธิพรอิมปอร์ต จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ไอ.พี.ออโตพาร์ท และ บริษัท ยูนิเทค แอสโซซิเอทส์ จำกัด (ดูเอกสาร)

2.การประกวดราคาจัดซื้อซื้อรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ แบบที่ 7 จำนวน 12 คัน คณะกรรมการกำหนดราคากลางของ ขส.ทบ. คณะกรรมการกำหนดราคากลางของ ขส.ทบ.ซึ่งเป็นนายทหาร 5 รายชุดเดียวกันกับรายการที่ 1 กำหนดราคา ณ วันที่ 31 ต.ค.2562 ราคากลาง 54,000,000 บาท คันละ 4,500,000 บาท

อ้างแหล่งที่มาจากเอกชน 3 รายคือ บริษัท อิทธิพรอิมปอร์ต จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ไอ.พี.ออโตพาร์ท และ บริษัท ยูนิเทค แอสโซซิเอทส์ จำกัด เช่นเดียวกัน (ดูเอกสาร)

น่าสังเกตว่า กระบวนการ อ้างอิงแหล่งที่มาราคากลางจากเอกชน 3 รายเหมือนกัน กรรมการกำหนดราคากลางชุดเดียวกัน และวันที่กำหนดราคากลาง วันเดียวกันคือ วันที่ 31 ต.ค.2562

บริษัท อิทธิพรอิมปอร์ต จำกัด และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ไอ.พี.ออโตพาร์ท ต่อมามีชื่อเป็นผู้ร่วมเสนอราคา และบริษัท อิทธิพรอิมปอร์ต จำกัด เป็นผู้ชนะทั้งสองโครงการ โดยการจัดซื้อ 100 คัน วงเงิน 448,850,000 บาท ทำสัญญาเมื่อวันที่ 8 มิ.ย.2563 (สัญญาเลขที่ 39/2563) การจัดซื้อ 12 คัน ในราคา 53,862,000 บาท ทำสัญญาเมื่อวันที่ 28 พ.ค.2563 (สัญญาเลขที่ 35/2563)

บริษัท อิทธิพรอิมปอร์ต จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ไอ.พี.ออโตพาร์ท และ บริษัท ยูนิเทค แอสโซซิเอทส์ จำกัด มีความเชื่อมโยงกัน อาทิ ผู้รับมอบอำนาจจดทะเบียนต่อนายทะเบียนคนเดียวกัน อีกทั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ไอ.พี.ออโตพาร์ท และ บริษัท ยูนิเทค แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นคู่เทียบในการจัดซื้อรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย และรถประกอบอาหารเคลื่อนที่ของ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 7 โครงการ ที่มีบริษัท ท็อปเบส์ท จำกัดในเครือบริษัทอิทธิพรอิมปอร์ต เป็นคู่สัญญา

Credit : https://www.isranews.org/article/isranews/92560-report-14.html

- Advertisement -